Değerli Müslümanlar … ! Kadının yüzünü örtmesi ile alakalı o kadar açık ve net deliller karşısında hala meseleyi sağa sola çekerek, günümüz  meşayih ve hocalarından bazıları, “ kadının yüzünü örtmesi güzel bir şeydir ama bu farz değildir “ diyerek yüzün açılmasının caiz olacağını ileri sürmektedirler… Hatta bu konuda İcma vardır, sözleriyle de adeta bu konuyu sulandırmışlardır …

İşte sizlere ; “ Kadının yüzünü örtmesi farz değildir ve bu konuda icma vardır “ diyenlerin ensesine tokat gibi inecek olan ehl’i ilmin sözleri …

1 – İBNİ TEYMİYYE … R.H 

Şeyhül islam İbni Teymiye r.h ” Nur suresinin tefsiri ” adlı eserinin 56. sayfasında şöyle diyor :

” Bu da gösteriyor ki peçe ve eldiven o gün ihramlı olmayan kadınların giyimleri arasındaydı. Ve herkesçe maruftur. Böylece kadınların yüzlerini ve ellerini örtmeleri gerekir. “

Şeyhul islam İbn-i Teymiyye r.h kadınların yabancı erkeklere karşı örtünmesi ile alakalı yine şöyle der :

İşin özü şudur ki Allah’u Teala süsü iç ve dış süs olarak yaratmıştır. Kadın, dış süsünü mahrem kişiler ve kocasının dışındakilere gösterebilir. Hicab Ayet’inin inmesinden evvel kadınlar örtüsüz dışarı çıkarlardı. Erkekler ellerini ve yüzlerini görebiliyorlardı. Bu da o zamanlar caizdi. Yani kadınlara o zamanlar bakılıyordu.

“ Ey peygamber ! Hanımlarına, kızlarına ve mü minlerin kadınlarına – bir ihtiyaç için dışarı çıkacakları zaman – dış örtülerini üstlerine almalarını söyle….. ”

Ahzab : 59.Ay

Ayeti indikten sonra kadınlar yabancı erkeklere karşı örtünmeye başladılar.

Sonra şöyle devam eder : “ El, yüz ve ayaklar artık dışarıda kalamazlardı. Hepsi örtünecek, görünen ise sadece elbise olacaktı.”

Fetava : 2.c. 1101.s

Aynı cildin 117. ve 118. sayfasında ise şöyle der : “ Ellerin, yüz ve ayakların gösterilmesinin haramlığı sadece yabancı erkekler içindir. Kadınlar ve mahrem insanlar için söz konusu değildir. ”

Söz konusu cildin 152. sayfasında ise şöyle der : “ Kadın, kanun koyucu olan Allah’ın şu iki amacını çok iyi bilmelidir.

Birincisi : Kadın ve erkek arasındaki fark.

İkincisi ise : Kadının örtünme zorunluluğu.

2 – İBNU’L KAYYIM … R.H

Büyük ilim adamı İbnu’l-Kayyım, şunları söylemektedir : “ Kadının ihram esnasında – peçeyi çıkarması hariç – yüzünü açmasının gerektiği hakkında bir tek harf dahi nakledilmiş değildir…” Daha sonra şunları söyler : “ Esmâ’dan sabit olduğuna göre o ihramlı olduğu halde yüzünü örterdi. Âişe de şöyle demiştir : “ Binek sırtında olan erkekler yanlarımızdan geçer ve biz o sırada Peygamber s.a.v ile birlikte ihramlı halde bulunuyor idik. Binekliler bizimle aynı hizaya geldiklerinde bizden herhangi bir hanım cilbabını yüzünün üzerine örterdi. Bu kişi geçip gidince biz de yüzümüzü açardık ”

Tehzibu’s Sünen : 2 . 350

İbnu Cevziyye yine şöyle der : “ Arap kadınları, tıpkı cariyeler gibi yüzlerini açarlardı. Bu da erkeklerin kendilerine bakmasını teşvik ederdi. Bu yüzden Allah onlara cilbablarıyla yüzlerini örtmelerini emretti. İbni Abbas’a göre örtme şekli ise, yüzüne aşağı sarkıtıp peçelemekti. Öyle ki, sadece görebilsin diye bir tek gözü açık kalırdı.

Teşhil : 3 – 144.

3 – MUHAMMED EMİN ŞENKITİ … R.H 

Muhammed Emin Şenkıti tefsirinde diyor ki ; Bence, zikredilen iki kavlin en açığı İbni Mes’ud’un olanıdır. Açıktaki ziynet, bakılması adet olmayandır. Onu yabancı erkek görebilir. Ama bizim işaret etmek istediğimiz şu apaçık görüştür. Çünkü sözlerin en ihtiyatlısı fitnenin en uzak sebebine işarettir. Kadın erkek herkesin kalbinin korunması da buradadır. Yani söz götürmez şey : Kadının yüzünün asıl güzelliği olduğu ve görülmesinin de fitnenin en büyük sebebi olduğudur. Şeri kaideler de buna göredir. Yani yüzün tam korunması, asla açılmamasıdır.

Edvaul Beyan Fi tefsirul Kur’an : 6 -198,199,200

Şankıti r.h konuyla ilgili devam ediyor ve diyor ki : “ … Ondan kendiliğinden açılanlar hariç, ziynetlerini göstermesinler … ” den, “ el ve yüz ” anlamı çıkaranların sözü ise ; Ayet’teki karineyle iptal edilir : Çünkü ziynet Arapçada kadının süslendiği şeydir. Ve asıl yaratılışına ilavedir. Takı ve elbiseler gibi… “ Ziynet ” kavramını, “ kadının bedeninden bir kısım ” şeklinde yormak da zahire aykırıdır. O anlama götüren bir delil olmadan böyle yormak caiz olmaz.

Bununla şu kavli de öğrenelim ki, “ zahir ziynet, eller ve yüzdür.” İşte bu Ayet lafzının zahiri anlamına terstir. Bu da bu iddianın doğru olmadığının göstergesidir. Böyle yorum için başlı başına bir delil ister.”

Edvaul-Beyan : 6-196,199,200.

Şankıtı r.h ; “ Kur’an’ın delilleri, kadının tamamen örtünmesini ve yüzünü de örtmesini kurallaştırmıştır.

Çünkü Cenab-ı Hakk : “ Ey Nebi, hanımlarına, kızlarına ve bütün mü’minlerin kadınlarına söyle cilbablarını üzerlerine bürüsünler,” buyurmuştur.

Buna göre bir tek muhalifi olmamak kaydıyla ittifakla bütün ehl-i ilim bu Ayet’i ; görebilecek gözü hariç, bütün yüzünü örtmesi şeklinde yorumlamışlardır. Bunlardan bir kaçı ise şunlardır : İbni Mesud r.a, İbni Abbas r.a, Abidet es Selmani r.a dur, der.

“ … İbn Abbas radıyallahu anhuma dan : isnadıyla rivayet ediyor :  ” Allah, müminlerin kadınlarına, bir ihtiyaçları için evlerinden çıktıklarında, başlarının üzerinden örtecekleri örtüleriyle yüzlerini örtmelerini ve sadece bir gözlerini açmalarını emretmektedir.”

Taberi : 20/325 – İbn Ebi Hatim : 10/3154 – Cessas : 3/458 – Suyuti Durru’l-Mensur :  8/209 – İbni Kesir :  6/482 – Begavi Tefsiri : 6/376

4 – ŞEVKANİ … R.H

Şevkani de “ Neylül’Evtar “ da İbni Raslan’dan şunu naklediyor : “ Kadının, yüzü açık olarak çıkmaması konusunda müslümanların ittifakı vardır. “

5 – İBNİ HACERU’L ASKALANİ … R.H

Hafiz İbni Hacer r.h da şunları söyler ; “ kadının mescide gitmesinin cevazı devamlıdır. Sefere ve çarşıya da çıkabilir ama erkeklerin görmemesi için peçeli olması kaydıyla…“

Hafiz İbni Hacer Nur 31.Ayeti tefsir ve bunun nasıl yapılacağını tasvir ederken ; “ Örtüyü başına kor, sağdan sarkıtıp sola doğru boynuna dolar. Ve bu aynı zamanda peçe olur. diyor.

Fethul Bari : 11/351

6 – İBNİ CERİR ET TABERİ … R.H

İbni Cerir et-Taberi’nin tefsirinde zikrettiği, İbni Abbas’ın yorumu : “ Cenab-ı Hakk buyurdu ki ; “ Ey Nebi, hanımlarına, kızlarına ve tüm müminlerin kadınlarına söyle ; cilbablarını üzerlerine bürünsünler. ”

Yani Allah Teala mü’minlerin kadınlarına ; bir ihtiyaç için evlerinden çıkarken başlarından aşağı sarkıtacakları cilbablarıyla yüzlerini örtsünler. Sadece bir gözünü açık bıraksınlar.

Taberi. Tefsir : 22 – 46.

7 – İBNİ KESİR … R.H

İbni Kesir r.h Ahzab : 53 Ayet’inin tefsirinde diyor ki : “ Allah Teala kadınlara örtüyü, yabancı kimselere karşı kullanmalarını emrettiğinde, bu perdelenmenin akrabaya karşı kullanılmasının gerekmediğini de açıklamıştır. Tıpkı Nur Suresinde “… ziynetlerini göstermesinler, kocaları, babaları, müstesna ….. ” buyruğunda olduğu gibi. Böylelikle de bu – kapanma – hükmü bütün kadınlara yaymış oldu….“

Bu Ayet hicab Ayet’idir. Ve burada şeriatın hem ahkamı ve hem de adabı vardır.

Tefsir : 5 – 494.

8 – İBNİ CEVZİ … R.H

İbni Cevzi de şöyle diyor : “ Üzerlerine cilbablarını bürünsünler ” Ayet’inin anlamı, başlarını ve yüzlerini perdelesinler demektir.

Zadül- mesir : 6 – 422

9 – EBU HAYYAN … R.H

Ebu Hayyan da şöyle açıklıyor : “ Bürünme “ , bütün bedeni içine alan bir ifadedir. “ Üzerlerine ” sözü ise, yüzlerine demektir. Çünkü cahiliye de gösterilen zaten yüz idi.

Tefsir : 7- 250

10 – MEVDUDİ … R.H

Mevdudi r.h da şöyle der : Ayeti kerimedeki “ kendiliğinden görünen hariç “ ibaresi, insanın bu ziynetin açığa çıkmasını istemesinin caiz olmadığını gösterir. Sadece istek dışı görülüverendir. Ya da, gizlenmesi gayri kabil olandır. Yani kadının elbisesini örttüyü rida gibi. Çünkü onu da saklamak imkansızdır. O da ne de olsa, kadın vücudunun üzerinde olduğu için gözü ve dikkati çeker. Ama Allah’u Teala ondan sorumlu tutmuyor. İşte Abdullah İbni Mes’ud’un açıkladığı anlam da budur. Hasani Basri ve öbürleri de bunu ifade ediyorlar. Fakat “ kendiliğinden görünen hariç ” tabiri için bazı kimseler ; adet olduğu üzere insanın açtığı şey diyor, sonra da yüzü ve elleri, üzerindeki bütün süsleri bu tabirin içine sokuyorlar.

Yani onlara göre kadının ; yüzünü gözünü sürme ve kremle süsleyip, ellerine kına yakması ve yüzük ve bilezikler takınarak ; yüz ve elleri açık bir şekilde halk içinde gezmesi normaldir.

Ama biz “ kendiliğinden görünen hariç ” formülünün, hangi dil kuralına göre “ insanın kendisinin açığa çıkardığı ” şey tarzında manalandırıldığını bilmek isteriz. Çünkü biz bu mana da olacağını anlayamıyoruz. Neden denilirse ; çünkü bir şeyin kendiliğinden ortaya çıkması ile insanın isteyerek açığa çıkarması arasındaki fark ortadadır. Hiç bir ferde bu gerçek kapalı değildir.

Kur’an’daki apaçık anlam sa, ziynetin ortaya çıkarılmamasıdır. Kasıtsız ortaya çıkana ise sadece ruhsat verilmiştir. Bu ruhsatı, isteyerek açığa çıkarmaya vardırmaksa, Kur’an’a muhalefettir. Aynı zamanda, Asr-ı Saadette kadınların yüzlerini yabancı erkeklere açık olarak göstermemekte olduklarına dair sabit rivayetlere de ters olur. Ve zaten “ hicab ” emri yüzün kapanması için gelmiştir. Hayret doğrusu, Kadının elini yüzünü açıp yabancılar karşısına çıkmasını mübah görenler, el ve yüzün avret olmadığını bu konuya delil gösteriyorlar.

Tefhimu’l Kur’an Nur suresi tefsiri

11 – FAHRUDDİN ER RAZİ … R.H

Fahruddin Razi ise : “ Bu Ayet, genç kadının, yabancı erkeklere karşı yüzünü örtmesinin emredildiğine açık delildir. Evden çıkarken “ örtüsünü üzerine alsın “ ifadesiyle de iffetini ortaya koymaması emrediliyor.”

12 – ZAMAHŞERİ … R.H

Zemahşeri : “ Cilbablarıyla üzerlerini örtsünler ” demek ; baştan aşağı bürünsünler ve onunla yüzlerini, cazibelerini perdelesinler, demektir…

Tefsir : 3 – 560

13 – SABUNİ … R.H

Sabuni ise, zikri geçen Ayet’le ilgili İbni Abbas r.a nun tefsirini sunarken ; “ İşte konuyla ilgili açık nass budur. İbni Abbas’tan ulaşan bu sarih nass, yüzün örtülmesinin vucubunu ifade eder “ demektedir. Ve devam ediyor diyor ki :

İbni Kesir’in Muhammed ibni Sirin’den rivayeti ve daha başka bir çok sahih ve açık nakiller kadının yüzünü kapatmak zorunda olduğunu anlatıyor. Peki nerede kalıyor, selef-i salihinin yolu ve şöhretli tefsir alimlerinin görüşü … ?

Saffetüt –Tefasir : 2 – 532

14 – MUHAMMED SALİH EL USEYMİN … R.H

Useymin r.h Aişe r.anha annemizden gelen Esma r.anha ile alakalı “ el ve yüz müstesna “ hadisi şerifin zayıflığından bahsettikten sonra şöyle der :

“ Bundan dolayıdır ki bu Hadis zayıf olduğu gibi, örtünmenin vacib olduğunu ifade eden sahih Hadislere de karşı koyamaz… “

M.Salih el-Useymin : Risaletu’l fi’l hicab 32.s

 Tacuddin el Bayburdi                       

Similar Posts