Değerli kardeşlerim … ! dün olduğu gibi bugün de İslam aleminin başına bela olan en çirkin  arızalardan birisi de, din adına icadedilen yeniliklerdir. Yani bid’atlerdir.

İnananların kısmı azamının, – gerek akideleri ile alakalı olsun ve gerekse amelleri ile alakalı olsun – sıkı sıkıya bağlanmış oldukları bid’atler o kadar yaygınlaşmış ki, inanın  hiçbir bölge ve – hemen hemen – hiçbir insan bundan kendisini kurtaramamıştır…

Bunlar Aylarla ilgili, günlerle ilgili, gecelerle ilgili çeşitli bid’atlerdir… Bunlardan biririsi de Recep ayı ilgili uydurulan bir rivayettir.

Recep ayının ilk Cuma gecesi akşam’la yatsı arasında da on iki rekat namaz kılarlar. Bu gecenin ve kılınan on iki rek’atlık namazın fazileti hakkında şöyle bir rivayetten bahsederler ki, rivayet  şudur :

“ … Enes bin Malik R.anh’ın rivayet etiği bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur ; ” Her kim recebin ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında, 12 rekat kılar, her rekatta 1 fatiha, 3 kadir suresi, 12 ihlas okuyup her iki rekatta bir selam verirse, namazı bitirince : Allahümme salli alaa muhammedinnebiyyil ümmiyyii ve alaa alihi ve sellim. Ey Allah’ım … ! Nebiyy-i Ümmi olan Muhammed’e ve aline salat eyle’ diye 70 kere bana salat okur, sonra secdeye kapanarak, secdesinde : Subbuuhun Kudduusun Rabbul melaaiketi verruuh ‘Allah’u Teala bütün noksan sıfatladan son derece münezzehtir, mukaddestir. Meleklerin ve Ruhun ( Cebrail’in ) Rabbidir’ diye 70 kere tesbihte bulunur, başını kaldırdıktan sonra,(iki secde arasında otururken ) yetmiş kere: Rabbiğfir verham ve tecaavez amma te’lemu fe inneke entel azizül e’zamu ( ‘ Ey Rabbim Beni Bağışla ve acı ! ( Benim bütün günahlarımla ilgili ) bildiklerin ( e ceza vermek ) den geç. Şüphesiz ki, en ulu ve yüce olan Sensin ancak sen’ der. Sonra ikinci secdeye vararak birinci secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar eder de, bitiminde Allah’u Teala’dan muradını dilerse, dileği muhakkak yerine getirlir.”

Abdülkadir el-geylani, el-ğunye : 1/330-331 Hafız muhammed ibni Nasır, Emali İbn’l-Husayn Meclis no : 14 Razin ibni Muaviye Tecridü’s-sıhah, ibn’s Salah, el- müsacele havle salati’r-reğaib : 14-15.Say. İbni’l esir, Cami’u’l-usul, no : 4268,6/154  İmam-ı Gazali, ihayu’l-Ulumiddin : 1/237-238 Zebidi İthafu’s-sade : 3/422-423 Ebu abdillah el-hubeyşi, Kitabu’l-Bereke, no : 2856, sh : 71 – Ebu Şame  el- Baisu Ala inkari’l – Bida’i ve’l-Havadisi s. 39 – 40

Regaip gecesi ile ilgili olarak halk arasında meşhur olan Regaip Namazıyla ilgili bu rivayet, 1023 ( h. 414 ) yılında vefat eden Ali İbn Abdillah İbn Cahdami isimli Mekkeli sûfî bir zatın ihdas ettiği kaynaklarda belirtilmektedir… Bununla beraber yine kaynaklarda Regaip gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamaların hicri 4. yüzyılda ( miladi 10. yy ) ortaya çıktığına ve bu gecenin ilk defa “ kandil ” olarak kutlanmasına hicri 448 ( m. 1056 ) yılında Kudüs’te, 480 ( m. 1087 ) yılında da Bağdat’ta kutlanmaya başladığına dikkat çekilmektedir.

         Halbuki zikri geçen bu hadis sahih bir hadis değildir.

İbnu’l-Cevzi bu hadis hakkında şunları söyler : ” Bu hadis Allah Rasulü s.a.v  üzerine uydurmadır. Ali İbn Abdillah İbn Cahdami bu rivayetiyle ilim ehli tarafından itham olunup yalancı sayılmıştır. Şeyhimiz hafız Abdulvahhab’ı şöyle derken işittim : Bu hadisin ravileri meçhuldür. Ravilerle ilgili bütün kitaplarda onları aradım ve bulamadım.

Ebu Şame el-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi s.40 İbnu’l-Cevzi, el-Mevdu’at c.2 s. 125-126

İbnu’l-Cevzi sözüne şöyle devam eder :  Bu hadisi uyduran kimse bid’atında çok aşırı gitmiştir. Çünkü bu namazı kılan kimse önce gündüz oruç tutacaktır. Belki de o günün gündüzü çok sıcaktır. Oruçlu olunca da akşam namazına kadar haliyle yemek yeme imkanı bulamayacak ve akşam nama­zından sonra da bu namaz için uzun tesbihat sebebiyle kıyamda ve secdelerde durarak eziyet çekmiş olacaktır. Ben doğrusu ramazan ve teravih namazlarına nazaran insanların bu namaz konusunda, nasıl izdihamlaştıklarını kıskandım. Bilakis bu namaz halk indinde diğerinden daha büyük ve değerlidir. Çünkü bu namazda diğer beş vakit namaza gelmeyenler bile hazır bulunuyor.

Ebu Şame el-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi s.30. İbnu’l-Cevzi. el-Mevdu’at c.2s. 127

Hafız Ebu’l-Hitab ise şunu söyler : ” Regaib namazını uydurmakla ittiham edilen kimse Ali İbn Abdillah İbn Cahdami’dir. Meçhul olan raviler üzerine uydurmuştur. Ki bunlar, kitapların hiçbirinde mevcut değildir…

Ebu Şame el-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi s.40

Hafız el-irakı ise bu konuda şöyle der : ” Rezin, kitabında bunu irad etmiştir. O uydurma bir hadistir. “

Şukayri, Es-Sunenu ve’l-Mubîede’at s. 140

İmam Tartuşi şu sözünü ekler : ” Receb ayındaki Regaip namazı ise, Beyti’l-Makdis’de bizim bulunduğumuz yerde ancak h.448 senesinde ihdas   edilmiştir. Bundan Önce bu namazı ne gördük ve ne de duyduk”

Tartuşi, El-Havadisu ve’l-Bid’a. S.133

İbn Hacer r.h  Tebyini’l-Aceb-11.Say. adlı eserinde şöyle demiştir : ” Recep ayının fazileti, onda oruç tutmak, belli günleri oruca has kılmak, belli gecelerde özel namaz kılmak hakkında delil kabul edilecek sahih bir hadis yoktur. “

Görüldüğü gibi gerek bahsi edilen gece ve gerekse o gecede kılınan namaz hakkındaki rivayet sahih bir rivayet değildir. Dolayısıyla sahih olmayan bir hadisle amel etmek ve bu konuda sevap beklemek – velevki iyi niyetde de olsa – istenileni elde etmeyecektir…

Allah Rasulü s.a.v’e nisbet edilen zayıf bir hadis :

“ … Allah’ım Receb ve Şabanı bize bereketli kıl. Ve bizi Ramazana kavuştur. “ 

el Alabani Daifu’l Cami’ : 4395.n

Bu Dua’nın, Allah Rasulü s.a.v’e nisbeti Sahih değildir…  Zayıf’tır … Ama normal olarak genel dua kapsamı içerisinde yapılabilir …

RECEP AYINDA SÜNNET OLAN ŞEYLER

“ … Osman ibn Hakim el Ensari dedi ki : ” Sa’id İbnu Cübeyr’e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi : ” İbnu Abbas’ı dinledim, şöyle demişti : ” Rasulullah s.a.v Receb ayında bazen öyle oçuç tutardı ki biz, hiç yemeyecek sanırdık. Bazen de yerdi ki biz ; Galiba hiç tutmayacak sanırdık .”

Buhari Savm : 53 Müslim Sıyâm : 179 / 1157  Ebu Davud Savm : 55/2430

“ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : ” Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez : Bunlar : Recebin ilk Cuma gecesi, Şabanın on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi “

Camiu’s-Sagîr, c. 3. s. 454.

Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki Müslümana sevap kazandıracak şeyler, Kitab’ın ve Sünnet’in meşru kıldığı şeylerdir. Bununla beraber, Kitabı ve Sünneti en iyi şekliyle anlayan ve yaşayan  sahabenin uyguladığı şeylerdir… Rabbim onların yolundan bizleri ayırmasın…

                                  Amin

Vel hamdu lillahi rabbil alemin
 

                                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts