Değerli kardeşlerim … ! unutmayınızki cahilliğin hakim olduğu bir ortamda Allah yolunda cihad denildiği zaman – veya Allah yolunda mücadele – denildiği zaman, öncelikle insanın nefsine yönelik cihadı başta gelir… Bu yönlü cihad ise asıldır. Zira iç düşmanını mağlup edemeyenin, dış düşmanını mağlup etmesi imkansızdır…

Diğer bir ifadeyle ; burnunun dibindeki nefsine söz geçiremeyen bir kimse, onu alıpta taa savaş meydanlarına götürmesi imkansızdır… Onun içindir ki cihad önce nefisle başlar… Bu da ;  uydurma bir hadis te anlatıldığı gibi : “ Biz küçük cihaddan büyük cihada döndük “ anlamında bir cihad değildir. Ki zaten o rivayet asılsız bir rivayettir… Bizim burada bahsetmeye çalıştığımız şey, kulun önce nefsini yola getirmesi, onu hizaya sokması ve onu Rahmanın emirlerine boyun eyecek kıvama getirmesidir.

{ … Ebu Zerr r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Cihad’ın efdalı, insanın heva ve arzularına karşı nefsine yönelik yaptığı cihad’tır. }  Sahihu Camiu’s Sağir : 1.c.1099.n

{ … İbni Amr r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : İslamiyet açısından insanların en üstünü, diğer Müslümanların kendi dilinden ve elinden selamette kaldığı kimsedir. İman bakımından insanların en üstünü, ahlakı en güzel olanıdır. Muhacirlerin en üstünü, Allah’ın yasaklarından kaçandır. Cihadın en üstünü ise, Aziz ve Celil olan Allah yolunda nefsiyle mücadele eden kimsenin yapdığı cihaddır. }   Camiu’s Sağir : 1129.n 

{ … Sahabe sordu ;   Ya Rasulallah … !  hangi hicret daha fazîletlidir ? . Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : “ Allah’ın haram kıldığı şeyleri terk etmen – konusunda yaptığın cihad – dır. ” }  Nesei Biat : 12/ 4148 Ebu Davud Vitr : 12/1449 Dârimî Salât : 135/1431

{ … Fudale bin Ubeyd r.a dan. Ben Rasulullah s.a.v den işittim şöyle diyordu : Mücahid, nefsine karşı cihad edendir. }   Tirmizi : 3.c.1671.n

Hulasa – cehaletin hakim olduğu bir ortamda – Allah yolunda cihad denildiği zaman bu öncelikle, peygamberi bir metod ve menhece dayalı olarak nefse yönelik cihad’la başlar… Ve bu da ;

1 = BİRİNCİ OLARAK … : Müslümanın Allah yolunda dinini öğrenme gayreti demektir. Yani, bir müslümanın evvel emirde mücadelesini vereceği ilk şey dinini öğrenmektir. Bu, bir müslümanın Allah yolundaki cihadının ilk ve en önemli basamağıdır… Çünkü Allah Rasulü s.a.v önce buradan başladı… Sahabe de böyle yaptı.

Unutmayınız ki kendisi olmadan ne dünyada ne de ahiret’te kurtuluş ve mutluluğu kazanmanın imkansız olduğu Kur’an ve Sünnet ilmini öğrenmek, cihadın başıdır…

Çünkü, dinini sağlıklı bir şekilde öğrenemeyen bir kimse, Rabbinin istediği ve razı olacağı bir kulluğu kesinlikle gerçekleştiremez… Diğer bir ifadeyle ;  ilim olmadan neyin hak neyin batıl olduğunu birbirinden kesinlikle ayırt edemez bir müslüman…

Öyleyse, içerisinde bulunduğumuz şu cahiliye ortamını da göz önünde bulundurarak, bir müslümanın bu alanda olanca gücüyle mücadele ederek Kitabı ve Sünneti öğrenmesi gerekir.

Çünkü kendisini yaradan rabbi, ondan öncelikle dinini sağlıklı bir şekilde yaşaması için ilim öğrenmesini istemektedir. 

Zaten İslam’ın tek gayesi de Allah’a kulluğu temin etmektir. Dolayısiyle kişinin Allah’u Teala’ya sağlıklı bir kulluk edebilmesi için öncelikle dinini, imanını öğrenmesi gerekir. 

İşte bundan dolayıdır ki İslam, ilim öğrenmeği her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farz kılmıştır. 

{ … Enes İbni Malik r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : İlim öğrenmek bütün Müslümanlar üzerine farzdır. }  İbni Mace : 1.c.224.n – Camiu’s Sahih : 3808.n

{ … Muaz İbni Cebel r.a şöyle buyurur : Ey insanlar ! ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşyeti kazandırır. İlim taleb etmek ibadettir. Müzakeresi tesbih, ondan bahsetmek cihad, bilmeyenlere öğretilmesi ise sadakadır. İlim, yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde bir kılavuz, darlık ve genişlikte bir yardımcı, işler karıştığında güzel bir danışman ve Cennet yolunun ışığıdır…”

Camiu’l Beyani’l İlm : 1 / 70 – Ebu Nuaym Hilye : 1 / 239

Ey müslüman … ! Unutma ki Allah’a kulluk ancak ilimle olur. Onunla Allah tevhid edilir ve onunla Allah yüceltilir. Onun sayesinde takva sahibi olunur ve onun sayasinde akraba hukuku gözetilir. 

Helal ve haram ancak onunla tanınır. – Ve yine unutma ki – Önce ilim peşinden de amel gelir. Bahtiyar olanlar ona sahip olanlar, bedbaht olanlar ise ondan mahrum kalanlardır. } 

Camiu’l Beyani’l İlm : 1 / 70 – Ebu Nuaym Hilye : 1 / 239

Öyleyse bu konuda sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur… Allah yolunda Cihad denildiği zaman, bu öncelikle kulun dinini hakkıyla yaşama konusunda ilim öğrenmesi ve bu yolda mücadelesidir…

2 = İKİNCİ OLARAK … : MüslümanınDini ile alakalı öğrendiği mes’eleleri tatbik etme yolundaki gayreti ve cihadıdır… Bu da, bir müslümanın Allah yolundaki cihadının ikinci merhalesidir. Çünkü ilmi olupta o ilimle amel etmenin nefislerine zor geldiği nice kimseler vardır…

İşte bundan dolayıdır ki Allah Rasulü s.a.v şu duayı dilinden düşürmemiş ve ümmetine de bu konuda aynı şeyi taleb etmeleri için nasihatta bulunmuştur :

  كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ”  اللّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ  عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ “

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle derdi : Allah’ım şu dört şeyden sana sığınırım ; Hayrı olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen dua’dan. }

Ebu Davud : 2.c.1548.n – İbni Mace :10.c.3837.n – Ahmed : 3 / 283 

{ … Cabir b. Abdullah r.a dan gelen diğer bir rivayette Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Allah’tan hayırlı ilim dileyin ve yararı olmayan ilimden de Allah’a sığının. }

Abd İbn Humeyd  : 1093.n – İbni Mace : 10.c.3843.n

Görüldüğü gibi Allah Rasulü s.a.v hayırı olmayan ilimden Allah’a sığınmış ve ümmetine de bu konuda nasihatte bulunmuştur… Neden … ?

Çünkü hayrı olmayan ilim, insanı Allah’tan uzaklaştırır ve O’nun ğadabına ve azabına  sebeb olur…

Öyleyse ey Müslüman … ! 
senin Allah yolunda yapacağın ikinci mücadelen – cihadın – , öğrendiklerinle amel etmendir … Şayet bildiklerinle amel etmez isen akibetin çok kötü olur … 

{ … Velid İbni Ukbe r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Cennet’te olanlar cehennem’de bulunanlara şöyle seslenirler :
– Hangi sebebten dolayı cehenneme düştünüz ? Vallahi biz sizden öğrendiklerimizi yapmakla cennete girdik, derler. Onlar da derier ki :
– Biz anlatıyorduk fakat, bildiklerimizle amel etmiyorduk. }   Taberani Kebir :

{ … İbni Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi, ya vazgeçinceye yada çağırdığı şeyi kendisi yapıncaya kadar Allah’ın azabının gölgesi altındadır. }

İbni Kesir : 2.c.325.s – Taberani :

İşte zikredilen bu Hadisi şerifler, ilmiyle amil olmayanların akibetlerinin ne kadar kötü olacağını bildiren açık delillerdir.

Öyleyse basiretli bir Müslümanın bu anlatılanlara kulak vermesi ve bilipte amel etmediği hususlara acıması gerekir… Çünkü ilim, ancak kendisiyle amel edilmesi için öğrenilir… Dolayısıyla eğer öğrendiysen, onunla amel etmek için mücadele et, cihad et … Çünkü bu da senin Cihad’ta takip edeceğin ikinci merhaledir …  

3 = ÜÇÜNCÜ OLARAK … : Müslümanın Cihadını yapacağı en önemli konulardan birisi de, Davettir … Yani ; öğrendiği ve tatbik ettiği dini konuları, başkalarına tebliğ etme gayretidir… Bu da bir Müslümanın Allah yolundaki cihadının üçüncü merhalesidir…

Unutmayınız ki bu olmadan ne ümmetin ıslahı mümkündür, ne safların birleşmesi mümkündür, ne duaların kabulü mümkündür ve ne de cennet mümkündür …

أبي سعيد  أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر عن    ( صحيح )

{ … Ebu Said el-Hudri r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Cihad’ın en efdali, zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir. }

Ahmed : 3 / 19 . 10759.n – Suyuti Camiu’s Sağir : 1100.n

 عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه  وسلم  قال : جاهدوا المشر كين  بأموا لكم وأنفسكم وألسنتكم .

{ … Enes r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. }

Ebu Davud : 3.c.2504.n – Nesai  : 6.c.3082.n

Öyleyse bu konudaki cihadını asla unutma ve hakkı usulüne uygun bir şekilde insanlara anlat… Malınla, nefsinle ve dilinle bu konuda mücadele et …

4 = DÖRDÜNCÜ OLARAK … : Müslümanın insanlara iyiliği emredip kötülüklerden de   arındırırken, o yolun zorluklarına ve insanların eziyetlerine karşı sabırlı olabilmesi için, nefsine karşı cihad etmesidir…  Cihadın nefse yönelik dördüncü merhalesi de işte budur…

Hulasa kardeşler … ! Allah yolunda cihad denildiği zaman, bir kimsenin her şeyden önce  aklına geleceği metod, merhale bu olması gerekir…

Hele hele Türkiye ortamında arzı endam eden şu koyu cahalete eğer sizlerde şahitseniz, inanın sizin bu şekilde yapacağınız cihadınız, Peygamberi bir metodla yapacağınız en güzel cihad olacaktır…

Rabbimden niyazım ; bu kısa paylaşımımı sizlere faideli kılsın diyor ve bu konuda son söz olarak şunları hatirlatmak istiyorum :

Şunu asla unutmayınız ki ;

1 = Dinini hakkıyla öğrenemeyen bir kimsenin dindarlığı bozuk, akidesi sakat ve ameli de geçersidir …
2 = Dindarlığı bozuk, akidesi sakat olan bir kimsenin hayatında da şirk ve küfür asla eksik değildir …
3 = Dolayısiyla İslami yaşantısında Allah’a şirk koşan bir kimsenin de, – cihadın en üst mertebesi olan – savaş meydanlarında kılıç sallaması bir işe yaramaz …

Öyleyse ey Allah’ın kulu … ! sen önce cihadını, dinini hakkıyla öğrenme yolunda yap… ardından öğrendiklerinle amel et … ardından inancını ve amelini anlat … ardından da bu çileli yolda yürürken sabırlı ol …

Rabbimden niyazım ; cümle kullarına önce dinlerini hakkıyla öğrenmelerini, ardından öğrendiklerini yaşamalarını, ardından da onu başkalarına anlatmalarını nasib etsin…

Amin 

Vel hamdu lillahi rabbil alemin
 

                                                                   Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts