1 — KADIN VE ERKEĞİN ARASINI AYIRMAK ŞEYTANIN EN SEVDİĞİ İŞTİR
{ … Cabir b. Abdullah r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra grup grup askerlerini gönderir. Askerlerinin derece ve makamca kendine en yakını fitnesi en büyük olanıdır. Askerlerinin biri gelir ve : Şöyle şöyle işler yaptım der. İblis ona : Sen hiçbir şey yapmadın der. Sonra onlardan başka biri gelir ve : Kendisiyle karısının arasını iyice ayırıncaya kadar insanı bırakmadım der. Bunun üzeri ne İblis onu kendisine yaklaştırır ve : Sen ne iyisin der, buyurdu. }

Müslim : 2813/67 – Hakim : 2/182 – Albani : 999 – Sahiha

2 — TALAK  SAHİBİ  ERKEKTİR
{ … Abdullah b. Abbas r.a şöyle dedi : Bir adam Nebi s.a.v’e geldi ve : Ya Rasulallah, efendim beni cariyesiyle evlendirdi, şimdi de benimle o cariyenin arasını ayırmak istiyor dedi. Bunun azerine Rasulullah s.a.v minbere çıktı ve : Ey insanlar, sizden birine ne oluyor ki kölesiyle cariyesini evlendiriyor sonra da onların arasını ayırmak istiyor ? . Unutmayın ki, talak sadece kadının bacağını tutana aittir, buyurdu. }

İbni Mace : 2081 Dare kutni : 4/37/103 Beyhaki : 7/360 Albani : 2041-irva

3 — KADIN KENDİSİ İLE EVLENMEK İÇİN ERKEKTEN KARISINI BOŞAMASINI İSTEMEZ
{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bir kadının kendi halası veya teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı. Ve yine bir kadının diğer bir kadının tabağındaki nimeti kendi tabağına dökmek için kocasının onu boşamasını talep etmesini de yasakladı….. }

Müslim : 1408/39 İbni Hibban : 4068 Said b. Mensur : 653- 654 Beyhaki : 10897

4 — KADININ  BOŞANMA  İSTEĞİ

Kadının boşanma isteğine hulu denir. İslam,kadının bir problem olmadan Hul’u istemesini haram kılmıştır.

{ … Sevban r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurduki : Hangi kadın, kocasıyla kendi arasında her hangi bir problem olmaksızın kocasından kendisini boşamasını isterse, cennetin kokusu onun üzerine haramdır. }

İbni Mace 2055 Ebu Davud 2226 Tirmizi 1187 Darimi 2/162 İbni Hibban 1320-Mevarid İbnu Carud 748 Hakim 2/200 Beyhaki 7/316 Albani 2035-İrva

“ … 
Ukbe İbni Amir’r.a dan. Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : Kocalarından kendilerini boşamalarını, kendilerini bırakmalarını isteyen kadınlar münafıklardır.”

Taberani el-Kebir : 17/339 Bkz. Sahihu’l-Cami’ : 1934

5 — BOŞANMA İSTEĞİNİN CAİZ OLDUĞU YERLER
{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Habibe binti Sehl, Sabit b. Kays’ın nikahlı olarak yanında idi. Sabit kadını dövdü ve onun bazı uzvunu [ kırdı. Kadın sabah – namazından sonra Rasulullah’a geldi ve kocasını Rasulullah’a şikayet etti. Nebi s.a.v Sabiti çağırdı ve : Onun malının bir kısmını al ve ondan ayrıl, buyurdu. Sabit : Bu doğru olur mu ? ya Rasulallah, dedi. Rasulullah s.a.v : Evet, buyurdu. Sabit : Ben ona mehir olarak iki tane bahçe verdim, onlar bu kadının elindedir dedi. Rasulullah s.a.v : Bahçelerini al ve kadından ayrıl, buyurdu. Sabit bahçeleri aldı ve kadını boşadı.}

Ebu Davud 2228 Nesei 3497 Beğavi 9/194 

{ … Amre, Habibe binti Sehli’l-Ensari’den tahdis ederek şöyle dedi : Habibe, Sabit b. Kays b. Semmas’ın nikahı altında idi. Rasulullah s.a.v sabah namazına çıktığında alaca karanlıkta kapısının yanında Habibe binti Sehl’i buldu ve : Bu kimdir ? buyurdu. Kadın : Ben Habibe binti Sehl’im dedi. Rasulullah : İşin nedir ? buyurdu. Kadın kocasını kast ederek : Ne ben ne de Sabit – bizim bir arada yaşamamız mümkün değildir – dedi. Sabit gelince, Rasulullah  s.a.v Sabit’e : Bu Habibe binti Sehl’dir, maşaallah anlatacağı şeyleri anlattı, buyurdu. Bunun üzerine Habibe : Ya Rasulullah, Sabit’in bana verdiği her şey yanımdadır – geri vermeye hazırım – dedi. Rasulullah  s.a.v Sabit’e : Kadından – mehir olarak verdiğin şeyleri geri –  al, buyurdu. Sabit de kadından – onları geri – aldı. Habibe – bu şekilde kocasından boşanarak, iddetini beklemek üzere – babasının evine döndü. }

Malik 2/564/31 Ebu Davud 2227 Nesei 3461 İbni Hibban 1326 – Mevarid İbnu Carud 749 Said b. Mensur 1430- 1431 Beyhaki 7/313 Albani 7/102-İrva

6 — BOŞANMAK  İSTEYEN  KADIN  MEHİR  BEDELİNİ  KOCAYA  ÖDER

{ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : Sabit b. Kays’ın karısı Nebi’ye geldi ve : Ya Rasulallah, ben Sabit b. Kays’a ne ahlak ne de din hususunda kızmıyorum. Fakat ben İslam’da küfrü kerih görüyor tiksiniyorum, dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : Sabit‘in – sana mehir olarak verdiği – bahçesini kendisine geri iade eder misin ? buyurdu. Kadın evet dedi. Rasulullah s.a.v Sabit b. Kays’a : Bahçeyi kabul et ve kadını bir talakla boşa, buyurdu. }

Buhari : 5273 – Ter : 5356 – Nesei : 3463 – İbnu’l-Carud : 750 – Dare kutni : 3/255 – Beyhaki : 7/313 – Albani : 2036-İrva

7 — BOŞANMAK  İSTEYEN  KADIN  BİR  TUHUR  MÜDDETİ  İDDET  BEKLER

{ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : Sabit b. Kays’ın kansı kocasından hul’u – yani boşanma – isteyip boşandı. Nebi s.a.v o kadının iddetini bir hayız müddeti yaptı. }

Ebu Davud : 2229 – Tirmizi  : 1185 –Ter : 1196 – Albani : 71102- İrva

{ … Süleyman b. Yesar Rübeyyi’ binti Muavviz b. Afr şöyle dedi : Rübeyyi’ Rasulullah s.a.v’in zamanında hul’u oldu. Rasulullah s.a.v kendisine bir hayız müddeti iddet beklemesini emretti – Yahut bu kendisine emredildi. }

 Tirmizi : 1185-Ter : 1195 – Nesei : 3498 – İbni Mace : 2058 .N

{ … İbni Ömer şöyle dedi : Hul’u isteyip boşanan kadının iddet süresi bir hayız müddetidir. }

Ebu Davud : 2230.N 

AÇIKLAMA : Boşanma isteği ile kocasından ayrılan kadın, bir hayız müddeti iddet bekler. Bu dönemi kocasının evinde değil, aksine babasının evinde geçirir.Bu mana ;   Amre’nin Habibe’den tahdis ettiği hadiste de mevcuttur.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts