Hiç Kimseye Vahy Veya İlham Gelmez (Nebiler Ve Rasuller Hariç)

Kitaplarım ilhamla yazıldı diyenlerden, Bunlar Allah katındandır diyerek insanları kandıranlardan, Bana da Vahy veya İlham geliyor diyerek Peygamberlere rakip çıkanlardan, Allah adına yalan uyduranlardan daha zalim kim vardır…

1 – EY İNANALAR … ! … UNUTMAYINIZ  Kİ  HİÇ  KİMSEYE  DİN ADINA NE  VAHY …  VE NE  DE  … İLHAM  GELMEZ … KİM BUNU İDDİA ETMİŞSE … ALLAH’A KARŞI   İFTİRA ETMİŞTİR …

“ Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiç bir şey vahyolunmamışken ” Bana da vahy geldi ” diyen ve ” Allah’ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim” diyenden daha zalim kimdir ? …”   En’am : 93.Ay

“ Artık vay hallerine ;   kendi elleriyle kitap yazıp ta, sonra az bir değer karşılığında satmak için ” Bu Allah katındandır ” diyenlerin … “   Bakara : 79.Ay

2 – EY MÜSLÜMAN … ! UNUTMAKİ DİN TAMAMLANMIŞTIR … ARTIK DİN ADINA HİÇ KİMSEYE NE BİR İLHAM VE NE DE VAHY GELMEZ …

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

  أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ اْلإِسْلاَمَ دِينًا  

 Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi de tamamladım ve size din olarak İslâm’dan razı oldu.m “   Maide : 3.Ay                                                 

” …
 Ebu Hureyre r.a’dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Muhakkak sizden önce gelip geçen ümmetler içinde kendilerine haber ilham olunan kimseler bulunuyordu. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse olacak olsaydı. O da Ömer olurdu. ”   Buhari : 7.C.3445.S                                                                              

3 – EY MÜSLÜMAN … ! UNUTMAKİ NÜBÜVVET VE RİSALET HABERLERİ KESİLMİŞTİR … DOLAYISİYLA DİN ADINA HİÇ KİMSE ALLAH’TAN BİRŞEYLER ALDIĞINI İDDİA EDEMEZ … EDENLER İSE ALLAH’A İFTİRA ETMİŞ OLURLAR …

{ … Enes ibnu Malik r.a’dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Artık nübüvvet ve risalet haberleri kesiliyor benden sonra nebi ve rasul yoktur. Lakin size mübişşirat  ( yani salih rüya)  kalıyor. O güzel vasıta ile haber alırsınız. }    Ebu Ya’la                                                                                     

“ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasulullah s.a.v’den işittim : Mübeşşirattan başka nübüvvetten ilham alacak bir şey kalmadı, buyurdu. Sahabeler : mübeşşirat nedir ? diye sordular. Resulullah s.a.v : salih rüyadır , buyurdu. “    Buhari : 15.c / 6863.s

“ … Abdullah bin Utbe bin Mes’ud’dan : Ömer ibnu’l Hattab r.a’yu işittim diyordu ki : Rasulullah s.a.v devrinde bazı kimseler vahy ile ( gizli işlerini ortaya çıkarmak suretiyle ) yakalanırlardı. Zamanımızda artık vahy kesilmiştir. Şimdi ise biz sadece yaptıklarımızdan bize zahir olanlar sebebiyle sizleri yakalarız. Bize kimin hayır hali zahir oluyorsa biz onu emin kılar kendimize de yaklaştırırız. Onun gizli işlerinden bir şey araştırmak bize düşmez. “                                                        

İbn Hazm Muhalla : VI.c.394 – Hatib Kifaye : 78.s/306.n – Buhari’nin Efalil-İbad : 416.n

“ … Amr bin Dinar’dan : Adamın biri ömer r.a’ya Cenabı Allah’ın sana ilham ettiği şekilde hükmet dedi. Ömer r.a’da : Sus ilham ancak peygambere mahsustur dedi . ” El- Kenz : V.c / 241.s

– EY MÜSLÜMAN … ! EĞER BİRİLERİ GERÇEKTEN BİRTAKIM SESLER DUYDUĞUNU SÖYLÜYOR İSE … BU ASLA RAHMANİ  DEĞİLDİR … İNANIN  CİNLER VE  ŞEYTANLAR  ONLARLA  UĞRAŞIYOR  VE  ONLARI  KANDIRIYOR  DEMEKTİR …                                                                                     

“ … İbn Ebu Hatim’in Ebu Said El-Esec kanalıyla……. Ebu İshak’tan rivayetine göre bir adam ibn Ömer’e : Doğrusu muhtar kendisine vahyedildiğini iddia ediyor ne dersin ? Diye sormuş. İbn Ömer : Doğru söylemiş, deyip.

“ Doğrusu şeytanlar kendi dostlarına vahyeder “  En’am : 121 Ayetini okumuştur…. ”   İbn Kesir : 6.c / 2814..s                                                                          

“ … Ebu Hatim’in babası kanalıyla….. Ebu Cemil’den rivayete göre o şöyle demiş : Ben İbn Abbas’ın yanında oturuyordum. Muhtar ibn ebu Ubeyd’de haccediyordu. Bir adam gelip, Ey ibn Abbas ! Ebu ishak bir gece kendisine vahyedildiğini iddia ediyor ne dersin ? Diye sordu. İbn Abbas : Doğru söylemiş diye cevap verdi. Ben bundan hoşlanmadım ve : İbn Abbas doğru söylemiş diyor dedim. İbn Abbas :  bunlar iki vahiydir. Allah’ın vahyi ve şeytanın dostlarına vahyidir. Dedi ve sonra : “ Doğrusu şeytanlar dostlarına vahyederler… “ En’am : 121. Ayetini okudu. ”   İbn Kesir : 6.c / 2814.s                                                                                  

“ … İbn ebu Hatim İkrime’den rivayet eder ki o şöyle demiştir : ……. bir adam gelerek vahy konusunda ne dersin ? Diye sordu. Ben vahy ikidir ; Allah’u Azze ve Celle : “ biz sana bu Kur’anı vahyetmekle … “ Yusuf : 3 Ayetiyle Resullere indirdiği vahyden söz etmiş ve “ insan ve cin şeytanlardan kimi kimini aldatmak için birbirlerine cazip sözler vahyederler “ En’am : 112  ayetiyle de şeytanların birbirlerine vahy edişinden söz etmiştir. Dedim. Üzerime yürüyüp beni yakalamak istediler. Ben dedim ki : size ne oluyor ? ben sizin soru sorulanınız ve misafirinizim, – siz sordunuz ben de cevapladım kızmayın –  ve beni bıraktılar. ”   İbn Kesir : 6.c / 2799.s

5 – BU  KONUDA  MÜSLÜMANLARIN  SAPIKLIĞINA  SEBEB  OLAN  BAZI  KİMSELER …  

Ey inanalar … ! Unutmayınız ki Tasavvuf, tarikat ve bu zihniyete parallel birtakım yapılanmalar ve onlara liderlik yapan kimseler, öne sürmüş olduğu birtakım gayri İslami ifadelerle Müslümanların kısmı azamının vahy inancını bozmuşlardır.

Bu kimseler, Peygamber s.a.v’e Allah’tan nasıl vahy ve ilham geliyor ise,  kendilerine de aynen vahy veya ilham geldiğini söyleyerek bu konuda Nübüvvet sistemine rakip bir sistem ortaya atmışlardır…

Gelin hep beraber bu yolda kaşarlaşmış bazı kimselerin batıl sözlerine kulak verelim…

İBN ARABİ : “ Rasulullah’ı rüyamda gördüm. Bu kitabi – yani Fususu’l, Hikemi – yazmamı benden istedi. Bende yazdım. Bu kitap, nefis arzularının münezzeh ve içine fesat karışmamış olan en kutsi makamdan indirilmiştir. Ben ancak bana ilham olunan şeyi yazdım. Size söylediklerimiz O’ndan bizedir. Bizim size verdiklerimiz ise, bizden sizedir…… ”   Fisusu’l Hikem

MEVLANA : Mevlana’da aynı şekil de Mesnevisinin Kur’an’ın sahip olduğu özelliklere sahip olduğunu şu ifadeleriyle açıkça sergilemektedir.

“ … Şüphe yok ki mesnevi gönüllere şifadır, hüzünleri giderir,Kur’anı apaçık bir hale koyar, rızıkların bolluğuna sebep olur, huyları guzelleştirir, Şanları yüce, özleri hayırlı katiplerin elleriyle yazılmıştır. Temiz kişilerden başkalarının dokunmasına müsade etmezler. Mesnevi Alemlerin Rabbinden inmedir. Batıl ne önünden gelebilir,ne de ardından.Tanrı onu korur ve gözetir…“     Mesnevi Mukaddime : VII  

SAİDİ NURSİ : “… Saidi Nursi’de aynı kervana katılmış, oda risalelerin ilham’la yazıldığını, kendisine gayb’den haberler ve yardım geldiğini açıkça risalelerinde zikretmiştir… Bir iki misal :

“… Ey Said, sen zamanın Abdulkadiri ol, ihlası tam kazan, fakrinle beraber maişetini düşünme, insanlardan minnet olma, ismin ” Said ” olduğu gibi maişette de mes’ud olacaksın. Muhabbetimde sadık olduğundan ve ihlasa çalıştığından,Hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar Süleyman,Bekir gibi sadık hizmetkarlar ve Sabrı tam takdir edici ve ciddi müştak talebeler size verilmiş ….”    Sikkeyi Tasdiki Gaybi : 123.s 

“ … Risaleyi Nur bir mucize durumundadır. Onda öyle parçalar vardır ki, kimisini 6 saatte, kimisini 2 saatte atte,kimisini 1 saatte, hatta kimisini 10 dakikada yazıp meydana getiremiyorum… Ve 6 saatte yazılmış olan otuzuncu sözü ben de, en yeterli dindar fiiozollan da çalışsak 6 günde yazamayız…Ve kimse de yazamaz … 

 Bediu’z Zaman cevap veriyor risalesi : 122.s 

“ … Ama, onda yazılı olanlar Kur’an’ın malıdır, Allah tandır.. ”   S.Nursi : Hizmet Rehberi: 92.s

“… Risale’i nur, bu çağda, bu tarihde bir urvetu’l uska – yani kopmayan kulptur – Kopmaz bir zincirdir, Bir Allah ipidir. Bu Allah’ın ipine elini atıp tutunan kurtulur… “    S.Nursi Hizmet Rehberi : 31.s- Meyve risalesi : 150 .s 

İSKENDER EVRENESOĞLU :  Hemen hemen herkesin – gerek real ve gerekse sanal ortamlarda –  şahit olduğu gibi bu zavallı şahsiyet te, kendise vahy veya ilham geldiğini söyleyerek kendisinden önceki sapık yolda yürüyenlerin kervanına katılmıştır.

MAHMUD USTA OSMANOĞLU : Halk arasında Mahmud effendi diye bilinen bu şahıs ta, Ruhul Furkan isinli tefsir kitabının başında diyor ki ; “ Bu tefsiri, Peygamberimizin izni ve meşayıhın immetiyle kaleme aldım … “

Hulasa, – gerek geçmişte ve gerekse zamanımızda – bu ve bunlar gibi daha nice tasavvuf, tarikat erbabı olan insanlar varki bunlar, kendilerine Allah’tan vahy ve ilham geldiğini söylemiş ve kitaplarının da Allah tarafından yazıldığını ifade ederek Allah karşı iftira etmişlerdir.

Halbuki bu konuda muvahhidlerin inancı, onların sapık inançlarından çok farklıdır. Onlar ; Dinin tamamlandığına iman etmiş, dolayısiyle bu dinle alakalı hiç kimseye Allah’tan birşeyler inmeyeceğine inanmışlardır.

Allah’u Azze ve Celle’ye hamdu senalar olsun ki, bu gibi bozuk bir inançtan bizleri uzak tutmuş … Ve yine O’na hamdu senalar olsun ki, onların bu çirkin akidelerini başkalarına anlatma konusunda bizlere fırsat vermiştir …

Rabbim bütün müslümanları bu gibi sapık fikirlerden uzak eylesin … Onlara, her konuda olduğu gibi bu konuda Tevhidi çizgide hayat sürmelerini nasibetsin … Ayrıyeten bu küçücük çalışmamı da müslüman kardeşlerim arasında hayırlara vesile kılsın .

                                                                                                            Amin

                                        Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts