Ey Müslüman kardeşim … ! unutma ki dünyan ve ahretin için elde edeceğin en güzel değer, Saliha bir eşe sahip olmandır… 

Böyle bir eş, senin dinini yaşama konusunda sana tam anlamıyla yarı yarıya yardımcı olacak bir nimettir… Onun içindir ki senin davetini kabul edeceğin veya isteyini onaylayacağın kimse, Saliha kimse olmalıdır… Bunun anlamı ise ; Akidesi sağlam, amelleri salih, ahlaklı ve edepli dindar bir hanım demektir…

Ve bu konuda sakın seni Aile baskısı, güzellik, zenginlik, asalet aldatmasın… Bu konuda senin lafını sözünü dinleyeceğin merci, İslam olmalıdır … 

“ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Saliha bir kadının diğer kadınlara göre misali, siyah kargalar içindeki beyaz karga gibidir. Kötü kadının misali ise, dışı süslü, içi harap olan ev gibidir.”

Taberani : 8/201,238 Müsnedi Şamiyyin : 1171 Metalibu Aliye : 1636 Deylemi : 6452 Nesai İşratun Nisa : s.316 no ; 390 Nesai bunu muttasıl senedle rivayet etmiş, Hakim sahih olduğunu belirtirken, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Heysemi de Ahmed ve Taberani’den nakledip sahih olduğunu belirtmiştir. Mecmauz Zevaid : 4/274 Feyzul Kadir : 5/515 Keşful Hafa : 2/406

“ … Abdullah b. Amr r.a şöyle dedi : Rasulullah : Dünya metaı’nın en hayırlısı saliha kadındır, buyurdu. 

Müslim : 1467/64 – Nesei : 3232 – İbni Mace : 1855 – Beğavi : 2288-Mesabih

“ … Enes r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Allah her hangi bir kimseye saliha eş takdir ederek rızıklandırmış ise, şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak – üzere o kimseye yardım etmiştir. Dininin diğer yarısı hususunda da o kimse Allah‘tan korksun, takvaya sarılsın. “

Tabarani Evsat : 976 Hakim : 2/161 Beyhaki : 4/382-Şuabu’l İman – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 625- Suyuti Camiu’s Sağir : 3/3647

Zikredilen bu hadis { … Enes r.a dan : “ Herkim saliha bir kadınla evlenirse dininin yarısını ikmal etmiştir. Dolayısıyla diğer yarısını da Allah‘tan korksun ve takvaya sarılsın “ }

Taberani Evsat : 976.n – Hakim : 1 / 161

şeklinde de rivayet edilmiştir… Bu Hadisi şerifi yukarıda rivayet edilen Hadisi şerifle beraber ele alıp anlamak daha uygundur… Çünkü her evlenen dininin yarısını tamamlamamaktadır… 

Şöyle ki ; kişinin evlendiği kadın eğer Saliha değil ve dinle, imanla alakası yoksa, o kadın evde kocasına din işlerinde yardım etmeyeceği gibi, kocasına dini yükümlülüklerini yerine getirmesi için teşvikte de bulunamayacaktır… Hatta bunun tam tersi olup, belki de kocasının dinden imandan uzaklaşmasına ve onun mükellef olduğu birtakım şeylerden de soğumasına vesile olacaktır… 

Demek ki bir önceki Hadiste de ifade edildiği gibi ; Saliha kadınla evlenen bir kimse dininin yarısını tamamlamıştır’dan kasıt ; “ Saliha bir kadının kocasına dinini yaşamada yarı yarıya yardım etmesi demekdir “

“ … Sa’d bin ebi Vakkas r.a’dan.Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Dört şey mutluluktandır : Saliha kadın, Geniş bir ev, Güzel bir binek ve Hayırlı bir komşu. “

İbni Hibban : 1232- Mevarid – S.Sahiha : 1/282.

{ … Sevban r.a şöyle dedi : ” … Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele }  Tevbe : 34.Ay

Ayeti indiği zaman, bizler Rasulullah s.a.v ile beraber onun seferlerinden birinde idik. Rasulullah’ın ashabından bazısı : Bu Ayet altın ve gümüş biriktirme hakkında indi, keşke hangi malın daha hayırlı olduğunu bilsek dediler. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v :

 Onun en hayırlısı ; Zikreden dil, şükreden kalp ve ahiret işlerinde kişiye yardım eden Mü’mine bir zevcedir, buyurdu. }

Tirmizi : 5.c.3291.n – İbni Mace : 5.c.1856.n

SALİHA BİR KADININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR … ?

Değerli kardeşim … ! mademki İslam senden Saliha bir hanımla evlenmeni istiyor, öyleyse sen, Saliha bir hanımın özelliklerini çok iyi bilmeli ve bu vasıfların kendisinde olduğu birini bulmalısın … İslam Saliha bir kadının özelliklerini şöyle sıralar :

A = Akidesi, Ameli ve Ahlakı güzel olan

“ … Ebu Hureyre r.a dan, şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : ” Kadın şu dört şeyden dolayı nikahlanır ; malı için, soyu sopu için, güzelliği için ve birde dindarlığı için.Sen dindar olanını ele geçirmeye bak …”

Buhari : 11.C.5183.s – Müslim . 4.C.1466.n

B = Eşi kendisine baktığında ona Neşe ve Sürur veren

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’e hangi kadın daha hayırlıdır diye sorulduğunda o şöyle buyurdu : Eşi kendisine baktığında ona neşe ve sürur verir, kendisine bir şey emrettiğinde eşine itaat eder, kendi nefsinde ve malında eşinin kerih gördüğü hususlarda ona muhalefet etmez. “

Ahmed : 7425 – Nesei : 3231 – Beyhaki : 7/82 – Hakim : 2/161 – Albani : 1786-İrva 

C = Çoluk çocuğuna karşı Şevkatli ve Merhametli davranan

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle tahdis etti : Nebi s.a.v : Kadınların en hayırlıları, deveye binen Arap kadınlarıdır. Kureyş kadınlarının en hayırlıları ise küçük çocuğu üzerine şefkat gösteren ve kocasına karşı da onun malını koruyup gözeten kadınlardır, buyurdu. 

Buhari : 5082-Ter: 5173 Müslim : 2527/201 Humeydi : 1047 İbni Hibban : 6268 İbn Ebi Asım : 1533-Sünne – Beyhaki : 7/293 Beğavi : 3965 Abdurrezzak : 20603 Ahmed : 2/269

D = Hata ettiği zaman elini, eşinin eli üzerine koyan ve ; “ Ya bu kusurumu affet, yada artık neyi uygun görüyorsan öyle yap, diyen

“ … Enes r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : “ Dikkat edin ! Size kadınlarınızdan cennetlik olanlarını haber vereyim mi ? ” “ Evet ya Rasulullah ! ” dediler. Buyurdu ki ; “ Sevecen ve doğurgan kadındır ki, hata ettiği zaman elini, senin elinin üzerine koyar ve der ki ; “ Ya affet, yada neyi uygun görüyorsan öyle yap ”

Taberani Evsat : 2/206 Taberani Sağir : 1/89 Mecmauz Zevaid : 4/312 Tergib Ve Terhib : 3/37 Zehebi Kebair : s.176 Hadis Hasen’dir.

Bu ve emsali delillerde anlatıldığı gibi, saliha bir kadının en belirgin özellikleri ; 

= Akidesi, ameli ve ahlakı güzel olan…
= Eşi kendisine baktığında ona neşe ve sürur veren… 
= Eşini güler yüzle yola koyan, gelişinde ise onu güler yüzle karşılayan…
= Kocası kendisine bir şey emrettiğinde – ki bu ma’ruf olmalı – eşine itaat eden…
= Kendi nefsinde, malında ve eşinin çirkin gördüğü hususlarda ona muhalefet etmeyen.
= Hata ettiği zaman elini, eşinin eli üzerine koyan ve ; “ Ya bu kusurumu affet, yada artık neyi uygun görüyorsan öyle yap, diyen ” ve ;
= Çoluk çocuğuna karşı şevkatli ve merhametli davranan kimsedir…

“  – O Rahman’ın kulları ki – Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözümüzün aydınlığı olacak ( çocuklar ) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl,” diyenlerdir. “   Furkan : 74.Ay

Rabbimden niyazım ; biz erkekleri Salihlerden, eşlerimizi, kızlarımızı ve bütün Müslüman kardeşlerimin eşlerini ve kızlarını da salihalardan eylesin …

                                               Amin 

                                          Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts