Değerli kardeşlerim … ! Unutmayalım ki İslamın, – birçok konuda olduğu gibi – takılar hususunda da hanımlara özel ve güzel nasihatleri vardır. Ve bu da ; altın takınma hususunda onları tiksindirmesidir.

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : Kim sevgilisine ateşten bir yüzük takmak hoşuna giderse ona altından bir yüzük taksın. Kim sevgilisine ateşten bir gerdanlık takmak hoşuna giderse ona altından bir gerdanlık taksın. Kim sevgilisine ateşten bir bilezik takmak hoşuna giderse ona altından bir bilezik taksın. Ancak size lazım olan gümüştür onu takınız,buyurdu. }

Ahmed : 8919 – Ebu Davud : 4236, Hatib tarih : 8/459 – İbni Munzir : 1/273

{ … Sevban r.a şöyle dedi : Hubeyre’nin kızı Rasulullah s.a.v’in yanına elinde büyük yüzükler olduğu halde girdi. Rasulullah s.a.velindeki çubukla onun eline vurmaya başladı ve : Allah‘ın eline ateşten yüzük takması seni sevindirir mi ? , buyurdu. Hubeyre’nin kızı durumu şikayet için Fatıma Radiyallahu Anha’nın yanına girdi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Fatıma’nın yanına girdi. Sevban dedi ki : Ben de Rasulullah s.a.v ile beraberdim. Fatıma boynundaki zinciri çıkararak : Bunu bana – kocasını kasdederek – Hasanın babası hediye etti. dedi. Rasulullah s.a.v : Ya Fatıma ! İnsanların Mu hammed‘in kızı Fatıma‘nın elinde ateşten bir zincir var, demeleri seni sevindirir mi ? , buyurdu. Sonra kızını şiddetle kınadı ve oturmadan çıktı. Fatıma r.anha o zinciri sattı, yerine bir köle aldı ve onu azad etti. Bu haber Rasulullah s.a.v’e ulaştığın da : Fatıma‘yı ateşten kurtaran Allah‘a hamd olsun, buyurdu. }

Nesei : 5107 – Ahmed : 5/278 – Hakim : 3/1 521 53 – Taberani M. Kebir : 1448, Tayalisi : 990 – İshak bin Rahavey Müsned : 4/237

{ … Aişe Radiyallahu Anha dan şöyle rivayet edilmiştir : Nebi s.a.v Aişe’nin elinde altından iki bilezik gördü ve ona : Onları at, onun yerine gümüş iki bilezik edin, sonra onları zaferanla sarart , buyurdu. }

Nesei : 5110 – Kasım es-Sarkasti Garibul Hadis : 2/76 – Hatib Tarih : 8/459 – Bezzar : 3007 – Taberani : 23/641

{ … Ummü Seleme Radiyallahu Anha şöyle dedi : Boynumda arpa taneleri şeklinde altın bir kolye vardı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem içeri girdi. Onu istemediğini göstererek ondan yüzünü çevirdi. Şunun süsüne bakmayacakmısın ?, dedim. Rasulullah s.a.v : Onun süsünden yüzümü çeviriyorum, buyurdu. Onu kopardım, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selem bana yüzünü çevirdi ve şöyle buyurdu : Biriniz gümüşten bir takı edinse onu zaferanla sarartsa ve o şekilde kullansa ne zararı olur ! . }

Ahmed : 26744 – Heysemi M.Zevaid : 5/148 – Taberani M.Kebir : 23/968, Abdurrezzak : 11/71 – Harbi Garibul Hadis : 5/30

{ … Muhammed bin Sirin r.h dan : Ben, Ebu Hureyre Radiyallahu Anhu yu kızına şöyle derken işittim : Altın takma ! Senin aleyhine alevli ateşten korkarım. }

Abdurrezzak : 19938

Şeyh el- Albani  r.h şöyle dedimştir : İbni Asakir şu haberi tahric etmiştir :

{ … Ebu Hureyre r.a ya kızı şöyle dedi : Genç kızlar beni ayıplıyorlar ve bana : Baban seni altınla süslemiyor, diyorlar. Ebu Hureyre r.a : Sen onlara ; Babam benim aleyhime alevli ateşten korktuğu için beni altınla süslemiyor, diye cevap ver, dedi. }

İbni Asakir Tarihi Dımeşki : 19/1,24/2 – Abdurrezzak : 19935 – Albani Zifaf : 244

{ … İbni Abdil hakem r.h şöyle zikretti : Ömer bin Abdülaziz  r.h ın kızı ona bir inci tanesi gönderdi ve : Eğer onun eşini bana gönderirsen kulağıma takacağım, dedi. Ömer bin Abdülaziz r.h ona iki tane kor ateş gönderdi, sonra : Bu iki koru kulağına takmaya dayanabilirsen sana onun eşini gönderiyorum, dedi. }

Albani Zifaf : 245 – Siyretu Ömer bin Abdulaziz : 163

Rabbim bütün Mü’mine hanımlara takva ziynetiyle süslenmelerini nasibeylesin.

                                                                                                                        Amin

Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts