Nevevi … :  bu konuda kendisine sorulan ” Buhari ve Müslim’de, meşhur musnedlerde, Ebû Davud’un, Tirmizî’nin, Nesâî’nin sünenlerinde veya bunların bir kısmında zayıf hadis var mı … ? sorusuna şöyle cevap vermiştir :

” Buhârî ile Müslim’deki hadisler sahihtir. Diğer mezkur sunenlere ve musnedlerin çoğunluğuna gelince bunlarda sahih, hasen, zayıf, munker ve batıl hadisler vardır ”

İbnu’l-Attâr, Fetâvâ, s. 246-7.

Hadisçiler arasında da genelde kabul gören yaklaşım, es-Sahihayndaki ( yani Buhari ve Müslim’deki ) Hadislerin sahih oldukları yönündedir.

İbnu’s-Salâh : 643/1245 en-Nevevi : 676/1277 ve es-Suyuti : 911/1505 gibi usûl alimleri bunu ifade ederler…

İbnu’s-Salâh Ulûmu’l-Hadis : s.24  Nevevî İrşâd s. 62  Suyûtî Tedrib : 1/144.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts