Değerli kardeşlerim … ! Duha namazı Evvabin namazıdır. Bu namazın kılınma vakti ise gündüzdür… Yani deve yavrularının ayak altlarının yandığı vakittir… Bu da yaklaşık sabah saatlerinin 9-10 arasıdır …

{ … Ebud-Derda ve Ebu Zerr r.a Rasulullah s.a.v den, o da Allah’u Tebareke ve Teala’dan. Allah şöyle buyuruyor : Ey adem oğlu, gündüzün evvelinde – yani kuşluk vakti – benim için dört rekat namaz kıl ki, gündüzün sonunda sana kifayet edeyim. }

Tirmizi  : 475-Ter : 473 Ebu Davud : 1289 Darimi : 1/338 Ahmed : 5/287- 6/286-287440- 451

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v duha namazını dört rekat kılardı ve Allah’ın dilediği kadar da ziyade ederdi. }

Ahmed : 6/95-120 Müslim : 719/79 Ebu Avane : 21267 İbni Mace : 1381 Beyhaki : 3/47 Albani : 462-el-İrva

{ … Abdurrahman b. Ebi Leyla şöyle dedi : Bana Nebi’nin duha namazını kılarken gördüğünü Ümmü Hani dışında kimse haber vermedi. Ummü Hani şöyle rivayet etti : Nebi Mekke’nin fethedildiği gün evime geldi. Sekiz rekat namaz kıldı. Bu namazdan daha hafif namaz kıldığını görmedim, ancak onun rüku ve secdelerini tam yapıyordu. }

Müslim : 719/80 İbni Mace : 1379 İbni Huzeyme : 1235 Tayalisi : 1520 Tabarani : 24/1025-1026-1027- Mu’cemu’l Kebir – Abdurrezzak : 4858 Humeydi : 332-333 Beyhaki : 3/48 Ahmed : 6/341-342- 425

{ … Ebu Zerr r.a dan Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Sizden her birinizin eklem ve organlarına bir sadaka vermesi vaciptir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır. Her tahlil bir sadakadır. Her tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülüğü yasaklamak bir sadakadır. Kişinin iki rekat kıldığı duha namazı o vucubiyete kifayet eder. }

Müslim : 720/84 Ebu Avane : 2/266 Ebu Davud : 1285-6243 Beyhaki : 3/47 Ahmed :  5/167-178 Albani : 461-el-İrva

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Duha namazı Evvabin namazıdır. }

Deylemi : 3729 İbni Huzeyme : 1224 Tabarani : 3877- Mu’cemu’l Evsat Hakim : 1/314 Albani : 3827-Sahihu’l Cami’

{ … Zeyd b. Erkam r.a dan “….. Rasulullah s.a.v şöyle dedi : Evvabin namazı deve yavrularının ayak altlarının yandığı vakittir. }

Müslim : 748/143 Ebu Avane : 2/270-271 Ahmed : 4/366-372-375 Albani : 466-el-İrva

EVVABİN NAMAZİ ALAKALI  ZAYİF VE  UYDURMA RİVAYETLER

“ … Ebû Hureyre radiyalllahu anh’dan rivayete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur : ” Kim akşam namazından sonra altı rek’at nafile namaz kılar ve aralarında da kötü söz söylemezse on iki yıllık ibadet sevabına denk sevap kazanmış Olur.”

Tirmizi : 435 İbn Mâce ikame: 113; Ebû Dâvûd Tatavvu : 15 … Zayıf


“ … Âişe r.anha’dan şöyle de rivâyet edilmiştir : ” Kim akşam namazından sonra yirmi rek’at nafile kılarsa Allah’ta ona Cennet’te bir ev yapar.”

Tirmizi, Uydurma


Tirmizî : Ebû Hureyre hadisi garibtir. Bu hadisi sadece Ömer b. Abdullah b. ebî Has’am’dan, Zeyd b. Hubab’ın rivâyetiyle bilmekteyiz.


Tirmizî : Muhammed b. İsmail Buhari’den işittim şöyle diyordu : Ömer b. ebî Has’am bilinmeyen ve hoş karşılanmayan bir kimsedir. Gerçekten o zayıf sayılmaktadır.

Ebu isa Tirmizi rahimehullah da Bu hadis garibtir demiş imam Buhari rahimehullah da çok zayıf demiştir…

Şeyh Elbani rahimehullah da bu hadise zayıf hükmünü vermiştir…

Hulasa bu rivayetler delil olacak kuvvette değildirler…  Unutulmaması gerekir ki Dini meseleleri zayıf ve uydurma Rivayetler üzerine bina etmek, insanı Bid’ata, isyana, küfre ve şirke kadar götüren çirkin nedenlerdir… Çünkü öyle rivayetler var ki bunların aslı astarı yoktur, uydurma ve Allah ve Rasulüne iftiradır …  Hatta öyleleri varki Tevhid inancına zıttır… 
 

                                                                              Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts