Değerli kardeşlerim … ! müslümanlar arasında konuşulan meselelerden birisi de, ehl’i kitabın kestiği yenilir mi yenilmez mi, konusu … 

Bu konuda Allah’u Teala kerim kitabında : ” kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal kılınmıştır ” Maide : 5 … buyurmaktadır… 

Dolayısıyla o an ki ehli kitabın kestikleri müslümanlara helaldi… Bunun sebebi ise onlar keserken Allah’u Teala’nın ismiyle keserlerdi …

“ … Zührî r.h diyor ki : Arap Hıristiyanlarının kestiklerini yemekte bir beis yoktur. Ancak, Allah’tan başka birisinin adını andığını işitirsen o zaman kestiğini yeme. İşitmemiş isen ye bu durumda vehimlenme, çünkü Allah, onların küfrünü bildiği halde kestiklerini helâl kılmıştır. “

Buhari : 12.c.5587.s

İbnu Hacer, Buhari’de senetsiz olarak bab başlığında kaydedilmiş olan bu eserin, Abdurrezzak’ın Musannaf’ında müsned ( yani senedli ) olarak zikredildiğini belirtir.

Beyhaki, Halimi’den şu açıklamayı  kaydetmiştir : 

” Ehl-i Kitap, hayvanlarını Allah adına keserler. Dinlerinde onlar, esas itibâriyle  ibadeti Allah için yaparlar, başka bir şey için değil. Asıl itibariyle kasıtları bu olunca, kestiklerine îtibâr edilir. “

“ … İbni Abbas r.a şöyle der : Deniz avını ister Hırıstiyan, ister Yahudi, ister Mecusi de avlasa, ondan ye. “

Buhari : 12.c.5574.s

İbni Kesir r.h Maide suresi 5.Ayetin tefsirini yaparken şunları zikreder :

“ … Ehli kitabın kestikleri Müslümanlara helaldir. Çünkü onlar, Allah’tan başkası adına kesmenin haram olduğunu kabul ederler. Ve kestikleri hayvanların üzerine Allah’ın adını anarlar. Her ne kadar onlar Allah’u Teala hakkında – ki Allah’u Teala onların söylediklerinden yüce ve münezzehtir – yanlış inançlara sahip iseler de, kestikleri hayvanlar üzerine Allah’tan başkasının adını anmazlardı. “

İbni Kesir : 5.c.2135.s

Hulasa bu konudaki kural şudur ; kim olursa olsun, eğer Allah’ın adını anarak keserse bu hayvanın eti yenilir … Ve yine kim olursa olsun – isterse müslüman olsun – keserken besmele çekmez ise bu hayvanın eti yenilmez…

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts