Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki bu işin güzel ve emredilen tarafı davet, tebliğ ve uyarmaktır… Çirkin ve tehlikeli olan tarafı ise, insanları tekfir etmektir…

“ … Allah Rasulü s.a.v  şöyle buyurmaktadır : Hiç kimse başka bir kimseye fasıklık isnad etmesin.Yine hiç kimse bir başkasına kafirlik sıfatı da isnad etmesin. Şayet isnad eder de o kimsede fasıklık veya kafirlik yoksa, bu sıfatlar muhakkak ki söyleyen kimseye döner. ”

Buhari : 13.c.6028.s

            Diğer bir rivayet de ise lafız şöyledir :

“ … Bir Müslüman diğer bir müslümana kafir der de, o kimsede kafirlik bulunmazsa, bu söz söyleyene döner. “

Ebu Davud : 5.c.4687.n

“ … Huzeyfe radıyallahu anh’den ; Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ; “ Sizin için en çok şu kimseden korkarım ; Üzerinde güzelliği görünene kadar Kuran’ı okuyan, İslam üzerinde bir gömlek iken Allah’ın dilediği zaman ondan sıyrılıp kılıcıyla komşusunun üzerine yürüyen ve onu şirk ile itham eden kişi.” Dedim ki ; “ Ey Allah’ın Rasulü ! Hangisi şirke daha layık, itham edilen mi, yoksa itham eden mi ? ” buyurdu ki ; “ Hayır, bilakis itham eden şirke layıktır.”

Hasen… Bezzar 7/220 İbni Hibban 1/282 Tahavi Müşkilul Asar Tuhfetul Ahyar- 71 Buhari Tarihul Kebir 4/301 İbni Kesir Tefsir 2/266 İbni Kesir Camiul Mesanid 3/300 İhkamu’l Ahkam Şerhu Umdeti’l Ahkam : 4/76 – Şevkani Es-Seylu’l Carrar : 4/578 – Fethu’l Bari Kitabu İstitabeti’l Murted

“ … Muaz b. Cebel r.a’dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurdu :
Ümmetim için en çok şu üçünden korkarım ;
Birincisi ; Kur’an’ı, onun ihtişamını görünceye kadar okuyan kimsedir. Allah onun üzerindeki İslam gömleğini soyar ve o da kılıcını kaldırıp komşusuna vurarak onu şirk ile itham eder.”
Dediler ki ; “ Ey Allah’ın Rasulü ! Bu şirk ithamına hangisi layıktır ? ” buyurdu ki ; “ İtham eden layıktır.
İkincisi ; Allah’ın kendisine yetki nasip ettiği kimsedir. Bu kimse der ki ; “ Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiş olur.” Hâlbuki yalan söylemektedir. Yaratıcıdan başka sığınılacak halife yoktur.
Üçüncüsü ise söylentilere dalan kimsedir. Bir söylenti bittiğinde ondan daha uzun sürenine dalar. Şayet Deccal’e yetişirse hemen ona tabi oluverir.”

Hasen. Taberani 20/88 Taberani Müsnedu Şamiyyin 2/254 Fesevi Ma’rife 2/358 Mecmau’z-Zevaid 5/228 Cem’ül Fevaid 6057 İbni Kesir Camiul Mesanid 11/480 İbni Ebi Asım Diyat s.22 İbni Ebi Asım es-Sunne 1/24

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts