Değerli Müslümanlar … ! Bilindiği gibi insanlığın yaratılış gayesi ve islamın tek amacı, Allah’u Azze ve Celle’ye kulluktur… 

Allah’a hakkıyla kulluğun gerçekleşmesi için de, ilim ve eğitime ihtiyaç vardır. Çünkü Allah’a takdim edilecek olan bir kulluğun ilimsiz olması, ondan yoksun kalması mümkün değildir…

Unutmayalım ki ilim öğrenmek üzerimize farz olan bir görevdir. Dolayısıyle “ vacibi tamamlayan şey de vacip’tir “ kaidesinden hareketle diyoruz ki, onu elde etmek için kullanılması gereken vesilelerde üzerimize farz olan görevlerdir.

        Bu vesilelerden ana hatlarıyla bahsedecek olursak birinci olarak ;

1  –   Allah’a dua ederek O’dan hayırlı ilimler istemek.

” ….. Rabbim benim ilmimi artır ! de ”   Taha : 114.Ay

{ … Ümmü Seleme r.a dan.O şöyle dedi : Rasulullah s.a.v sabah namazından sonra şöyle dua ederdi : Allah’ım ben senden temiz rızık, faydalı ilim ve kabul edilmiş amel istiyorum. }

                                                              Taberani Mu’cemu’s Sağir : 2.c.509.n

{ … Usame b.Zeyd, Muhammed İbnu Munkedir’in Cabir b. Abdullah’tan, onun da Rasulullah s.a.v’den şöyle dediğini rivayet ederler : Allah’ım senden hayırlı ilim diler ve yararı olmayan ilimden de sana sığınırım. }

                                                                     Abd İbni Humeyd : 1535.n

{ … Cabir b. Abdullah r.a dan.Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Allah’tan hayırlı ilim dileyin ve yararı olmayan ilimden de Allah’a sığının. }

Abd İbni Humeyd  : 1093.n – İbni Mace : 10.c.3843.n 

2  –   İlim meclislerine iştirak etmek. Sohet dinlemek.

“ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Her kim kendisinde ilim arayacağı bir yola giderse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah’ın evlerinden bir evde toplanıpta, Allah’ın kitabını tilavet ederler ve onu aralarında karşılıklı okuyup ders yaparlarsa muhakkak üzerlerine sekinet iner. Kendilerini rahmet kaplar. Melekler onların etrafını çepeçevre ihata edip kuşatırlar. Allah’ta onları yanında bulunan – melekler – içinde anar. – unutmayın ki – ameli eksik olanı, nesebi, amel sahiplerinin mertebesine kavuşturamaz. }

                                                                                   Müslim : 8.c.2699.n

“ … Enes bin Malik r.a’dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oralarda yayılınız ! Sahabe sordular :
– Cennet bahçeleri nerelerdir ?. Allah resulü s.a.v :
– Zikir halkalarıdır, buyurdular. “

Tirmizi : 6 / 3739.n 

“…  Abdullah ibn Abbâs’tan; o da Umer ibn Hattâb’dan haber Verdi : Umer r.a şöyle demiştir : Ensâr’dan bir komşum ile beraber Benû Umeyye ibn Zeyd yur­dunda oturuyor idim. Bu yurd, Medine’nin Avâlî denilen yüksek semtindedir. – Bir şey öğrenmek ümîdiyle – Rasûlullah’ın yanına nevbetleşe inerdik. Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Ben indiğim zaman o gün vahy ve sâireye dâir ne duyarsam, haberini komşuma getirirdim. O da indiği zaman böyle yapardı……… “

 Buhari : 1.c.247.s

3 – Dinimizi öğreneceğimiz Kitap, risale, cd, bant, gibi vesileleri elde etmek ve onları okumak, dinlemek.

4  –    Anlayamadığımız meseleleri ehline sormak.

  فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

“ …….. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. “   Nahl : 43.Ay

5  –  Rasulullah s.a.v’in dediği gibi ; elimizden faydalanarak yazmak, çizmek, not almak.

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Ensardan bir adam Peygamberin meclisinde oturur, ondan hadis dinler ve hoşuna giderdi. Fakat ezberleyemezdi. Rasulullah s.a.v’e bu durumdan yakındı ve :
– Ya Rasulallah ! senden hadis dinliyorum, hoşuma gidiyor fakat ezberleyemiyorum, dedi. Bunun üzerine Allah Rasulü s.a.v :
– Elinden istifade et, diyerek yazmaya işaret etti. “

Tirmizi : 4.c.2803.n – Ahmed : 2 / 12 – 192 – Beyhaki Medhal : 418 / 9 – Hatibu’l Bağdadi Takyidu’l İlm : 67.S

“ … Rafi bin el Hadic r.a dan. O şöyle dedi : Ben Allah Rasulü s.a.v’e :
– Ya Rasulallah ! biz senden çok şeyler işitiyoruz ; onları yazalım mı ? diye sordum. Resulullah s.a.v : Yazınız, sakıncası yoktur, buyurdular. “ 

Suyuti Tedribu’r Ravi : 286.s
 

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts