SORU … : Hocam Cuma günü camiye gittiğimizde, imam minber’de iken tahiyatu’l mescid namazı mı kılmalıyız yoksa hemen oturup hutbeyi mi dinlemeliyiz … ?

CEVAP … :  Bu konuda toplumda yanlış bir anlayış var… O da ; kendi kafalarına göre verdikleri bir fetfadan dolayı  Hutbeyi dinlemek farz ama mescid namazı kılmak ise sünnettir, demişlerdir… Dolayısıyla mescide giden biri, eğer imamı hutbede yakalar ise hemen oturup onu dinler ve mescid namazı kılmaz …

Halbuki bu Sünnete uygun bir uygulama değildir… Sünnete uygun olanı ; İmam minberde dahi olsa, camiye giren muhakkak oturmadan evvel iki rekat namaz kılmalıdır.

“ … Ebu Katade’den. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : sizden biri mescide geldiğinde – namaza durması müstesna – oturacaksa  iki rekat namaz kılsın. “

Buhari : 444 Ter : 540 Müslim : 2.c.714.n – Ebu Avane 1/4l5 – Ebu Davud 467 Nesai 729 Tirmizi : 315.n – İbni Mace : 3.c.1013.n – Darimi : 1/323

“ … Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kimse mescide girdi ve oturdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona : iki rekat namaz kılmaktan seni alıkoyan nedir ? Kalk namaz kıl, buyurdu. “

 Müslim : 54 ,55, 56,57,58-875 – Buhari : ter.891

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Benim peygamber s.a.v üzerinde bir alacağım vardı. Kendisi borcunu bana daha fazlasıyla ödedi. Mescide yanına gittiğimde bana : iki rekat namaz kıl, buyurdu. “

Müslim : 2.c.715.n

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Peygamber s.a.v bir Cuma günü hutbe yaparken bir adam geldi. Peygamber s.a.v o kimseye : Ey fulan sen namaz kıldın mı ? diye sordu. O zat hayır dedi. Bunun üzerine s.a.v : Öyleyse kalk  iki rekat namaz kıl, buyurdu. “

Buhari : 2.c.891.s

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. O şöyle dedi : Rasulullah s.a.v yolculukta benden bir deve satın aldı. Medine ye gelince, mescide gelmemi ve iki rekat namaz kılmamı emir buyurdu. “

Müslim : 2.c.715 / 72.n

“ … Ka’b İbnu Malik r.a dan. Şöyle dedi : Rasulullah s.a.v gittiği her seferden muhakkak gündüzleyin kuşluk vaktinde gelirdi. Geldiği zaman da evvela mescide girer ve orada iki rekat namaz kılar sonra otururdu. “

Müslim : 2.c.716.n

“ … Ebu Katade’den. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Oturmadan evvel iki rekat namaz kılarak mescidlerin hakkını verin. “

Camiu’s Sağir : 1.c.666.n

“ … Cabir r.a şöyle dedi : Bir adam cuma günü Rasulullah s.a.v hutbe okurken mescide girdi. Rasulullah s.a.v ona : Namaz kıldın mı ?, Dedi. Adam Hayır dedi. Rasulullah : Kalk iki rekat namaz kıl, buyurdu. “

İbn Carud 293 Buhari 930-Ter:1 166 Müslim 875/55 Ebu Davud 1115 Nesei 1394 Tirmizi 510 Darimi 1/364 İbni Mace 1112 İbni Huzeyme 1833 İbni Hibban 2504 İbn Ebi Şeybe 2/20 Tayalisi 1695 Ebu Yala 1830 Beyhaki 3/193 Beğavi 4/263

BU KONUDA ZAYIF BİR RİVAYET 

“ … İbni ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdularki : Sizden biriniz imam minberin üzerinde iken camiye girerse, imam hutbesini bitirinceye kadar namaz kılamaz ve konuşamaz. “

Bu hadisi Taberani zikretmiştir.

İbni Ömer r.a dan zikredilen bu hadisi şerif, sahih değildir. Hadis alimlerinden Ebu Zur’a ve Ebu Hatim ; bu hadisin  münkerul hadis  olduğunu söylemişlerdir… Ki zaten az önceki sahih olan hadislere de muhaliftir …

               Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts