1 – VİTİR  NAMAZI  VE  ONA  TEŞVİK

{ … Ebu Busre r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Şüphesiz ki Allah size bir namaz ziyade etmiştir. 0 namaz vitirdir. Onu yatsı namazı ile sabah namazı arasında kılınız. }

Ravilerden Ebu Temim şöyle dedi : Ebu Zerr r.a mescidde elimi tuttu ve beni Ebu Busre’nin yanına götürdü. Ona Amr’ın dediğini sen Rasulullah’dan işittin mi dedi. Ebu Busre : Ben o hadisi Rasulullah’dan işittim dedi. }

Ahmed 23912 Ebu Davud 1418 Darimi 1/370 Tirmizi 449 İbni Mace 1168 Dare kutni 1/30/2 Hakim 1/306 Beyhaki 2/478 Tabarani 41 36-M.Kebir Albani .423-el-İrva

Bu hadis ayrıyeten ravilerden Harice’nin rivayetinde :  “ 0 namaz sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır.” şeklinde de gelmiştir ki, hadisin bu kısmı şaz’dır,dolayısıyla o kısmı zayıftır

2 – VİTİR  NAMAZI  FARZ  BİR  NAMAZ  DEĞİLDİR

{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : Vitir namazı her gün istisnasız ve mutlaka yapılması gerekmez ve o sizin farz namazlarınız gibi de değildir. Fakat Rasulullah  s.a.v vitir namazını kıldı ve : Ey Kur’an ehli,vitir namazını kılınız. Şüphesiz ki Allah vitir dir ve vitri sever , buyurdu. }

 İbni Mace 1179 Ebu Davud 1416 Tirmizi : 1/450.n – İbni Huzeyıne 1567

{ … Ali r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Vitr namazı farz namazlar gibi devamlı kılınması gereken bir namaz değildir. Fakat Rasûlullah s.a.v’in yaptığı bir sünnet namazdır. }

 Ebû Dâvûd : Vitr : 1 –  İbn Mâce : İkame : 115 – Tirmizi : 1/450.n

3 – GECENİN  HER  VAKTİNDE  VİTR  NAMAZI  KILINIR

{ … Mesruk Aişe’ye Nebinin vitrini sordu. Aişe şöyle dedi : Gecenin her vaktinde; evvelinde, ortasında ve sonunda vitir namazını kılardı. Vefatı dönemlerinde vitir namazmı kılışı seher vaktin de – yani sabaha yakın vakit de – son bulmuştur. }

Tirmizi : 1/454.n – Beğavi Ş.Sünne : 970.N 

4 – GECE  KALKABİLEN  VİTRİ  GECENİN  SONUNA  TEHİR  EDEBİLİR

{ … Cabir r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Her kim gecenin sonunda kalkamayacağından korkarsa, gecenin evvelinde vitri kılsın. Her kim de gecenin sonunda kalkacağından emin ise, vitri gecenin sonunda kılsın. Şüphesiz ki gecenin sonunda kılınan namaz şahitlidir ve o daha faziletlidir. }

Müslim : 7551162 – Tirmizi : 1/453.n – Beğavi : 969-eş-Şerh – Albani : 2610- Sahiha

5 – UYUMADAN  ÖNCE  VİTİR  NAMAZI  KILINABİLİR

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Halilim – yani candan dostum – bana üç şeyi vasiyet etti … – bunlardan birisi de – Uyumadan önce vitir namazını kılmaktır. }

Müslim 721/85 Buhari : 1120 Nesei 1676-1677 Darimi 2/18-19 Tayalisi 2392 İbni Huzeyme 1222-1223 İbni Hibban 2536 Beyhaki 3/47 Ahmed 2/459

{ … Ebud-Derda r.a şöyle dedi :  Dostum – Muhammed s.a.v – bana üç şeyi vasiyet etti. Yaşadığım müddetçe onları asla terk etmeyeceğim … Vitir namazını kılıncaya kadar uyumamamı. }

Müslim : 2.c.722/86.N 

{ … Ebû Hureyre r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v bana uyumadan önce vitiri kılmamı emretti. }

İbn Mâce, İkame: 122 – Ebû Dâvûd, Vitr : 7 – Tirmizi : 1/452.n 

6 – VİTİR  MANAZININ  REKAT  SAYILARI 

{ … Ebu Eyyub r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Vitir namazı haktır. Dileyen kimse onu beş rekat olarak kılsın, dileyen kimse üç rekat olarak kılsın, dileyen kimse de bir rekat olarak kılsın. }

Dare kutni : 2122-23 – Ebu Davud : 1422 – Nesei : 1710-1711 – İbni Mace : 1190 – Albani : 84-et-Teravih

7 – TEK  REKATLI  VİTİR  NAMAZI

{ … Enes b. Sirin (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir :İbn Ömer’e şöyle sormuştum sabah namazının iki rek’at sünnetin de uzun okuyayım mı? Bunun üzerine dedi ki : Rasûlullah s.a.v gece namazını ikişer rek’at olarak kılar, tek bir rek’atta kıldığı namazı teklemiş – vitr yapmış – olurdu. Sabah ezanı okunur okunmaz hemencecik, hafifce iki rek’at sabah namazının sünnetini kılardı. }

İbn Mâce İkame : 123  Ebû Dâvûd Vitr : 3

8 – ÜÇ  REKATLI  VİTİR  NAMAZI 

{ … Ali r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v, vitiri üç rek’at olarak kılar bu rek’atlarda dokuz kısa sûre okur, her rek’atta üç sûre okurdu ki son okuduğu sûre İhlas sûresi olurdu. }

 Müsned : 640

{ … İbn Abbâs r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v vitirde A’la, Kafirûn ve İhlas sûrelerini, her birini bir rek’atta okurdu. }

Ebû Dâvûd, Vitr : 4 – İbn Mâce, İkame : 115 

{ … Abdulaziz b. Cüreyc’den aktardığına göre, şöyle demiştir : Âişe r.anha’dan, Rasûlullah s.a.v vitr namazında ne okurdu diye sordum. Dedi ki : Birinci rek’atta A’la sûresi, ikinci rek’atta Kafirûn süresi, üçüncü rek’atta İhlas ve Muavvizeteyn – yani Felak ve Nas – sûrelerini okurdu. }

Ebû Dâvûd Vitr : 4 İbn Mâce İkame : 117

9 – BEŞ  REKATLI  VİTİR  NAMAZI

{ … Âişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v’in gece namazı on üç rek’attır. Bunlardan beşini vitr olarak kılar ve beşinci rek’atta otururdu. Müezzin sabah ezanını okuyuncaya kalkar iki rek’at hafif sünnet kılardı. }

 Tirmizi : 1/456.n – İbn Mâce İkame : 123 Ebu Dâvûd Vitr : 3 

10 – VİTİR  NAMAZINI  UYKUDA  KAÇIRAN  HATIRLADIĞINDA  KILAR

{ … Ebû Saîd el Hudrî r.a’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim vitr namazını uykuda veya unutarak geçirirse hatırladığı ve uyandığı zaman hemen kılsın. }

İbn Mâce İkame : 122 

{ … Zeyd b. Eslem r.a’nun babasından rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim vitr namazını uykudan dolayı geçirmişse sabahladığında hemen kılsın. }

İbn Mâce, İkame: 122

{ …  İbn  Ömer  r.a’dan. Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : Sabah olmadan önce, vitr namazını kılmakta acele edin. }

Ebû Dâvûd Vitr : 7

11 – VİTİR  NAMAZINDA  OKUNACAK  SURELER 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v vitir namazının birinci rekatinde “ Sebbihisme Rab bike’l-A’la “  ikinci rekatinde  “ Kul Ya Eyyuhe’l-Kafirun “ üçüncü rekatinde ise “ Kul Huvallahu Ahad, Kul Eüzu Birabbi’l-Felak ve Kul Eüzu Birabbi’n Nas‘ıokuyordu. }

İbni Hibban : 2432 Dare kutni : 2/35 Hakim : 1/305-21520 Beyhaki : 3/37-38 Beğavi : 973 -374

{ … Ubey b. Ka’b r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şu üç sure : Sebbihisme Rabbike’l-A’Ia, Kul Ya Eyyuhe’l-Kafirun ve Kul Huvallahu Ahad , ile vitir namazı kılıyordu ve rükü dan önce de kunut yapıyordu. }

Dare kutni : 2131.N

12 – VİTİR  NAMAZINDA  KUNUT 

{ … Ubey b. Ka’b r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v “ ….. vitir namazı kılıyordu ve rukudan önce de kunut yapıyordu. }

 Dare kutni : 2/31

13 – KUNUT  DUASI

{ … Hasan b. Ali r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bana bazı dualar öğretti, onları vitir namazında kunut ettiğim zaman söylüyorum. Vitir namazının kunutunda :Allah’ummeh dini Fi Men Hedeyte, Ve Afini Fi Men Afeyte, Ve Teveleni Fi Men Tevelley te Ve Barik Li Fima Ağtayte Ve Kıni Şerre Ma Kadayte, İnneke Takdi Ve La Yukda Aleyk, Ve İnnehu La Yezillu Men Valeyte Ve La Yeizzu Men Adeyte, Tebarekte Rabbena Ve Tealeyte La Menca Minke İlla İleyk’ Sallallahu Ala Muhammed. }

Ebu Davud : 1425 Nesei : 1744 Tirmizi : 464 Darimi : 1/373 İbni Mace : 1178 İbni Mende 343 Tayalisi : 1179 Ahmed : 1718 Albani : 31-Kıyam-ı Ramazan

{ … Ebû Saîd el Hudrî r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur :Sabah girmeden önce vitr namazını kılın. }

Ebû Dâvûd Vitr : 7 

{ … İbn Ömer r.a’dan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Sabah namazı vakti girince gece namazı ve vitr namazı kılınmaz öyleyse sabah namazı vakti girmeden vitr namazını kılın. }

Ebû Dâvûd Vitr : 9

14 – BİR  GECEDE  İKİ  VİTİR  KILINMAZ 

{ … Kays bin Talk r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Bir gecede iki kere, vitr namazı kılınmaz…….   }

Ebû Dâvûd : 2/1439.N

15 – BİNEK  ÜZERİNDE  VİTİR  NAMAZI  KILMAK 

{ … Saîd b. Yesâr r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Bir yolculukta İbn Ömer’le beraberdim, biraz geri kalmıştım. Nerede idin ? Diye sordu, vitr namazını kıldım dedim. Dedi ki : Rasûlullah s.a.v senin için en güzel örnek değil mi ? Ben Rasûlullah s.a.v’i biniti üzerinde vitr namazı kılarken gördüm. }

İbn Mâce, İkame : 127

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts