{ … Ebu Hureyre r.a den Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kim kahine gider ve onun söylediklerini doğrulayıp tasdik eder, yahut kadına arkasından veya hayızlı olduğu halde gelirse, o kimse, Allah‘ın Muhammed’e indirdiğinden beri olmuştur. }

İbn Carud : 107 – Buhari 2/1/16-17-Tarihu’l-Kebir – Ebu Davud 3904 Tirmizi 135 Darimi 1/259 İbni Mace 639 Beyhaki 7/198 Ukayli 1/31 8-ed-Duafa Ahmed 2/408-476

” … Enes radıyallahu anh anlatıyor : ” Yahudilerin şöyle bir adeti vardı : İçlerinde bir kadın âdet görmeye başlayınca, onunla beraber yiyip içmezler, evlerde beraber oturup kalkmazlardı. Bu durumu Ashab radıyallahu anhum Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a sordular. bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti inzal buyurdu. 

 ” Ey Muhammed ! Sana kadınların aybaşı halinden sorarlar. De ki : ” O bir ezadır. Aybaşı halinde iken kadınlardan uzak kalın. Temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın size buyur-duğu yoldan yaklaşın……”    Bakara : 222.Ay

Bu Ayet üzerine Resûlullah s.a.v : ” Kadınlarınızla nikah – yani cima – dışında her şeyi yapın ” buyurdu. Bu ruhsat yahudilere ulaşınca : ” Bu adam ne yapmak istiyor ? Bize muhalefet etmediği bir şey bırakmadı ! ” dediler. ( Bu sözü işiten ) Üseyd İbnu Hudayr ve Abbâd İbnu Bişr r.a gelerek : ” Ey Allah’ın Resulü ! yahudiler şöyle şöyle söylüyorlar ” diye haber verdiler. ” Biz kadınlarla beraber oturup kalkmıyacak mıyız ? ” dediler. Resûlullah s.a.v’in rengi öylesine değişti ki, biz onlara kızdığını zannettik. Onlar da hemen çıkıp gittiler. Derken onlar yolda Resûlullah’a gönderilen hediye sütle karşılaştılar. Resûlullah o sütü hemen bunların peşi sıra içmeleri için gönderdi. Böylece anladılar ki, Allah resulü s.a.v kendilerine gücenmemiştir.

Müslim, Hayız 16, 302 Ebu Davud Nikah 47- 2165 Tirmizi, Tefsir, Bakara, 2981 Nesai, Taharet 181, 1, 152


” … Ebu Hureyre r.a anlatıyor : ” Resulullah s.a.v buyurdular ki : ” kim hayızlı bir kadının fercine veya dübürüne temas ederse veya kâhine giderse Muhammed’e indirilenden yüz çevirmiş olur.” 

Tirmizi, Taharet 102,135 İbnu Mace, Taharet 122,639

” … Aişe r. anha anlatıyor : ” Bizden biri hayızlı olur, Resûlullah  s.a.v’de onunla mübaşeret etmek dilerse, ona hayız olur olmaz izarını bağlamasını emreder, sonra mubaşeret ederdi. – Yani cima hariç oynaşır ve sevişirdi – Sizden hanginiz, nefsine, Resûlullah s.a.v’in nefsine hakim olduğu kadar hakim olur ? “

Ebu Davud’un
 bir rivayetinde, ” fevr “ ( evvelindeki ” hayz olur olmaz ” diye karşıladık ) yerine ” fevh “ denilmiştir ( ki bu da ” çoğunda ” ve ” evvelinde ” mana-sına gelir.)

Nesai’nin Cümay’ İbnü Ümayr’dan kaydettiği bir rivayette şöyle denmiştir : ” Ben, annem  ve  teyzemle birlikte Aişe radıyallahu anha’nın yanına girdim. Onlar  Aişe’ye :

” Hayızlı iken, sizlerle Aleyhissalatu vesselam ne şekilde mübaşerette bulunurdu ? “ diye sordular. Aişe validemiz : ” Hayız olduğumuz zaman bize, geniş  bir izar giymemizi emreder, sonra sine ve göğsümüze iltizamda ( yani temasta ) bulunurdu.”

Muvatta’nın rivayetinde şöyledir : ” Ubeydullah İbnu Abdillah İbni Ömer radıyallahu anhüma, Aişe’ye göndererek – kişi, hayızlı olan hanımıyla mubaşerette bulunabilir mi ? – diye sordurdu. Aişe r.anha : ” Kadının alt kısmınna izarını bağlatsın sonra onunla mubâşerette bulunsun ” cevabını verdi.”

Ebu Davud ve Nesai’nin bir rivayetinde şöyle denmektedir : ” Resûlullah  s.a.v zevcelerinden bir kadınla hayızlı olduğu halde mubaşeret ederdi. Yeter ki, uyluklarının ortasına kadar izarı uzanmış olsun veya dizleri örtülü bulunsun.”

Buhari, Hayz 5; Müslim, Hayz 1, 4, 293, 295 Muvatta, Taharet 95, 1, 58 Ebu Davud Taharet 107, 267, 268, 273 Tirmizi, Taharet 99, 132 Nesai, Hayz 12, 13, 1, 189

Zeyd İbnu Eslem radıyallahu anh anlatıyor : ” Bir adam, Resûlullah s.a.v’e sordu : ” ( Ey Allah’ın Resulü ! )  Hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir ? ” Resûlullah s.a.v : ” Üzerine izarını bağlasın, yukarısına istediğinde serbestsin.”

Muvatta, Taharet 93, 1,57

Mu’âz radıyallahu anh anlatıyor : ” Ey Allah’ın Resûlü! dedim, hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir? ” ” İzar’ın yukarısı, ancak bundan da sakınsan daha iyi olur ! ” buyurdular.”

Rezin tahric etti. Ebu Davud, Taharet 83, 212, 213

İkrime, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın zevcelerinden birinden naklen anlatıyor : ” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, hayızlı hanımlarıyla bir mübaşerette bulunmak dileyince hanımının ferci üzerine bir şey örterdi.

Ebu Davud, Taharet 107, 272

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v buyurdular ki : ” Kişi, hayızlı karısıyla cinsi münasebette bulunursa ( hatasına kefâret  olarak ) yarım dinar tasadduk etsin.” Bir rivayette ise şöyle denmiştir :

Kişi hayızlı hanımına, hayız halinin başlangıcında, kan kırmızı renkte iken temas ederse bir dinar tasadduk etsin. Kanın kesilmeye yüz tutup akıntının sarardığı zaman temas eden, yarım dinar tasadduk  etsin.

Tirmizi der ki : ” Bu hadis İbnu Abbas radıyallahu anhüma’dan mevkuf ( kendi sözü ) olarak da rivayet edilmiştir.”

Ebu Davud’un bir rivayetinde hayızlı karısına temas eden kimse hakkında Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın : ” Bir veya yarım dinar tasadduk etsin ” dediği kaydedilmiştir.

Ebu Davud der ki : ” Bu rivayet (yani İbnu Abbas’ın ” bir veya yarım…” diyerek yaptığı rivayet) sahihtir, ( diğer “…yarım dinar…” diyen rivayet bu kadar kavi değildir. )”

Bir rivayette şöyle denmiştir : ” Kişi hanımına kanama halinde temasta bulunmuşsa bir dinar, kanın kesilme halinde temas etmişse yarım dinar tasadduk eder.”

Tirmizi, Taharet 103, 136, 137 Ebu Davud, Taharet 106, 264, 265, 266 Nesai, Taharet 182, 1, 153 İbnu Mace, Taharet 123, 640

Aişe radıyallahu anha : “ Ben hayızlı iken Resûlullah s.a.v’in başını yıkardım ” demiştir.

Buhari, Hayz 2, İ’tikaf 2, 3, 4, 19, Libas 76 Müslim, Hayz 10, 297 Muvatta, Taharet 102, 1, 60 Ebu Davud, Savm 79, 2467, 2468, 2469 Tirmizi, Savm 80, 804  Nesai, Hayz 20, 1, 193

Yine Aişe radıyallahu anha anlatıyor : ” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben hayızlı iken kucağıma yaslanır ve Kur’an okurdu.”

Buhari, Hayz 13, Tevhid 52 Ebu Davud, Taharet 103, 260  Nesai, Hayz 16, 1, 191


Yine Aişe radıyallahu anha anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v bir gün bana kendisi mescidde iken ” Humre’yi bana getiriver ! “ buyurdular. ” Hayızlıyım ” diye cevap verdim. ” Bu hayız işi senin elinde olan bir şey değil ki “ dediler.”

Müslim, Hayz 11, 298 Ebu Davud, Taharet 104, (261 Tirmizi, Taharet 101, 134  Nesai, Hayz 18, 1, 192

Meymune radıyallahu anha anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v bizden biri hayızlı olduğu halde onun kucağına başını koyar, Kur’an okurdu. Bizden birimiz hayızlı iken Resûlullah’ın humrasını mescide taşır ve yayardı.”

Nesai, Hayz 19, 1, 192

İbnu Ömer radıyallahu anhüma’dan rivayete göre, ” cariyeleri hayızlı oldukları halde ayaklarını yıkarlar, humrasını kendisine verirlerdi.”

Muvatta, Taharet 88, 1, 52

” … Ümmü Seleme r.anha anlatıyor : ” Ben, Resûlullah s.a.v ile birlikte kadife bir örtünün altında yatıyordum. Ay halimin başladığını farkettim. Hemen örtünün altından kayıp hayız elbisemi bulup giyindim. Resûlullah s.a.v : ” Hayız mı oldun ? “ buyurdular. ” Evet ! ” dedim. Beni yanına çağırdı. Örtünün altında beraber yattık.”

Buhari,Hayz 4, 21,22, Savm 24 Müslim, Hayz 5,296 – Nesai,Taharet : 179,1, 149, 150

 “ … Umâre İbnu Gurâb’ın anlattığına göre, bir halası kendisine Aişe r.anha’dan şöyle sorduğunu anlatmıştır : ” Birimiz hayız olduğumuz zaman kocamızla ayrı yatmamız mümkün değil, tek yatağımız var.”

Aişe şu cevabı vermiştir : ” Ben sana Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın yaptığını anlatayım : ” Bir gece eve girdi. Ben o sırada ay hali görüyordum. Mescidine geçti. –Ebu Davud der ki : ” Bundan maksad evindeki namazgâhıdır.- (Orada namaz kıldı), fakat bir türlü ayrılmadı. Derken benim gözlerim kapanmış, soğuk da onu üşütmüş. Gelip ” Bana yaklaş ! “ dedi. Ben de : ” Hayızlıyım ! ” dedim. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm : ” Öyle de olsa ! Uyluklarını aç ! “ dedi. Uyluklarımı açtım. Göğüs ve yanağını uyluklarımın üzerine koydu. Ben de üzerine eğildim. Isınıp uyuyuncaya kadar böyle durduk.”

Ebu Davud, Taharet 107, 270

” … Aişe radıyallahu anha anlatıyor : ” Ben hayızlı iken su içer, sonra kabı Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a verirdim. O da ağzını, ağzımın değdiği yere koyardı.”

 Ebu Davud ve Nesai’de de şu rivayet gelmiştir : ” Ben ay halinde iken etli kemiği dişleyerek yer, sonra da Resûlullah s.a.v’e uzatırdım. O da ağzını, tam ağzımı koymuş bulunduğum yere koyar(ak yer)di.”

Nesai’nin bir diğer rivayeti şöyle : ” Şureyh İbnu Hani, Aişe r. anha’ya : ” Bir kadın hayızlı iken kocası ile birlikte yemek yer mi ? ” diye sordu. Aişe : ” Evet “ dedi, benim kanamam varken Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm beni çağırırdı, ben de onunla birlikte yerdim. (Bu sırada) etli kemiği alır, (bana uzatır, önce benim başlamam için) bana yemin verirdi. Ben de onu alır ve bir miktar dişler (sonra Resûlullah’a uzatırdım). O da ağzını, kemikte tam benim ağzımı koyduğum yere koyar(ak yemeye başlar)dı. İçecek bir şey istediği olur, getirince ondan önce benim içmem için bana yemin verirdi, bunun üzerine ben de kabı alır bir miktar içer, sonra bırakırdım. Bu sefer onu Aleyhissalatu vesselam alır, kabın tam benim ağzımı koyduğum yerine ağzını koyarak içerdi.”

Müslim, Hayz 14,300.n – Ebu Davud : 259.n – Nesai, Taharet 177, 1, 148

” … Abdullah İbnu Sa’d el-Ensari r.a anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v’e   hayızlı kadınlarla beraber yemek hususunda sordum. ” Onlarla beraber yiyin ! “ buyurdular.”

Tirmizi, Taharet 100, 133

 ” … Aişe radıyallahu anha’nın anlattığına göre, bir kadın kendisine : Temizlendiğimiz zaman kıldığımız mutad namaz bize yeter mi (hayızlı iken kılamadıklarımızın kazası gerekir mi?)” diye sormuş, o da şu cevabı vermiştir : ” Sen Harûriyye’misin – yani Hâricimisin ? – Biz Resûlullah aleyhissalatu vesselam’la beraberken ay hali gördüğümüzde, tutamadığımız oruçları kaza etmemizi söylerdi, fakat namazların kazasını söylemezdi.

Buhari, Hayız 20; Müslim : 335 Ebu Davud : 262, 263 Tirmizi, Taharet 97, 130 Savm 68, 787 Nesai, Hayz 17, 1, 191, 192 Savm 64, 4, 191

” … İsmi Müssetü’l-Ezdiyye olan Ümmü Büsse anlatıyor : ” Hacc yapmıştım. Hacc sırasında Ümmü Seleme r.anha’ya uğradım. Kendisine: ” Ey mü’minlerin annesi, Semüre İbnu Cündüb r.a, kadınlara, hayız sırasında kılınmayan namazların kazasını emrediyor ( ne dersiniz ) ? ” diye sordum, şu cevabı verdi : ” Hayır, kaza etmezler. Resûlullah s.a.v’in kadınlarından biri, nifas sebebiyle kırk gece ( namaz kılmadan ) dururdu da, Resûlullah  s.a.v nifas namazını kaza etmesini emretmezdi.”

Ebu Davud, Taharet 121, 312

” … Aişe radıyallahu anha, kanama gören hamile kadın hakkında şunu söylemiştir : ” Böyle bir kadın namazı bırakır.”

Muvatta, Taharet 100, 1, 60 İmam Malik bu rivayeti belağ ( yani senetsiz ) olarak kaydetmiştir.

                        Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts