1 – MÜSLÜMAN OLDUĞUNU SÖYLEYİP DE, KUR’ANIN  EMİR VE NEHİYLERİNDEN UZAK BİR HAYAT YAŞAMAK : 

“ Bu – Kur’an – insanlara bir tebliğdir. Bununla uyarılsınlar, O’nun tek ilah olduğunu  bilsinler  ve sağ duyu sahipleri de öğüt alsınlar diye indirilmiştir. “

İbrahim : 52

“ İman edenler Rab’lerinden gelen hakka uymuşlardır… “

Muhammed : 3

“ … Ebu Said el Hudri r.a’den, şöyle dedi : Tebuk savaşı olduğu yıl Rasûlullah s.a.v sırtını devesine dayayıp insanlara bir konuşma yaparak şöyle buyurdu : “ Size insanların en hayırlısı ile en şerlisini haber vereyim mi ? En hayırlı kimse ölünceye kadar atının veya devesinin sırtında veya yaya olarak Allah yolunda gayret eden kimsedir. En şerli kimse ise ; Allah’ın Kitab’ını okuyup da gerekenleri yerine getirmeyen kimsedir. ”

Müsned : 11124  Nesai : 3055

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kur’anı okuyun ve onunla amel edin … “

                                                                  Ahmed Müsned : 3 / 428

“ …  Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Ümmetimin kurraları – yani Kur’an hafızları – genellikle munafık olur. ”

Ahmed : 2/175-6596. N – S.Sahiha : 750.N

“ … İbni Abbas r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurduki : Ümmetimden bir kısım insanlar Kur’an okuyacaklardır. Fakat okun avı delerek hızla çıktığı gibi onlarda sur’atle islamiyetten çıkacaklardır. “

İbni Mace : 1.c.171.N

2 – KUR’ANI, PEYGAMBERİ BİR ANLAYIŞTAN UZAK HEVA VE ARZULARA GÖRE YORUMLAMAK : 

“ … Ukbe b. Amir el-Cuheni r.a’dan rivayete göre ; Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur :

— Ümmetimin helakı kitap ve süt de olacaktır.  Sahabe sordu :
— Ya Rasulallah ! süt’de ve kitapta helak nasıl olur ? Rasulullah s.a.v :
— Kitabı okurlar ama Allah’ın indirdiğinden başkasıyla tevil ederler …… “

el Albani Sahiha : 6/647 – 2778 Taberani : 17/297 Hakim : 2/374 Ahmed : 4/155 – 16962.n – Ebu Ya’la : 1746 Mecmauz Zevaid : 2/194 Maksadul-Ali : 372 Buhari Halku Ef’ali’l-İbad : 615 Herevi Zemmu’l-Kelam : 2/28

3 – KUR’ANIN GAYE VE HEDEFİNİ SAPTIRIP, ÖLÜLERİN KİTABI HALİNE GETİRMEK : 

“ Biz ona – yani Muhammed’e – şiir öğretmedik. Ki, ona yakışmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. Ki, onunla diri olanları uyarsın ve inkar edenlere de azab sözü hak olsun. “

                                                                                         Yasin : 69-70

Ayet’i kerimeye dikkat edilirse,  “ diri olanları uyarması için  “ ifadesiyle Kur’an’ın, dirilerin uyarılması için indirildiği anlatılmaktadır.

        Rabbimiz yine bir Ayet’i Celile’sinde şöyle buyurmaktadır :

“ O mubarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, Ayet’lerini düşünsünler ve akıl sahipleri de öğüt alsınlar. “

Sa’d : 29

Bu Ayet’i kerime de inandığını söyleyenlere açıkça şunu anlatmaktadır ; Kur’an, akledebilen ve düşünebilen kimseler için inzal olmuştur. Dolayısıyla onun, düşünme, akletme ve  anlama hasleti elinden alınmış ölü kimselere okunması makul değildir…

Bununla beraber şunun da hiç unutulmaması gerekir ki, bu inanç ve amel Kur’an’ın gaye ve hedefine de terstir… Çünkü Allah’u Teala Kur’an’ı kerimi, onunla amel edilsin diye göndermiştir. Yani o, ölülerin kitabı değil dirilerin kitabıdır…

Ölenlerin ise artık amelleri kesilmiştir. Onlar Kur’an’ı ne okuyabilirler ve ne de onunla amel edebilirler.

4 – KUR’ANI GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GETİRİP, PARA KARŞILIĞINDA OKUYUP VEYA ÖĞRETMEK : 

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kur’anı okuyun ve onunla amel edin. Onu geçim kaynağı yapmayın. “

                                                                          Ahmed Müsned : 3 / 428

“ … Ebu’d-Derda şöyle dedi :  Rasulullah s.a.v : “ Her kim Kur ‘an talimine karşı ücret olarak bir yay alırsa, Allah ateşten bir yayı ona gerdanlık yapar “ buyurdu.”

Beyhaki : 6/126/11685 – Albani : S.Sahiha .256.n

5 – KUR’ANI, ANLAŞILMAYAN BİR TAKIM YAZI KARAKTERLERİ İLE YAZARAK DUVARLARDA SÜS TABLOLARI VEYA POSTERLER HALİNE GETİRMEK : 

“ … Ebu’ Derda r.a dan. Buyurdular ki : Mescidlerimizi ve Kur’an yazılarını süslerseniz yok olur gidersiniz. “

Camiu’s Sağir : 1/220 – 599.n – S.Sahiha : 1351.n

6 – KUR’ANI ÖĞRENİP ONU CEDEL KAYNAĞI HALİNE GETİRMEK : 

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Ümmetim için en çok korktuğum şey ; Lisanı iyi bilip de, Kur’anla mücadele eden munafıktır. “

Suyuti Camiu’l Beyani’l ilm : 2/236 – el İtkan : 2/190

“ … Ukbe b. Amir el-Cuheni r.a’dan rivayete göre ; Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : ” Ümmetimin helakı kitap ve süt de olacak.  Sahabe sordu : ya rasulallah ! süt’de ve kitapta helak nasıl olur ? Resulullah s.a.v : Kitabı okurlar ama Allah’ın indirdiğinden başkasıyla tevil ederek müslümanların alimleriyle cedelleşirler. Sütü severler Cuma ve Cemaati terk ederek bedevileşirler. “

el Abani Sahiha : 6/647 ; 2778 Taberani : 17/297 Hakim : 2/374 Ahmed : 4/155 – 16962.n – Ebu Ya’la : 1746 Mecmauz Zevaid : 2/194 Maksadul-Ali : 372 Buhari Halku Ef’ali’l-İbad : 615 Herevi Zemmu’l-Kelam : 2/28

7 – KUR’ANI SADECE PAPAĞANLAR GİBİ EZBERLEYİP ANLAMINDAN BİHABER OLMAK :   

“ Biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik….. “

Yusuf : 2

“ O mubarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, Ayet’lerini düşünsünler ve akıl sahipleri de öğüt alsınlar. “

Sa’d : 29

“ … Abdullah ibni Mes’ud radiyallahu anh şöyle demiştir : “ Kur’an okurken Onu, çürümüş hurmanın dağılması gibi dağıtmayın ! Onu şiir gibi de okumayın ! İbret verici ve olağanüstü şeyler ihtiva eden Ayetleri üzerinde durup düşünün ! Bununla kalplerinizi harekete geçirin ! Maksadınız sureyi bitirmek olmasın ! . ”

Acurri Hameletu’l-Kur’an, el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an 1/253

8 – KUR’ANI OKUYUP ONUN MİSAL VE KISSALARINDAN İBRET ALMAMAK : 

Halbuki basiretli bir Müslüman Kur’anın Misallerinden ve geçmiş ümmetlerle ilgili kısaslarından düşünüp ibret alması gerekir.

Müslümanın kitabına karşı sorumluluklarından bir diğeri de budur. Rabbimiz bu konuda da şöyle buyurmaktadır :

“ Bu misalleri, düşünsünler diye insanlara veriyoruz…. “  Haşr : 21.Ay

“ Bu kıssayı – onlara – anlat, belki onlar tefekkür ederler…. “   A’raf : 176.Ay

“ And olsun onların – yani Rasullerin – kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır… ”   Yusuf : 111.Ay 

9 – KUR’ANI OKUYUP ONUN  MÜTEŞABİHLERİYLE UĞRAŞMAK VE ONLARI TE’VİLE KALKIŞMAK :

“ Kitabı sana 0 indirdi. Onun bazı Ayet’leri muhkemdir, bunlar Kitabın anasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fıtne çıkarmak ve kendilerine göre onları tevil etmek için onun müteşabih olan Ayetlerine uyarlar. Oysa onların tevilini Allah’tan başka kimse bilemez. İlimde yüksek payeye erişenler ise : Ona iman ettik, hepsi Rabb’imizin katındandır, derler…… “

Ali İmran : 7.Ay 

“ … Aişe r.anha şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v :  “ Kitabı sana 0 indirdi. Onun bazı Ayetleri muhkemdir, bunlar Kitabın anasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fıtne çıkarmak ve kendilerine göre onları tevil etmek için onun müteşabih olan Ayetlerine uyarlar. Oysa onların tevilini Allah’tan başka kimse bilemez. İlimde yüksek payeye erişenler ise : Ona iman ettik, hepsi Rabb’imizin katındandır, derler… “  Ali İmran : 7  Ayetini okudu ve dedi ki : 

“ Ey Aişe ! Sen Kur’anın yalnız müteşabih Ayetlerine uyan dalalet ehli kimseleri gördüğünde, işte onlar Allah’ın bu Ayette isim ve sıfatlarını söylediği kimselerdir, artık hepiniz onlardan sakınınız. “

Buhari : 4547-Ter : 4246 – Ebu Davud : 4598.n 

                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts