Değerli kardeşlerim … ! Namaza başlamadan önce dikkat edeceğimiz konulardan birisi de, – kadın olsun erkek olsun – sütre edinmektir… Yani ; önümüze en az 20-25 cm yüksekliğinde herhangi bir cisim koyarak kendimizi sütrelemek …

Maalesef Namazla ilgili bu önemli konu, toplum tarafından bilinmeyen ve ihmal edilen bir meseledir… Bugün camilere giriyorsunuz, adamın önünde bir km mesafe var, adam bu halde Namaza durmuş … Halbuki İslam bu şekilde Namaza durulmasını yasaklamıştır. Hatta bu kimsenin Namazını şeytanın keseceği anlatılmıştır …

Hatta Camileri bir kenara bıraktık, evlerde bile bu sünnete uyan kimseler çok azınlıktadır desek inanın mubalağa etmiş olmayız …

Allah Rasulü s.a.v Namaz için sutreye önem vermiş, kendisi sütre edinmiş ve bu ameli etrafındaki insanlara da anlatmıştır – öğretmiştir … Hatta Allah Rasulü s.a.v’in :  “ Beni nasıl Namaz kılar gördüyseniz öylece Namaz kılınız “ emri gereği, Müslümanların bu konuda sütre edinmeleri farzdır 

1 – Namaz kılarken sütre edinmenin gerekliği 

Değerli kardeşlerim … ! Namaz kılan kimse mutlaka önüne sütre koyması gerekir. Ya bir duvara yakın durmalı, ya da önüne bir şeyler koymalıdır.

“ … İbn Ömer r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : ” Sadece sütreye doğru namaz kıl. ”

İbnu Huzeyme : 800 Abdurrezzak : 2305 Beyhaki : 2/272 Hakim : 1/251  

2 – Sütreye doğru kılınmayan namazı şeytan keser

“ … Sehl İbnu Hasme r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v sizden biriniz sütreye doğru namaz kılacağı vakit, sütreye yakın dursun ki, şeytan onun namazını kesmesin buyurdu. 

Ebu Davud : 2.c.695.n –  Hakim : 1/251 

3 – Sütrenin ne kadar olacağı

“ … Ebu Zerr r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Sizden biriniz namaza durduğu vakit, önünde deve semerinin arka kaşı kadar bir şey bulunursa, o kendisini sütreler …… ”  

Müslim : 2.c.510.n –  Ebu Davud : 702.n –  İbnu Huzeyme : 831

“ … Aişe r.anha’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v’e, namaz kılanın sütresinden soruldu. O, ” Semerin arka kaşı gibidir “ buyurdu. 

Müslim : 2.c.500.n

4 – Allah Rasulü s.a.v sahrada bile sütre edinmiştir

“ … İbnu Umer ‘dan, şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bayram günü ( namaz için sahraya ) çıktığı zaman ( hizmetçisine ) bir harbe taşımasını emrederdi. ( Harbe, namaza duracağında ) karşısına dikilir, kendisi de ona doğru namaz kılar, halk da arkasında namaza dururlardı. Bunu sefere çıktığında da yapardı.  Halifelerde bunu adet ittihaz ettiler. “

Buhari : 494 – Müslim : 2.c.5O1.n – Ebu Davud : 1.c.687.n  

5 – Mescid de dahi sütre edinmenin gerekliği 

“ … Yezid İbnu Ebi Uheyd şöyle dedi : Selemet’ubnu Ekva ile ( mescide ) geldim. Mushaf sandığının olduğu direğin yanında Namaza durdu. Dedim ki : ” Ya Eba Müslim, seni hep bu direğin yanında Namaz kılmağa çalıştığını görüyorum. ” Dedi ki : ” Ben Rasûlullah s.a.v’i hep bu direğin arkasında Namaz kılmağa çalıştığını gördüm.”

Buhari : 502 – Müslim : 2.c.509.n 

“ … Yahya İbnu Ebi Kesir şöyle dedi : Enes İbnu Malik’i, Mescid’il-Harem’de bir asa dikerek ona doğru namaz kıldığını gördüm. “

İbnu Ebi Şeybe : 1/277

6 – Oturan kimseyi sütre edinmek

“ … Nafi’i şöyle dedi : İbnu Umer r.a Mescid’in direklerinden birisini sütre edinmek için ( oraya kadar gitme ) imkânı bulamayınca, bana sırtını dön derdi. “

 İbnu Ebi Şeybe : 1/279

7 – Sırtı dönük olarak yatan kimseyi sütre edinmek

“ … Aişe anha’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v geceleyin, kendisi ile kıblesi arasında ben, cenazenin uzanması gibi karşısında uzanmış olduğum halde ( bana doğru ) namaz kılardı. “

Buhari : 512 – Müslim : 2.c.512.n 

8 – Camiye giren kimseler, gelenlerin mescid Namazı kılmaları için, direklerin arkasında oturmamaları 

“ … Ömer r.a’dan, şöyle dedi : Namaz kılmak isteyenler, direklerin arkasında oturanlardan daha çok orada hak sahibidirler. “

Buhari : 502 – Beğavi : 2/453 Ta’likan İbnu Ebi Şeybe : 2/370  

9 – Sütreye doğru Namaz kılmayan kimseyi, Namazdayken sütreye doğru itilemek

“ … Muaviyetu’bnu Kurre babasından rivayed ederek şöyle dedi. Ömer r.a, iki direk arasında namaz kılan birini gördü. Adamı tutarak direğin birisine doğru itti ve ona ( direğe ) doğru namaz kıl dedi. “

Buhari : 502 – Beğavi : 2/453 Ta’likan ve İbnu Ebi Şeybe : 2/370 

10 – Hayvanı sütre edinmek

“ … İbnu Ömer r.a’dan, o şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v devesine doğru namaz kılar idi. Ravilerden İbnu Numeyr : ” Rasûlullah s.a.v bir deveyi karşısına alarak Namaz kıldı ” dedi. “

  Müslim : 2.c.502.n 

11 – Namaz kılanın sütreye yakın olması gerekir

“ … Sehl İbnu Sa’d es-Saidi r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v’in secde ettiği yer ile  duvar arasında, bir davar geçebilecek kadar yer olurdu. “

Buhari : 496 – Müslim : 2.c.508.n

12 – İmamın sütresi cemaatin sütresidir

“ … İbnu Abbas r.a’ dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v Mina’da insanlara namaz kıldırdığı sırada dişi bir merkebe binerek karşıdan geldim. Ben o zaman buluğ yaşına yaklaşmıştım. Safın önünden geçtim. Merkebi otlasın diye salıverdim, ondan sonra safa girdim, bu yaptığıma kimse ses çıkarmadı. “

Buhari : 493 – Müslim : 2.c.504.n

13 – Namaz kılanın önünden geçenin günahkar olduğu

“ … Ebu Cuheym şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine ne kadar ( günah aldığını ) bilse idi. O namaz kılanın önünden geçmektense kırk ( bilmem ne kadar zaman, yerinde ) durması daha hayırlı olur. “

Ravi Ebu Nadr dedi ki : Kırk gün mü, ay mı yoksa sene mi dedi bilmiyorum.

Buhari : 510 – Müslim : 2.c.507.n –  Malik : 1/154

14 – Namaz kılanın önünden geçmek isteyeni men etmek … Israr ederse mücadele etmek … Çünkü o kimse ancak  şeytanlık yapıyor demektir 

“ … Ebu Said el-Hudri r.a’dan, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : ” İçinizden birisi namaza durduğu zaman, önünden geçecek olan hiç bir kimseyi bırakmasın. Gücü yettiği nisbette onun geçmesine mani olsun. Eğer dinlemezse onunla döğüşsün. Çünkü o ancak bir şeytandır.”

Buhari : 509 – Müslim : 2.c.505.n

15 – Sütre konusunda zayıf olan rivayetler

“ … Abdullah İbnu abbas r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Uyuyan ve konuşanın arkasında namaz kılmayın.”

Ebu Davud : 1.c.694.n – İbnu Mace : 3.c.959.n da zayıf bir senedle rivayet etmişlerdir.

Bu rivayetin zayıf oluşunun sebebi şudur ki : Ebu Davud’un rivayetinin senedinde iki ravi Mecburdur.

İbn Mace’nin rivayetinde ise Ebu’l-Mikdam Hişam İbnu Ziyad vardır ki, Hadis’de Metruk’dur.

Ayrıyeten bu mevzuda – yani uyuyan veya başka birisinin arkasında namaz kılınabileceğine dair – Rasûlullah s.a.v’in amelinden Buhari ve Müslim’de delilimiz vardır… 

“ … Ebu Hureyre r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Sizden biriniz namaz kılacağında yüzü cihetine sütre edinmek için bir şeyler koysun. Eğer, koyacak bir şey bulamazsa, bir asa diksin. Eğer yanında asa’sı da yoksa, bir hat çizsin. Sonra önünden gelib geçenler ona zarar veremez. “

Ebu Davud : 1.c.689.n –  İbnu Mace : 3.c.943.n –  Abdurrezzak : 2286 ve Beyhaki : 2/271 zayıf bir senedle rivayet etmişlerdir.

Bu rivayetin zayıf olmasının sebebi ise, senedde Ebu Umer İbnu Muhammed İbnu Haris ve dedesi vardır ki : İkisi de Hadisde Mechul’dur…

İbnu Kudame ” El-Muharrer ” isimli eserinde bu rivayetin senedi Muddarib’dir diyor.

ÖNEMLİ BİR NOT … : Değerli kardeşlerim … ! Hadislerin tahrici ile alakalı bilgi ( yani sahihliği ve gayri sahihliği ) Asrımızın muhaddisi şeyh el Albani ye aittir … Allah kendisine rahmet eylesin …

Rabbim bütün Müslüman kardeşlerime Sünnete  uygun Namaz kılmalarını  nasibeylesin.

Amin
 

                                                                  Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts