Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi memleketimizde sık sık rastladığımız çirkin durumlardan birisi de,kıbleleri cihetinde mezarların, yatırların bulunduğu camilerdir.

İşin daha çirkin tarafı, Müslümanların bu tip yerlerde kıldıkları namazların daha efdal olduğu inancı olmasıdır…

Halbuki Müslümanların namaz kılarken yönelecekleri ve kıble edinecekleri tek yön Kabe olmalıdır… Bunun dışında bir yeri ve yönü kıble edinmek câiz değildir. Velevki önünüze aldığınız o yer-mekan kıble cihetinde de olsa… Herhangi bir kabri kıble edinerek ona karşı namaz kılmak, – zikredeceğimiz deliller gereği –  yasaklanmıştır. Çünkü bir kimsenin kabrini kıble edinmek o kabirde yatan kimseyi   veya onun kabrini tazim ve o kişiyi veya kabri ibadete lâyık görmek anlamına gelir… Ki bu da Allah korusun şirk’tir.

Her ne kadar arada duvar falan da olsa, bu tip yerlerde namaz kılmaktan uzak durun… Çünkü İslam bunu yasak kılmıştır.

Bununla beraber İslam, kabirlerde namaz kılmayı da yasaklamıştır.

“ … Ebu Mersed el-Ğanevi’den dedi ki : Rasulullah s.a.v’i şöyle buyururken dinledim : ” Kabirlere doğru namaz kılmayınız, kabirlerin üzerine oturmayınız.”

Müslim : 3/62’de ve üç Sünen sahibi ile başkaları rivayet etmişlerdir

“ … Ebu Said el-Hudri r.a’dan dedi ki : Rasalullah s.a.v buyurdu ki : Yeryüzü bütünüyle mesciddir, kabristan ve hamam müstesna. “

Hadisi – Nesai dışında – Sünen sahibleri ile başkaları Hakim’in belirttiği ve Zehebi’nin de muvafakat ettiği üzere Buhari ve Müslim’in şartına göre sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.

 “ … Enes r.a dan. O şöyle demiştir : Peygamber s.a.v kabirler arasında namaz kılmayı yasaklamıştır.”

Bezzar : 441 – 442 – 443 – Heysemi, Mecmau’z-Zevaid : 2/27’de zikretmiş ve : ” Ravileri sahih hadisin ravileridirler ” demiştir.

İbnu’l-Arabi bu hadisi Mucem : 235/1’de ….. Taberani, el-Evsat : 1/280’de, Dıya el-Makdisi, el-Ahadiysu’l-Muhtare : 79 / 2’de rivayet etmişler

“ … İbn mesud ra’dan, şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’den işittim, şöyle diyordu : İnsanların en şerlileri, kendileri hayatta iken kıyamet üzerlerine kopan ve kabirleri mescid edinen kimselerdir. “

Ahmed : 1\405-435 Taberani : 10413 İbni hibban : 4 /2319 – İbn huzeyme : 2.c.789.n

“… Cundub ra’dan şöyle dedi : vefatından beş gün evvel peygamber s.a.v’den işittim, şöyle dedi : Dikkat edin ! sizden evvelkiler peygamberlerinin ve aralarındaki ölen iyi kimselerin kabirlerini mescid ediniyorlardı. Dikkat edin ! sakın kabirleri mescid edinmeyin. Ben sizleri bundan kesin olarak nehyediyorum …”

Müslim : 2..532 – İbni sa’d : 2.240 – Ebu avane : 1.401 – Taberani kebir : 1686.n

“… Zeyd b.Eslem r.a’dan ; Rasululah s.a.v  şöyle buyurmuştur : Ey Allah’ım ! kabrimi mescid haline getirilen bir put yapma. Nebilerinin kabirlerini mescidler edinen bir millete Allah’ın gazabı şiddetlidir. ”

İbn ebi şeybe : 2 / 266-269 

“… Ebu hureyre r.a’dan ; nebi s.a.v şöyle buyurdu : Allah’ım kabrimi bir put – vesen – haline getirme. Nebilerinin kabirlerini mescidler edinen bir kavme Allah lanet eder. ”

Ahmed müsned : 2 / 246

“ … Aişe r.Anha dan. O şöyle dedi : Ümmü Seleme r.anha Nebi s.a.v’e Habeşistan beldesinde gördüğü bir kiliseyi zikretti. O kiliseye Mariye deniliyordu. Ümmü Seleme o kilisede gördüğü resimleri anlattı. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v :

− Onlar öyle bir toplum ki ; içlerinde salih bir kul veya salih bir kimse öldüğünde onun kabri üzere mescid inşa ederler. O resimleri de oraya  yaparlar. İşte onlar Allah-u Teâlâ katında mahlûkatın en şerlileridir, buyurdu. ”

Buhari : 427 Müslim : 528/16 İbni Ebi Şeybe : 3/225 Nesei : 702 Ahmed : 6/51

“ … Aişe r.Anha dan. O şöyle dedi : Nebi s.a.v kalkamayıp vefatıyla neticelenen hastalığında şöyle buyurdu :
– Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar nebilerinin kabirlerini mescid edinmişlerdir. Aişe r.Anha – devamla – şöyle dedi :
– Rasulullah s.a.v’in bu sakındırması olmasaydı O’nun kabri açıkta olurdu. Allah Rasulü  kabrinin mescid edinilmesinden korkmuş ve ondan ümmetini sakındırmıştır.”

Buhari : 4441

“… Ebu Hureyre r.a’dan ; Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Benim kabrimi de bayram yerine çevirmeyiniz. Nerede olursanız olun, bana salavat getirin, bu salavatınız bana ulaştırılır. ”

Ebu davud : 3.2042.n – el-Albani . Sahihul cami : 2 / 7226

“ … İbn Ömer r.a dan rivayete göre Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur : Evlerinizde namazınızdan bir pay ayırınız. Evlerinizi kabirlere döndürmeyiniz.”

Buhari : 1/420 – Müslim : 2/187 – Ahmed : 4511 – 4653 ve 6045

“ … Ebu Hureyre r.a dan, dedi ki : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Evlerinizi kabirlere döndürmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara suresinin okunduğu evden kaçar.”

Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

Buhari r.h üçüncü olarak zikrettiğimiz bu hadisin bulunduğu bölüme şu başlığı vermiştir : ” Kabristanda namaz kılmanın mekruhluğu babı “

Hafız İbn Hacer şerhinde – özetle – bu babı şu şekilde kullanmasını şöylece açıklamaktadır :

” Buhari Peygamber efendimizin hadis-i şerifteki : ” Ve onları kabirlere döndürmeyiniz.” buyruğundan, kabirlerin ibadet mahalli olmadığı hükmünü çıkarmıştır. Dolayısıyla kabirler arasında namaz kılmak karamdır.

                                                                   Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts