Değerli kardeşlerim … ! şu kuralı asla unutmayınız ki ; Müslümanlar Allah Rasulü s.a.v’den nakledilen sahih haberlere uymak zorundadır, haberi nakledene değil. Çünkü bazen haberi nakledenlerden, habere uymadıklarına şahit olunmuştur …

Ben değerli ilim ehli el albani r.h’a karşı ukalalık etmek istemem ama, secdelerde el kaldırma ile alakalı verdiği yanlış fetvadan dolayı, kendi kitabında ( sıfatu’s salatu’n Nebi ) kendiyle çeliştiğine şahit oldum …

Albani rahimehullah namaz kitabında teşehhütte parmak işaretini anlatırken der ki :

“ … Namazın teşehhüdünde parmağı hareket ettirerek dua etmek Allah Rasulü s.a.v den sahih ve sabit bir sünnettir… “ Peygamber s.a.v namazda parmağını hareket ettirmezdi “ hadisine gelince, Ebu Davud’un zayıfları kitabında açıkladığım gibi bu hadisin senedi sabit değildir. ( yani hadis zayıftır ) Senedi sabit ( yani sahih ) olsa bile, hadis olumsuz manayı göstermektedir. Halbuki bu babtaki hadis olumlu manayı göstermektedir. Alimler tarafından da bilinen bir kaidedir ki, olumlu mana olumsuz manaya tercih edilir. ( yani parmağı hareket ettirmek, ettirmezdi sözüne tercih edilir ) Dolayısıyla bu zayıf hadis, namazda parmağın hareket ettirilmeyeceğini iddia edenlere delil olmaz …. “

Değerli kardeşlerim … ! albani r.h ın bu izahından da anlaşıldığı gibi, eğer ortada iki rivayet var ve bu rivayetlerin birinde yapardı, diğerinde ise yapmazdı gibi ifadelerde olsa, kaide gereği yapardı olanını almak zorundayız … Çünkü az önce dedik ya “ el müsbetü mukaddemu alel menfi “ müsbet menfiye mukaddemdir … yani ;  olumlu olan, olumsuz olana takdim edilir …

Şimdi gelelim secdelerde elleri kaldırıp kaldırmama ile alakalı konuya … el albani r.h’ın anlattığı kaideye göre, secdelerde elleri kaldırmak gerekir … Çünkü bu konudaki hadisler sahih ve sabit hadislerdir … ki, bunu el albani namaz kitabında 9 sahabiden sahih olarak aktarıldığını anlatır … Diğer bir ifadeyle bu hadisler olumlu mana ifade eden hadislerdir.

Dolayısıyle bu konuda …  “ secdelerde elleri kaldırmazdı “ … hadisleri dahi olmuş olsaydı ki, İbni Ömer r.a dan bir rivayet var …  alınması ve yapılması gereken hadisler, secdelerde elleri kaldırmayı anlatan hadislerdir … 

Hatta bu kural gereği ; … el Albani r.h’ın “ Allah Rasulü s.a.v secdelerde el kaldırmayı bazen yapaydı “  sözlerine bile reddiye vardır… Çünkü, birbirine muhalif görünen iki çeşit rivayetin arasını bulmak için söylenen bu söz, kendisinin ( parmak hareketi ile alakalı ) anlatımına terstir … Ters olmaması için şunu demeliydi ;

“ … Teşehhütde parmağı hareket ettirmek sahih ve sabittir … Allah Rasulü s.a.v’den “ parmağını hareket ettirmezdi “ hadisi sahih dahi olsaydı bu, bazen hareket ettirirdi bazen de ettirmezdi  anlamına gelir … “  

Hatırlarsanız kitabında demişti ki ;

“ … Allah Rasulü s.a.v’den sahih olan, namazının teşehhüdünde parmağını hareket ettirirdi … “ Parmağını hareket ettirmezdi “ hadisi zayıftır. Sahih bile olsa,  hadis olumsuz manayı göstermektedir. Bir kaidedir ki, olumlu mana olumsuz manaya tercih edilir. ( yani parmağı hareket ettirmek, ettirmezdi sözüne tercih edilir )

Hulasa, kaide gereği secdelerde elleri kaldırmak, Allah Rasulü s.a.v den gelen sahih ve sabit bir uygulamadır … Bunu bazen yapardı, bazen de yapmazdı gibi bir teville geçiştirmek kurallara terstir … saygılarımla …

 

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts