İslam düşmanlarının gerek geçmiş tarihlerde ve gerekse günümüzde İslam dinine karşı birçok iftiraları olmuştur… Bunlardan en çirkini ise ; Kur’an Allah Rasulü s.a.v döneminde yazılmıştır ama Hadis denilen şeyler – yani sünnet – yazılmamıştır… Dolayısıyle, eğer Hadislerin din açısından bağlayıcılığı olmuş olsaydı onlarda yazılırdı, saklanırdı ve korunurdu, sözleridir…

İşin en acı tarafı ise, bu gibi iftiralara alet olan ve bu hezeyana inanan bir sürü de müslümanım diyen kimseler mevcuttur… Halbuki olay bu müfterilerin zannettiği gibi değildir… Kur’an nasıl ki Allah c.c tarafından indirildi, yazıldı, korundu ve korunuyor ise, aynı şekilde Hadisler de Allah c.c tarafından indirildi, yazıldı, korundu ve korunuyor … elhamdulillah …  

Nasıl öyle olmasın ki … ? Çünkü Kur’an tek başına İslamı anlatan, izah eden, ibadetlerin keyfiyetini belirleyen ve Allah’a hakkıyla kulluğu teferruatı ile sunan bir kaynak değildir … Ki, bu ifadeler de Kur’anda noksalık var, anlamında ifadeler de değildir … Kur’an aslını belirler, Sünnet bunun usulünü, nasıllığını tarif eder … Kur’anı hakkıyla okuyanlar bunu açıkca görebilirler…

Kur’an bu yetkiyi, ( yani Sünnet’in Kur’anı izah etmede tek söz sahip olduğunu ) açıkca anlatmıştır… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

”  – Ey Muhammed – …… Sana da bu zikri indirdik ki, insanlara kendilerine indirileni beyan edesin. Umulur ki tefekkür ederler ”   Nahl : 44.Ay.

“  Hakikat biz sana bu kitabı hak olarak indirdik ki , insanlar arasında  Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin … “   Nisa : 105.Ay.

Hulasa Kur’an nasılki Rabbimiz olan Allah tarafından indirildi, yazıldı, anlatıldı, anlaşıldı ve şimdiye kadar da korundu ise, aynı şekilde Sünneti seniyye de taa asrı saadet de Allah tarafından indirildi, yazıldı, anlatıldı, anlaşıldı ve şimdiye kadar da korunmuştur … Hatta kıyamete kadar da korunacaktır …

Ben bu kısa paylaşımımda hadislerin sadece yazıldığını anlatan sahih rivayetleri anlatmak ve aktarmak  istiyorum…

1 =  “ … Abdullah İbnu Amr el As r.a  der ki : Ben Peygamber  s.a.v’den işittiğim şeyleri ezberlemek arzusuyla yazıyordum. Kureyş beni bundan menederek : 

– Sen Rasûlullah s.a.v’den her duyduğunu yazıyorsun, halbuki Resûlullah  s.a.v de bir insandır, öfke ve rıza, her iki hâlde de konuşur, dediler. Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim. Ancak durumu da   Peygamber s.a.v’e arzettim. Rasûlullah  s.a.v parmağıyla mübârek ağızlarına işâret buyurarak :

– Yaz, Nefsimi elinde tutan Allah’a kasem ederimki, buradan haktan başka bir şey çıkmaz. “

EBU DAVUD : 4.C3646.N – DARİMİ : 1.C.490.N – HAKİM : 1 / 105 – AHMED : 2 / 193 – 6520 – 6816 – İBNİ EBİ ŞEYBE MUSANNEF : 6 / 229 – HATİBUL BAĞDADİ TAKYİDUL İLİM : 74.S – ALBANİ S.CAMİ : 1196

2 = “ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Ensardan bir adam Peygamberin meclisinde oturur, ondan hadis dinler ve hoşuna giderdi. Fakat ezberleyemezdi. Rasulullah s.a.v’e bu durumdan yakındı ve :

– Ya Rasulallah ! senden hadis dinliyorum, hoşuma gidiyor fakat ezber yapamıyorum, dedi. Bunun üzerine Allah resulü s.a.v :

– Elinden istifade et, diyerek yazmaya işaret etti. “

TİRMİZİ : 4.C.2803.N – AHMED : 2 / 12-92 – BEYHAKİ MEDHAL : 418 / 9 – HATİBUL BAĞDADİ TAKYİDUL İLİM : 67.S

3 = “ … Rafi bin el Hadic r.a dan. O şöyle dedi : Ben Allah Rasulü s.a.v’e :

– Ya Rasulallah ! biz senden çok şeyler işitiyoruz ; onları yazalım mı ? diye sordum. Rasulullah s.a.v : Yazınız, sakıncası yoktur, buyurdular. ” 

SUYUTİ TEDRİBU’R RAVİ : 286.S

4 = “ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Mekke fethedildiği zaman Rasulullah s.a.v ayağa kalktı, fetih hutbesini zikretti. Aslen Yemenli olan, kendisine Ebu Şah denilen bir kimse :

– Ey Allah’ın Rasulü ! bu hutbeyi bana yazın, dedi. Bunun üzerine Allah Rasulü s.a.v : Hutbeyi Ebu Şah’a yazınız, dedi. “ 

BUHARİ : 1.C.265.S – EBU DAVUD : 4.C.3649.N

5 = “ … Abdullah İbnu Amr r.a  der ki : Bir ara biz Peygamber  s.a.v’in yanında yazıyorduk. Derken Rasulullah s.a.v’e : iki şehirden hangisi, Kostantiniye mi yoksa Rumiyye mi daha önce fethedilecek ? diye soruldu da, Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Hayır ! doğrusu Hırakliyusun şehri daha evvel fethedilecek. “

DARİMİ : 1.C.492.N – AHMED : 2 / 176 – 6607.N – EL ALBANİ S.SAHİHA : 1 / 121 –  HAKİM : SAHİH DİYOR VE ZEHEBİ DE BUNA MUVAFAKAT EDİYOR.

6 = “ … 
Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur : Peygamber s.a.v’den çok hadîs bilmede Abdullah İbnu Amr hâriç, bana yetişen yoktur. O, beni geçer, zira o yazardı, ben ise yazmazdım “.

BUHARİ : 1.C.267.S – TİRMİZİ : 4.C.2805.N – DARİMİ : 1.C.489.N

7 = “ … Şa’bi den ; o da Ebu Cuhayfe’den haber verdi. O şöyle demiştir : Ben Ali’ye : sizin yanınızda bir kitap veya yazılmış bir şey var mıdır ?. Ali r.a : Hayır, biz de Allah’ın kitabından ve bir de müslümana verilen anlayıştan başka bir şey yoktur. Bir de şu sahifenin içindeki vardır, cevabını verdi. Ebu Cuhayfe dedi ki : Ben : Peki, bu sahifenin içinde ne var ? diye sorunca : Onun içinde diyetin, esiri kurtarmanın ve bir kafire bedel bir müslümanın öldürülmeyeceğinin hükmü vardır, dedi. 

BUHARİ : 1.C.264.S

8 = “ … Ebu İbni Malik ve Abdullah ibn Amr r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle dedi : İlmi yazarak kaydediniz. “

CAMİU’S SAĞİR : 3.C.2942.N – CAMİU’L BEYANİL İLM : 1 / 72

9 = “ … Ebu Hureyre r.a, tereddüt ettiği bir hadisi şerif hakkında Fadl bin Hasan bin Amr bin Umeyye ye : Eğer sen bunu benden işittinse, onun mutlaka ben de yazılısı vardır, diyerek içinde Rasulullah s.a.v’in bir çok hadisleri yazılı kitapta onu bulup göstermiştir. 

HAKİM MÜSTEDREK : 3 / 511

ÖNEMLİ BİR NOT : Allah Rasulü s.a.v’in dilinden hadislerin yazılmasını yasaklayan Müslim’de zikredilen bir hadisinin dışında sahih bir hadis yoktur… Ama sahih olmayan bir çok rivayetler vardır…

Müslim’de zikredilen bu yasağa dair hadisi şerif ise, – İlim ehlinin de ifade ettiği gibi – islamın bidayetinde olan bir yasaktı… Bunun nedeni ise Kur’anla karışmaması içindi… Ama daha sonra – biraz önceki hadislerde de anlatıldığı gibi – hadislerin yazılmasına Allah Rasulü s.a.v tarafından izin verilmiştir…   

“ … Ebu Sa’îdu el-Hudrî r.a dan. Peygamber s.a.v şöyle söyledi  : Benden Kur’ân dışında bir şey yazmayın. Kim benden, Kur’ân’dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Ama benden rivayet edebilirsiniz, bunda bir mahzur yok. Ancak, kim bilerek bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın. “

MÜSLİM : 8.C.3004.N – AHMED : 3 / 12 – 21 – 39 – HAKİM : 1 / 127

Değerli kardeşlerim … ! yazılma yasağı ile ilgili bu hadisi şerife eğer dikkat ederseniz, Hadis inkarcılarının ağızlarında dolaşan ; ( Hadislerin eğer din açısından bağlayıcılığı olmuş olsaydı … ) ifadelerine çok açık bir şekilde reddiye vardır … Çünkü onlara göre Hadislerin yazılmama sebebi, onların Din adına herhangi bir bağlayıcılığı olmadığındandır … Ama bu Hadiste anlatıldığı gibi, Yazılmama sebebi, Kur’an’la karışmaması içindir… Çünkü hadisin metninde ;

“ … Ama benden rivayet edebilirsiniz, bunda bir mahzur yok … “

ifadeleri vardır … Buda gösteriyor ki ; Hadisler Din açısından bağlayıcıdır… Eğer öyle olmasaydı başkalarına aktarılmasını ( yani rivayet adilmesini ) istemezdi Allah Rasulü s.a.v…

İbnu’l Cevzi Telbisu İblis’te bu konuyla alakalı şöyle der :  “ …… Sünnete gelince, Rasulullah s.a.v islamın ilk zamanlarında insanların yalnız Kur’anı yazmalarına müsaade ederek ;Benden Kur’ân dışında bir şey yazmayın, buyurdular. Hadisler çoğalıp sahabe tarafından az sayıda öğrenildiğini görünce kendilerine yazmak için izin vererek : Elinden istifade et … Yazınız, sakıncası yoktur … İlmi yazarak kaydediniz …buyurmuşlardır.

TELBİSU İBLİS : 326.S 

                                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts