Meleklere İman : İman konusunda zikredilen Ayet’lerde ve Cibril hadisinde görüldüğü gibi, Allah’a imandan sonra ikinci asıldır.

Meleklere iman konusunda müslümanın sahih akidesi ; herhangi bir şüphe ya da tereddüt sözkonusu olmaksızın kesin olarak onların varolduklarına inanması demektir…

Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır :

“ O peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Onların herbiri Allah’a, O’nun meleklerine, kitablarına, peygamberlerine iman ettiler.”

 Bakara : 285.Ay

Meleklerin varlıklarını inkâr eden bir kimse kâfir olur. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır :

” Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse artık o hiç şüphesiz uzak bir sapıklığa düşmüştür.”  Nisa : 136.Ay

Basiretli bir Müslümanın bu konudaki imanı ; Meleklere icmalî ve tafsili olarak inanmaktır…

Tafsilî olarak varlıklarına iman etmek ;  Allah ve Rasûlünün ismen belirttiği vahiy ile görevli olan Cebrail, yağmur ile görevli olan Mikail, Sûr’a üfürmekle görevli olan İsrafil, ruhları kabzetmekle görevli olan ölüm meleği, Cehennem ateşinin bekçisi Hâzin, Cennetin bekçisi Rıdvân, kabir melekleri Münker ve Nekir melekleri gibi, isimleri zikredilen meleklerin olduğunu kabul etmek demektir.

Sahih akide sahibi bir Müslüman, bunların varlıklarına iman eder ve bunların manevi varlıklar olmayıp, Allah’ın nurdan yaratığı, semada meskun bulunan yarattıklarından bir yaratık türü olduklarına inanırlar.

Onların hilkatleri pek büyüktür. Onların kanatları vardır. Kimilerinin iki, kimilerinin üç, kimilerinin dört kanadı, kimilerinin de bundan da fazla kanadı vardır…Hatta Allah Rasulü s.a.v’in haber verdiği gibi Cibril a.s’ın 600 kanadı vardır.

Melekler, Allah’ın ordularından bir ordusudur. Bunlar şanı yüce Allah’ın izin vereceği zaman insan şekline girebilme gücüne dahi sahibtirler.

Melekler, Allah’a yakınlaştırılmış ve Allah tarafından kerim kılınmış varlıklardır. Erkeklik, dişilik vasıfları yoktur, evlenmezler ve nesilleri çoğalmaz. Yemezler, içmezler. Onların gıdaları tesbihtir, tehlildir. Bundan asla usanmaz ve buna ara vermezler, yorulmazlar, güzellik ve haya gibi vasıflara sahibtirler.

Melekler yüce Allah’a itaat ve O’na isyan etmeme fıtratı üzere yaratılmışlardır. Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır :

” Rahman evlat edindi dediler. O bundan münezzehtir. Bilakis onlar mükerrem kullardır, sözleri ile O’nun önüne geçemezler. Onlar O’nun emri gereğince iş görürler. Allah onların önünde olanı da, arkalarında olanı da bilir. O’nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. O’nun korkusundan titrerler.”

Enbiya : 26 – 28.Ay

Melekler gece gündüz Allah’ı tesbih ederler. Semadaki Beyt-i Ma’mur’u tavaf ederler. Allah’tan korkarlar ve haşyet ile O’na ibadet ederler.

Değerli kardeşlerim … ! Meleklerin pekçok çeşitleri vardır : Kimileri Arşı taşımakla, kimileri Vahy ile, kimileri dağlar ile görevlidirler. Kimileri Cennetin, kimileri Cehennem ateşinin bekçiliğini yaparlar. Kimileri kulların amelini tesbit etmekle, kimileri ruhları almakla, kimileri de kula kabirde soru sormakla görevlidirler.

Onlardan Mü’minlere mağfiret dileyen, onlara dua eden, Mü’minleri seven kimseler olduğu gibi, ilim meclislerinde bir araya gelip Allah’ı anan topluluklara kanat gerenleri de vardır.

Kimileri insanla beraber olur ve ondan ayrılmazlar, kimileri kulları hayırlı işler yapmaya çağırır, kimileri salih kimselerin cenazelerine katılır, kimileri de mü’minlerin yanında  Allah’ın düşmanları ile cihad ederler…

Kimileri Salih kimseleri korumakla ve onların sıkıntılarını gidermekle görevlidirler. Kimileri kâfirleri lanetlemek ve onların üzerlerine azab indirmekle görevlidirler.

Melekler, köpek ve suret bulunan yerlere girmez ve Ademoğullarının rahatsız olduğu şeylerden onlar da rahatsız olurlar.

Meleklerin sayısı pek çoktur… Onların sayılarını yüce Allah’tan başka hiç kimse bilemez… Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır :

” Rabbinin ordularını O’ndan başka kimse bilemez … “  Müddessir : 31.Ay

Yüce Allah onları görmemizi engellemiştir. O bakımdan bizler onları asıl yaratıldıkları şekilde göremeyiz. Şu kadar var ki bazı kullarına üzerlerindeki perdeyi kaldırıp, onları göstermiştir. Nitekim Peygamber s.a.v, Cibril a.s’ı iki defa yüce Allah’ın kendisini yaratmış olduğu asli suretiyle görmüştür… Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır :

” Arkadaşınız bir deli değildir. Andolsun ki o kendisini apaçık ufukta görmüştür.”  Tekvîr : 22-23.Ay

Melekler, Allah’ın ikram olunan kulları ; kendisi ile Rasulleri arasında Allah’ın elçileridir.

Melekler, gökler ve yerin müvekkili, alemde gerçekleşen her hareketi yerine getiren Allah’ın vazifeli kullarıdırlar.  

Allah’u Teala melekleri kendisine kulluk için yaratmıştır. Bazı müşriklerin iddia ettiği gibi melekler, Allah’ın kızları, çocukları ve ortakları değildir. Bu hususta Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır : 

“ Rahman çocuk edindi dediler. 0 yücedir. Hayır – Rahman’ın çocukları sandıkları melekler, Onun –  değerli kullarıdır. 0 meleklerden her kim : “ Ben Ondan gayri bir ilahım “ derse onu cehennemle cezalandırırız. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. “  Enbiya : 26 – 27 – 28 – 29.Ay

“ Yoksa – Allah – yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi seçti ? Rahman’a nisbet edilen – kız – onlardan birine müjdelendiği vakit onun yüzü simsiyah kesilir, öfkeden yutkunup durur. Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına mı şahit oldular – ki böyle söylüyor lar ? – Şahitlikleri yazılacak ve bundan sorguya çekilecekler. “

Zuhruf : 16 – 19.Ay

MELEKLERİN  ÖZELLİKLERİ  VE  KISIMLARI

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi Melekler, Allah’ın kendilerine bahşettiği birçok özelliklere ve görevlere sahiptirler.

Cebrail a.s : Bilindiği gibi Cebrail, vahiyle görevli Allah’ın en değerli mahlukatlarından birisidir. Kur’an’da birçok Ayet onun Allah ile Rasulleri arasında görev yaptığını anlatmaktadır. Cebrail Ruhu’l-Emin, Ruhu’l-Kudüs ve Ruh gibi isimlerle de bilinen bir melektir… Rabbimiz bu Meleği hakkında şöyle buyurur :

“ Allah’ın izniyle Kur’anı….. senin kalbine indirdiği için kim Cebrail’e düşman olursa….. “  Bakara : 97- 98.Ay

“ Kur’anı, uyarıcılardan olman için kalbine Ruhu’l-Emin indirdi. “  Şuara : 193.Ay

“ De ki, Kur’anı Ruhu’l Kudüs Rabb’inden hak olarak indirdi. “ Nahl : 102.Ay

Mikail a.s : Bilindiği gibi Mikail s.a da ; toprak, bitki ve tüm canlıların hayatı olan yağmurun indirilmesi, rüzgarın çeşitli yönlere estirilmesi ve benzeri şeylerin görevlisi olan büyük meleklerden birisidir… Rabbimiz bu Meleği hakkında da şöyle buyurur :

“ Kim Allah’a, meleklerine, rasullerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki, Allah da kafirlerin düşmanıdır. “  Bakara : 98.Ay

İsrafil a.s :  İsrafil a.s da yine bilindiği gibi ; öldükten sonra tekrar dirilme ve ikinci hayatın sebebi sura üfleme görevlisi olan büyük meleklerden birisidir.

“ … Ebu Said r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Sur sahibi – İsrafil – suru eline almış, başını eğmiş ve kulağını vermiş ne zaman onu üfleyeceğini beklerken ben nasıl rahat edebilirim ki ?……. “

Ahmed : 3 / 7 – 11039 – Albani : Sahiha : 1079

Allah Rasulü s.a.v gece namazında ; özellikle bu üç meleğin isimlerini zikrederek dua etmiştir. Onun bu konudaki duasının keyfiyeti şöyledir :

“ Ey Cebrail, Mikail ve İsrafil‘in Rabb‘i olan Allah, gaybı ve açıkta olanı bilen sensin. Allah‘ım, ihtilaf ettikleri şeylerde kullarına hüküm veren ve aralarındaki ihtilafı fasleden sensin. Kullarının ihtilaf üzere oldukları şeylerde hak üzere kendi iznin ile bana hidayet ver ! Şüphesiz ki Sırat-ı Müstakime istediğini ulaştıran sensin. “

Müslim : 2.c.770 / 200

Melekul mevt : Yani ölüm Meleği… Bu melek ;  Ruhların kabzedilmesine memur tayin edilen büyük meleklerden birisidir. Bu melek, emri altındaki meleklerle beraber eceli tamamlanan canlıların ruhlarını kabzederler. Hadislerde ifade edildiği gibi, ölüm meleğinin yardımcıları kulların amellerine uygun bir sıfatta onların ruhlarını almaya gelirler. Kul güzel amel sahibi, salih bir kiş ise melekler güzel bir sıfatta, değilse çirkin bir sıfatta o kula gelirler. Bu hususa Rasulullah s.a.v’in şu hadisi delalet etmektedir.

“ … Bera bin Azib r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Mümin bir kula ölüm gelip dünyadan alakası kesilerek ahirete yöneldiği vakit kendisine, yüzleri güneş gibi parlayan beyaz yüzlü melekler iner. Beraberlerinde cennet kokularıyla kokulanmış cennet kefenleri vardır. Bu melekler mümin kulun başucuna otururlar, sonra ölüm meleği gelir ve o da onun başucuna oturur. Ölüm Meleği : “ Ey güzel nefis, Allah’ın bağışlaması ve rızasına çık “ der……… Kafir bir kula ölüm gelip, dünyadan alakası kesilerek ahirete yöneldiği vakit kendisine, yüzleri simsiyah kara yüzlü melekler iner. Beraberlerinde kıldan dokunmuş galiz kefenler vardır. Bu melekler o kafir kulun başucuna otururlar, sonra Ölüm Meleği gelir ve o da onun baş ucuna oturur. Ölüm Meleği : “ Ey habis   nefis, Allah’ın gazabına ve azabına çık “ der ve onun ruhunu işkenceyle alır…….. “

Ahmed : 18559 – Albani : S:199-el-Cenaiz

Muhafız melekler : Bu melekler de ; kulları önünden ve arkasından gece gündüz koruyan Muakkibat Meleklerdir. Bunların vazifeleri kulları önünden ve arkasından hazarda ve seferde, uyurken ve uyanıkken muhafaza ederler… Bu hususta Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır :

“ Aranızda sözü gizleyen de, onu açık söyleyen de, geceleyin gizlenen de, gündüzün görünen de – onca – birdir. Onun önünden ve arkasından kendisini takip eden – muhafız – melekler vardır. O kimseyi Allah’ın emriyle korurlar……“  Rad : 10 -11.Ay

“ 0 kullarının üstünde tek hakimdir. Sizin üzerinize koruyucu melekler gönderir…….. “  En’am : 61.Ay

Kiramen katibin : Kiramen Katibin adı verilen bu melekler de ; kulların hayır ve şer amellerini yazan meleklerdir. Allah’u Azze ve Celle onlar hakkında şöyle buyurmaktadır :

“ İyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Yaptığınız şeyleri bilir – ve yazar – lar. “  İnfitar : 10-11-12.Ay

“ Çünkü biz, amellerinizi yazıyorduk. “  Casiye : 29.Ay

Münker ve Nekir melekleri : Münker ve Nekir ismi verilen bu melekler de ; ölen kimseleri, kabre defnedildikleri zaman sorguya çeken meleklerdir.

“ … Rasulullah s.a.v bu hususta şöyle buyuruyor : Kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiği zaman o ölü, arkadaşlarının ayakkabı sesini işitir. Ona iki melek gelir. Bunlar ölüyü oturturlar ve ona Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin ? derler……. “

Buhari : 1338 –Ter : l259

Cennetin görevli melekleri : Meleklerden bazıları da Cennette görevlidirler. Bunların başları ise Rıdvan’dır… Allah’u Azze ve Celle kerim kitabında şöyle buyurur :

“ Rab’lerinin – azabından – sakınanlar bölük bölük cennete sevk edildiler. Kapıları açılmış olan cennete vardıklarında onun bekçileri onlara : Selam size, ne hoşsunuz, ebedi kalmak üzere buraya girin, derler. “ Zümer : 73.Ay

“ Onlar adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da kendileriyle beraberdirler. Melekler de her kapıdan yanlarına girerek : Sabretmenize karşılık selam size, dünya yurdunun sonu ne güzeldir, derler. “  Rad : 23-24.Ay

Cehennemin görevli melekleri : Cehennemin de görevli melekleri vardır ve onlara da Zebani denilmektedir. Bunların başları ise Malik’tir.

“ Ey iman edenler, kendinizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah’ın emirlerine karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyleri yapan melekler vardır. “  Tahrim : 6  – Rad : 23 – 24.Ay

“ Ey Malik, Rabb’in bizim işimizi bitirsin, – bizi yok etsin – diye seslenirler. Malik : Siz kalacaksınız  – buradan kurtuluş yok – , dedi. “  Zuhruf : 77.Ay

Müjdeci melekler : Allah’u Azze ve Cellenin bir de müjdeci melekleri vardır. Bunlar mü’minleri vefat anında ve kıyamet günün de güzel bir akibetle müjdelerler… Rabbimiz bu konuda da şöyle buyurur :

“ Rabb’imiz AlIah’tır deyip sonra istikamet üzere olanların üzerine melekler iner : Onlara ; korkmayın, üzülmeyin, size söz ve rilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız derler…… “  Fussilet : 30-31.Ay

Hameletu’l Arş : Bir de Allah’u Teala’nın Arşını taşıyan melekleri vardır, ki bunlara ; Hameletu’l-Arş adı verilmektedir… Bunlar sekiz tanedir, görevleri ise    Allah’ın arşını taşımaktır…Kur’an’ı kerim bu melekleri şöyle açıklamaktadır :

“ …. O gün Rabbinin arşını, üstlerinde sekiz melek taşır. “  Hakka : 17.Ay

“ … Cabir r.a dedi ki : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Arşı taşıyan meleklerden birini anlatmam için bana izin verildi. Onun kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe, yedi yüz senelik yolculuk kadar uzunluktadır.

Davud : 4727 – Tabarani M. Evsat : 4418 – Albani : Es-Sahiha 151

Seyyahun melekleri : Allah’u Tealanın bir de seyahat eden melekleri vardır. Bunlar ilim meclislerine iştirak eder ve talim edilen o ilme   katılırlar.

“ … Rasulullah s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : Her hangi bir topluluk Allah’ın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın Kitabını tilavet ederler ve onu aralarında karşılıklı mütala ederek ders yaparlarsa muhakkak onların üzerine sekinet iner. Kendilerini rahmet kaplar. Melekler onların etrafını çepe çevre kuşatır ve Allah onları kendi yanında bulunanların içerisinde anarlar…“

Müslim : 2699 / 38.n

Dağlarla görevli melekler : Değerli kardeşlerim bir de Allah’u tealanın dağlarla görevli melekleri vardır.

“ … Aişe r.anha dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : “….. Başımı kaldırıp semaya baktığım vakit bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta baktığımda onun içinde Cebrail‘i gördüm. Cebrail bana nida edip : “ Ya Muhammed ! Muhakkak ki – Aziz ve Celil olan – Allah, kavminin sana dediklerini ve korumayı reddettiklerini işitti. Allah sana bu dağlar meleğini gönderdi. Bu meleğe kavmin hakkında ne dilersen emredebilirsin “ dedi. Bunun üzerine Dağlar Meleği bana nida edip selam verdi. Sonra : “ Ya Muhammed, şüphesiz Allah kavminin sana söylediği sözleri işitti. Ben dağlar meleğiyim. Rabb‘in, kavmin hakkında istediğini bana emredesin diye beni sana gönderdi. Şimdi onlara ne yapmamı istersin ? Eğer şu iki yalçın dağı Mekkeliler üzerine birbirine kapatıvermemi istersen emret – bunu yapayım – “ dedi. Rasulullah  s.a.v ona : Hayır, ben Allah’ın bu müşriklerin sülbünden yalnız Allah‘a ibadet eden ve Ona hiç bir şeyi ortak koşmayan – muvahhid – bir nesil çıkarmasını dilerim, buyurdu. “

Müslim : 1795 / 111 – Buhari : 3231

Beytu’l Ma’muru ziyaret eden melekler : Allah’u Teala’nın bir de Meytu’l Ma’murunu ziyaret eden melekleri vardır.

“ … Enes b. Malik r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Ben orada İbrahim a.s ile, sırtını Beytu‘l-Mağmur’a dayanmış olarak karşılaştım. Beytu‘l-Mağmur‘u gördüm, ona günde yetmiş bin melek girer ve bir daha ona dönemezler. “

Başka bir rivayette ise : Rasulullah s.a.v şöyle der : Beytu‘l-Mağmur‘a her gün yetmişbin melek girer ve onlar bir daha oraya giremezler. “  

Müslim : 162 / 259 – Buhari : 3207 – El – lü’lü- ve’l-Mercan : 103

Allah’u Teala da Beytu’l-Mağmur’a yemin ederek şöyle buyurmaktadır :

“ Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitaba, Beytu’l-Mağmur’a, yükseltilmiş tavana, kaynatılmış denize and olsun ki ; Rabb’inizin azabı mutlaka meydana gelecektir. “  Tur : 1-7.Ay

İbni Kesir r.h bu Ayetin tefsiri ile alakalı birkaç rivayet zikreder ve şunu anlatır : Beytu’l-Mağmur meleklerin ibadet ve tavaf ettikleri yerdir. Kabe nasıl yeryüzü halkının tavaf ve ibadet mekanı ise Beytu’l-Mağmur da gökyüzü halkının tavaf ve ibadet mekanıdır.

İbni Kesir : 13.c.7606.s

Allah’u Teala’ya Kıyam. Ruku ve Secde eden Melekler :  Değerli kardeşlerim … ! Yine Allah’u Teala’nın bir takım melekleri daha var ki bunlar da ; Allah için sürekli Kıyam da dururlar, Ruku  ederler ve Secde halinde beklerler. Bunlar bu amellerinde asla kusur etmez ve asla yorulmazlar…

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurmaktadır : Şüphesiz ki ben semanın gıcırtısını duyuyorum. Semanın gıcırdaması kınanmaz, çünkü her karış mesafede  bir melek ya secde etmekte veya kıyam etmektedir. “

Albani : Silsiletü’s Sahiha : 852.n

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Meleklerin Rab‘lerinin huzurunda saf durduğu gibi sizler de saflar oluşturmayacak mısınız ? Biz dedik ki : Ya Rasulallah, onlar Rab’lerinin huzurunda nasıl saf yapıyorlar ki ?. Rasulullah s.a.v : Birinci safı iyice doldurup tamamlar ve birbirlerine yapışıp kenetlenirler – sonra ikinci, üçüncü…. safları da aynen böyle yaparlar – buyurdu. “

Müslim : 430 / 119

İnsanın yaratılışı ile görevli melekler : Allah’u Teala’nın insanın yaratılışı ile  görevli kıldığı melekleri de vardır… Bu meleklerin görevi ise, ceninin ana karnında yüz yirmi günü tamamladığında ona dört şeyi yazmasıdır.

“ … İbni Mesud r.a dedi ki : Bize daima doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik olunan Rasulullah s.a.v şöyle anlattı : Sizin her birinizin insan nüvesi, kırk gün anasının karnında meni olarak toplanır. Sonra o madde bir o kadar zaman için de katı bir kan pıhtısı halini alır. Sonra yine bir o kadar zaman içinde – o madde – bir çiğnem et olur. Sonra Allah bir melek gönderir, bu melek o cenine ruh üfürür ve şu dört kelime yazılır ;   rızkı, eceli, şaki yahut said mi olacağı. “

 Buhari : 6594 – Ter : 6487 – Müslim : 2643 / 1

Melekler Allah’ı tesbih ederler.

“ ….. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde olanlar için bağışlanma dilerler…… “   Şura : 5.Ay

“ Görmedin mi ; göklerde – bulunan melekler – ve yerde olan herkes, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan bir çoğu Allah’a secde ederler ? …….. “    Hacc : 18.Ay

“ Yedi gök, yer ve bunların içinde olanlar O’nu tesbih eder ; O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur, ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz O, halim olandır, bağışlayandır “  İsra : 44.Ay

Değerli Müslümanlar … ! Melekler hususunda bilinmesi gereken önemli şeylerden bazıları da şunlardır ; onlar ademoğullarının rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olan, içerisinde resim ve köpek bulunan eve girmeyen Nurani varlıklardır.

“ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Melekler, içerisinde Köpek ve resim bulunan eve girmezler. “

Buhari : 3225 –Ter : 3039

MELEKLERİN  FITRİ  SIFATLARI  VE  ŞEKİLLERİ

1 – Melekler nurdan yaratılmıştır.

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Melekler nurdan yaratıldı, cinler dumansız ateşten yaratıldı, Adem ise Kuran‘da size vasfedilen şeyden yaratıldı. “

Müslim : 2996 /60.n

2 – Melekler kanatları olan varlıklardır.

“ Hamd, gökleri ve yeri hiç yoktan vareden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan …. Allah’a mahsustur. “  Fatır : 1.Ay

“ … İbni Mesud r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v Cebrail’i kendi suretinde görmüş. Onun altı yüz kanadı vardı. Kanatlarının her biri ufuğu kaplamış, kanatlarından inci ve yakut gibi mücevherler dökülüyordu. “

Ahmed : 1 / 395 – Müslim : 1.c.174.n

“ … Cabir r.a dedi ki : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Arşı taşıyan meleklerden birini anlatmam için bana izin verildi. Onun kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe, yedi yüz senelik yolculuk kadar uzunluktadır.

Davud : 4727 – Tabarani M. Evsat : 4418 – Albani : Es-Sahiha 151

3 – Melekler, kendilerine Allah tarafından bir takım imkan ve güç verilen varlıklardır.

Değerli Müslümanlar … ! melekler, Allah’ın dilemesi ile yaratıldıkları şekillerin dışında başka şekillere girebilme imkanına sabip oldukları gibi çok güçlü ve kuvvetli varlıklardır… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

“ Kitapta Meryem’i de an. Bir zamanlar o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Bizde ruhumuzu – yani Cebrail’i – ona gönderdik. Cebrail ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem : Ben senden Rahmana sığınırım. Eğer Allah’tan korkuyorsan bana dokunma dedi. “  Meryem : 17-18.Ay

4 – Melekler, Mü’minleri seven ve onlara dua eden varlıklardır.

Allah’ın Nur’dan yarattığı ve sözünden hiç çıkmadıkları melekleri, Müminleri sever, onlara dua eder ve onlar için mağfiret dilerler.

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular :  Allah bir kulu sevdiği zaman, Cebrail’e der ki : Ben falanı seviyorum, sen de onu sev. Cebrail de onu sever. Sonra Cebrail gökte nida edep der ki : Allah falan kimseyi seviyor, bu sebeple siz de onu seviniz ! . Akabinde sema ehli de onu sever. Sonra Allah yerdeki insanların gönüllerine kadar o kimsenin kabul ve sevgisini indirir. “

Buhari : 3209 –Ter : 3029 – Müslim : 2637 / 157

“ … Ebu Umame r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Şüphesiz ki Allah, melekleri, hatta kovuğundaki karınca ve denizdeki balıklar insanlara hayır öğreten kimselere dua ve istiğfar ederek salat ve selam ederler. “

Albani : 1838 – S. Cami

“ … Bera b. Azib r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v’i şöyle derken işittim : Şüphesiz Allah ve melekleri birinci safa selam etmektedir. “

İbni Mace : 997 – Ebu Davud : 543 – Ahmed : 4 / 285 – Albani : S. Cami : 1839

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Biriniz namaz kıldığı yerde hades yapmadan – veya kalkmadan – beklediği surece melekler ona salat eder ve derler ki : Ey Allah’ım ! bu kulunu bağışla ve ona acı. “

Albani : S.Cami : 6727- Ahmed : 2 / 252 – İbni Mace : 799

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Her hangi bir topluluk Allah’ın evlerinden bir evde toplanıta Allah’ın Kitabını tilavet eder ve onu aralarında karşılıklı öğrenerek ders yaparlarsa, muhakkak üzerlerine sekinet iner. Kendilerini rahmet kaplar. Melekler onların etrafını çepe çevre kuşatırlar. Allah da onları kendi indinde bulunan melekler içerisinde anar. “

Müslim : 2699.n

Değerli kardeşlerim … ! meleklerin görevlerinden birisi de ; müminlerle beraber savaşmalarıdır.

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Ya Eba Bekir, müjdeler olsun ! Allah’ın yardımı geldi. İşte Cebrail, atının dizginini almış ennek‘a yokuşuna sürüyor. “

Albani : Tahrici Fıkhıs-Sire : 226 – İbni Kesir : 3 / 284
 

                        Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts