“ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Kim Kur’an-ı Kerim’den bir ayet okursa, kendisine bir sevap yazılır, her sevap ise on katıyla karşılık bulacaktır. Dikkat edin ben, Elif Lam Mim bir harftir demiyorum ; aksine elif bir harf, Lam bir harf Mim de bir harftir. “

 Tirmizi, Fezâilü’l-Kur’an : 16

“ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. “

Buhâri, Fedâilü’l-Kur’an

“ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. “

 Müslim, Salâtü’l-Müsafirîn : 244

“ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Kur’an okuyunuz, çünkü Kur’an kıyamet günü kendisine dost olanlara şefaatçi olarak gelecektir. “

Müslim Salatü’l-Müsafirin : 252

“ … Ebû Hureyre r.a’dan. Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : “ Kıyamet günü Kur’ân getirilecek ve şöyle diyecek : “ Ey Rabbim beni okuyup benimle hayatını yaşayan bu kulunu giydir, o kimseye keramet tâc’ı giydirilecek sonra Kur’ân diyecek : artır ya rabbi. İkram olarak elbise de giydirilecek sonra Kur’ân diyecek ki Ey Rabbim ondan razı ol. Allah’ta ondan razı olacak. Denilecek ki : Ey kul oku ve yüksel böylece okuduğu her bir ayetle iyilik, sevap ve mükâfatları artırılacaktır. ”

Tirmizî Fezâilü’l-Kur’an : 18 – Dârimî Fezâilü’l-Kur’an : 1

“ … Abdullah İbn Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Oruç ve Kur’an kıyamet günü kula şefaat ederler. Oruç şöyle der : Ey rabbim ! gündüz bu kulu yemeden içmeden ve şehvetten men ettim. Ona şefaat etmem için izin ver. Kur’an da şöyle der : Bu kulunu gece uykudan men ettim, ona şefaat etmem için izin ver. Böylece her ikisi de şefaat ederler. “

                                                         Ahmed  : 2 . 174 – Suyuti Camiu’s Sağir : 2.c.2546.n

“ … Ebu Hureyre  r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular Kur’andan otuz Ayetten ibaret olan bir sure, bir adama şefaat etti ve neticede o adamın günahları bağışlandı. Bu Sure “ Tebarekellezi biyedihil mülk “ suresidir.”

Tirmizi : 5.c.3052.n – İbni Mace : 9.c.3786.n – Ebu Davud : 2.c.1400.n

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu : Kul huvellahu ahad ve Muavezeteyn surelerini akşam ve sabah üç kez okuman seni her kötülüğe karşı korur ! ”

Albani Sahihu’l-Cami : 4406

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts