“ … Ebu Bekre r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki : İşlerinin idaresini kadınlara veren bir kavim asla kurtuluşa ermez.”

Ahmed : 5 / 43 – Hakim : 3 / 118 – Dulabi Kuna Ç 1 / 18 – Beyhaki :  3 / 90Buhari : fiten 18 – Tirmizi : 2262 – Nesei : 8 / 227 – Fethu’l Bari : 13 / 53 – Tayalisi : 2811

“ … Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki : Erkekler, kadınlara itaat ettiklerinde helak olmuştur.”

Hakim : 4 / 291 – Ahmed : 5 / 45 Hakim bu hadise sahih demiş, Zehebi de onu doğrulamıştır.

AİŞE  R.A’NIN  CEMEL  VAKASINDAKİ  İDARECİLİĞİ

Cemel vakasında Aişe r.a’nın lider olması, kadının idareci olması hakkında delil olmaz. Zira hadisi şerifte buyrulduğu gibi ;

“ Sizden alnı tüylü devenin sahibi Hav’eb’in köpekleri kendisine havladığı yere kadar gider. Çok kimse öldürülür. Kendisi de zor kurtulur. ”

Ahmed : 6 / 52 – Cem’ul Fevaid : 9831 – Mecmau’z zevaid : 7 / 234

Aişe r.a, Cemel vakasında Irak’a giderken Beni Amir sularından bir suyun yanına vardı. Orada köpekler havlamaya başladı. “ Buranın adı nedir ? ” diye sorunca “ Hav’eb’dir ” dediler. Bunun üzerine Aişe r.a. “ Ben dönüyorum ” dedi.

İbni Kesir bidaye : 7 / 373 – Ahmed : 6 / 97 – Taberi : 5 / 171 – İbn Sa’d : 8 / 56  – Cemu’l Fevaid :   9830 – Mecmau’z Zevaid : 7 / 234

Cemel vakasına işaret eden diğer hadislerden biri de ; “ Bir kavim çıkar helak olurlar, felah bulmazlar. Önderleri kadındır ve o cennete gidecektir.” hadisidir.

Huzeyfe r.a. dedi ki ; “ Ehlibeyt iki fırka olup birbirlerine kılıç salladıkları zaman Ali’nin emrinde olanlarla beraber olun. Zira o, doğru yolda olacaktır.”

Beyhaki’den .. İbni Kesir bidaye : 6 / 291 – Metalibu Aliye : 4474

Aişe r.a’nın bu hareketinde hatalı olduğu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiş, Aişe r.anha da ömrü boyunca bu hareketinin pişmanlığını çekmiştir. Ayrıca Aişe r.a’nın hilafet için değil, ara bulmak için yola çıktığıda unutulmamalıdır.

Tacuddin el bayburdi

Similar Posts