” … Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur : “ Haberiniz olsun ki her biriniz birer çobansınız ve güttüklerinizden de sorumlusunuzdur…… “

Buhari : 15.c. 6987.s – Müslim : 6.c. 1829.n

{ … Hakim  İbnu  Mu’âviye  babası Mu’âviye  r.a dan anlatıyor : Dedim ki :” Ey Allah’ın Rasulü! bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir ? ”   Rasulullah  s.a.v buyurdular ki : ” Kendin  yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen ………. ” }

 Ebu Davud : 3.c.2142-2143-2144. n

{ … İbn Abbas r.a’dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sizin en hayırlınız, ehli için en hayırlı olanınızdır. Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızımdır. } 

Hakim  :  4 /73 – Tahavi : 3 . 211.n

{ … Ebu Mes’ud r.a : Ben bunu sadece Rasulullah s.a.v’den rivayet ediyorum. Rasulullah : Herhangi bir müslüman kendi ev halkına – Allah‘ın rızasını kast ederek – infak ederse, bu infak onun için bir sadaka olur, buyurdu. }

Buhari : 5450 – Müslim : 1002/48 – Nesei : 2544 ve 323 İşretünnisa – Tirmizi : 1965 – Darimi : 2/284-285 – İbni Hibban : 4239 – Tabarani : 17/522-523 – M. Kebir – Ahmed : 4/120 – Albani : 729-Sahiha

{ … Sevban r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Kişinin harcayacağı en faziletli para, önce ailesine ve sonra ailesinin içindeki kimselere harcayacağı paradır….. }

Müslim : 994/38 – Nesei : 300-İşretü’n nisa – İbni Mace : 2760 – Tayalisi : 987 – İbni Hibban : 4242 – Beyhaki : 7/467 – Ahmed : 5/279

{ … Heyseme şöyle dedi : Biz Abdullah b. Amr r.a ile beraber oturuyorduk. Bir ara onun işlerinin vekili geldi ve içeri girdi. Abdullah ona : Kölelere azıklarını verdin mi ? dedi. 0 hayır dedi. Bunun üzerine Abdullah : Öyle ise hemen git ve onların azıklarını ver. Çünkü Rasulullah s.a.v : Kişiye günah olarak, malik olduğu kimselerin azıklarını hapsetmesi kifayet eder, buyurdu dedi. }

Müslim : 996/40 – İbni Hibban : 4241 – Ebu Nuaym : 4/22

                                                                       Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts