Şüphesiz ki namaz kılınacak olan elbiselerin her türlü pislikten ve necasetten ari temiz elbiseler olması gerekir… Çünkü bu türden pisliklererin elbiseye isabet etmesi ve bu halde Namaz kılınması kabir azabını gerektiren sebeplerdendir.

{ … Abdurrahman b. Hasene r.a şöyle dedi : Amr b. As ile birlikte oturuyor idik. Rasulullah s.a.v elinde bir kalkan olduğu halde yanımıza çıktı. Müteakiben onu kendisine sütre edinip oturarak bevl etti. Biz aramızda konuşarak dedik ki , kadınlar gibi bevl ediyor. Resulullah s.a.v yanımıza gelerek şöyle buyurdu : İsrail oğullarının arkadaşı olan kimsenin başına geleni bilmiyor musunuz ? Onlara bevl isabet ettiğinde orayı makasla keserlerdi. 0 kimse İsrail oğullarından bunu yasakladı. Neticede bu kimse kabrinde azaba uğratıldı. }

Ebu Davud : 22 Nesei : 30 İbni Mace : 346 İbni Hibban : 3127-el-İhsan Tayalisi : 519 Humeydi : 882 Hakim : 1/1 84 Beyhaki : 1/104 Ahmed : 4/196

{ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v iki kabre uğradı ve şöyle buyurdu : Şüphesiz bunlar azap olunuyorlar. Bununla beraber büyük bir günahtan dolayı da azap olunmuyorlar. Onlardan biri koğuculuk yapar, diğeri ise bevlinden sakınmazdı. Sonra Rasulullah s.a.v yaş bir hurma fidanı istedi. Muteakiben çubuğu ikiye bölerek bir parçasını birinin diğer parçasını ise diğerinin üzerine dikti. Sonra : Bunlar kurumadığı sürece – azapları – hafifletilir, buyurdu. }

İbn Carud : 130 – Buhari : 216-Ter : 34 – Müslim : 292/111 – Ebu Davud : 20 – Nesei : 31 – Tirmizi :  70 – Darimi : 1/188 – İbni Mace :  347 – İbni Ebi Şeybe : 1/252 – İbni Huzeyme : 56 – İbni Hibban : 3128-el-İhsan – Tayalisi : 2646 – Beyhaki : 1/104 – Beğavi : 230-el-Mesabih – Ahmed : 1/225

KİŞİNİN EHLİ İLE CİMA ETTİĞİ ELBİSE İLE NAMAZ KILMASI

{ … Muaviye şöyle dedi : Resulullah’in hanımı Ümmü Habibe r.anha ya : Resulullah  s.a.v ehliyle münasebet ederken üzerinde bulunan elbiseyle namaz kılar mıydı ? dedim. Ümmü Habibe r.anha : Evet onda bir eza görmediğinde kılardı dedi. }

İbn Carud : 132 – Ebu davud : 366 – Nesei : 293 – Darimi : 1/260 – İbni Mace : 540 – İbni Huzeyme : 776 – İbni Hibban : 237-el-Mevarid – Beybaki : 1/410 – Tahavi : 1/50-el-Meani

ELBİSEYE BULAŞAN MENİYİ TEMİZLEME

{ … Hemmam b. el-Haris şöyle dedi : Aişe r.anha’nın yanında bir misafir bulunuyordu. Misafir cünüp oldu, meniden elbisesine isabet eden yeri yıkamaya başladı. Aişe r.anha : Resulullah s.a.v böyle bir durumda onu – tımakla – kazımayı emrederdi , dedi. }

İbn Carud : 135 – Müslim : 288/107 – Ebu Davud : 371 – Nesei : 296 – Tirmizi : 116 – İbni Mace : 538-539 – İbni Huzeyme : 288 : Tahavi : 1/48e1-Meani – Şafli : 1/56-el-Umm – Ahmed : 6/43

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Ben meniyi Resulullah  s.a.v’in elbisesinden – parmak uçlarımla – ovalardım. Sonra Resulullah  s.a.v o elbiseyle namaz kılardı. }

Ravi Ensar’dan bir şahsa : Aişe r.a cünüplükten dolayı çıkan meniyi mi kastediyor ? dedim. 0 şahıs : Ya neyi kastediyor ! dedi. }

İbn Carud : 136 – Müslim : 288/106-107 – Ebu Davud : 372 – Nesei : 299 – İbni Mace : 538-539 – İbni Huzeye : 290 – Tahavi : 1/48-49-el-Meani – Ahmed : 6/35-97 – Albani : 179-el-Irva

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Resulullah s.a.v elbisesine meni isabet ettiği zaman, onun isabet ettiği yeri yıkar sonra namaza çıkardı. Ben o yıkama izini elbisesindeki yıkanan kısımda görürdüm. }

İbn Carud : 138 – Buhari : 229-Ter : 354 – Müslim : 289/108 – Ebu Avane : 1/203-204 – Ebu Davud : 373 – Nesei : 8294 – Tirmizi : 117 – İbni Mace : 536 – İbni Huzeyme : 287 – İbni Hibban : 1380-1381-el-İhsan – Dare kutni : 1/125 – Beyhaki  : 2/4 18 – Beğavi : 797-eş-Şerh – Ahmed : 6/142-235

SÜT EMEN ERKEK BEBEĞİN BEVLİNDEN DOLAYI ELBİSEYE SU SERPME

{ … Ümmü Kays r.a şöyle dedi : Henüz yemek yiyemeyen – erkek – bebeğimle Resulullah s.a.v’in yanına girdim. Bebek Resulullah’ın üzerine işedi. Resulullah s.a.v su istedi ve bevlin üzerine ondan serpti. }

İbn Carud : 139 – Buhari : 223-Ter : 350-351 – Müslim : 287/103 – Ebu Avane : 1/02-203 – Ebu Davud : 374 –  Nesei : 301 – Tirmizi : 71 – Darimi : 1/154 – İbni Ebi Şeybe : 1/144/1 – İbni Mace : 524 – İbni Huzeyme : 285 – İbni Hibban : 1373-el-İhsan – Malik : 1/64/110 – Abdurrezzak : 1486 – Humeydi : 1/165 – Tayalisi : 1636 – Tabarani : 25/435 – Tahavi : 1/92-el-Meani – Beyhaki : 2/414 – Beğavi : 344-el-Mesabih – Ahmed : 6/355-356 – Albani : 169-el-İrva

{ … Ebu Semh r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’e hizmet ediyordum. Yıkanmak istediği zaman bana : Başının arka tarafını bana dön, derdi. Ben de başımın arka tarafını ona çevirir ve onu perdelerdim. Hasan veya Hüseyin r.a Resulullah’a getirildi. 0 da Resulullah s.a.v’in elbisesinin göğsüne gelecek kısmına bevl etti. Onu yıkamak istedim. Resulullah s.a.v : Kızın bevli yıkanır, erkek bebeğin bevlinin üzerine su serpilir,buyurdu. }

Ebu Davud : 376.n – Nesei : 303 – İbni Mace : 526.n

{ … Ali r.a dan Resulullah s.a.v şöyle dedi : Erkek bebeğin bevlinin üzerine su serpilir, kız bebeğinin bevli ise yıkanır. }

Ahmed : 563 – Ebu Davud : 378-377 – Tirmizi : 610 – İbni Mace : 525 – İbni Huzeyme : 284 – İbni Hibban : 1375-el-İhsan – Abdurrezzak : 1488 – Dare kutni  : 1/129 – Hakim : 1/165-166 – Beyhaki : 2/215 – Beğavi : 296-eş-Şerh – Albani : 166-el-İrva

YOLLARA  SÜRTÜNME  SEBEBİ  İLE  KİRLENE  ELBİSELERİN  DURUMU 

{ … Abdurrahman b. Avf’ın oğlu İbrahim’in ümmü veledi rivayet etmiş ve şöyle demiştir : Eteğimi çok uzatıyordum. 0 elbiseyle – zorunlu olarak – pis ve temiz yerlerden geçmek zorunda kalıyordum. Nebi s.a.v’in eşi Ümmü Seleme r.a nın yanına girdim ve ona bu durumu sordum. Ümmü Seleme : Ben Resulullah s.a.v’i işittim şöyle buyuruyordu : Onu sonra ki pak yerler temizler. }

Ebu Davud : 383 – Tirmizi : 143 – İbni Mace : 531 – Darimi : 1/155 – Malik : 1/24/16 – Ebu Nuaym : 6/338-el-Hilye – Ahmed : 6/338

{ … Beni Abdu’l-Eşhel’ den bir kadın Nebi s.a.v’e gelerek şöyle dedi : Ya Resulallah ! Bizim yollarımız çok pis, yağmurda yağıyor, – elbiselerimizin eteklerinin kirlenmesi durumuna – ne dersin ? Resulullah s.a.v : 0 pis yoldan sonra daha temiz yol yok mu ? buyurdu. Ben : Evet var dedim. Resulullah s.a.v : Temiz yer pis yerin kirlettiğini temizler , buyurdu. }

İbnu Carud : 143 – Ebu Davud : 383 – İbni Mace : 533 – Ahmed : 6/435

                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts