• Ehli Sünnet’ in itikadında sahabe umumen adildir.
 • Sahabe’ nin adaletini umumen kullanırız ama onlar masum değillerdir.
 • Sahabe’ nin tümü için eşittir İslam diyebiliriz. Ama fert fert bunu diyemeyiz.
 • Sahabe, Allah ve Rasul’ü tarafından tezkiye edilmiştir.
 • Allah ve Rasulu’ nün tezkiye ettiğini cerh etmek aslında Allah ve Rasulü’ ne ithamdır.
 • Sahabe cerh ve tadile tabii değildir.

Allah’ ın sahabeyi tezkiye ettiği ayetlerden

Umumen           Muhacir-Ensar      Bedir-Uhud        Beyatı Rıdvan        Aişe(r.a) Ve Ebu Bekir(r.a)

1.Fetih-29           Tevbe 100          Ali İmran 123      Fetih Suresi 10       Tevbe Suresi

2.Bakara-143                                                                                           Nur Suresi 11-12

FETİH 29= Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onlarırükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vadetmiştir.      NOT:

 • Beraberinde bulunanlar derken, bunlar sahabedir. Allah, onları övmüştür.
 • Tevrat ve İncilde de övmüştü.

TEVBE 100=  (İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.

NOT: Allah bu ayette Sahabeyi biraz daha hususileştirerek ismen Muhacir ve Ensar olarak tezkiye etmiştir.

Ali İmran 123= Şüphesiz siz güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir’ de yardım etmişti. Öyle ise Allah’ tan sakının ki şükretmiş olasınız.

   NOT: Allah Bedir ehline direk yardım ettiğini söylüyor.

FETİH 10= Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

AÇIKLAMA: İşte bu ayet biat-ı Rıdvanı yani ağacın altında peygambere biat edenleri anlatan ve onları öven ayettir.

 1. Bu biatta ortalama 1600 kişi olduğu söylenir.
 2. Ayetin nüzul sebebi ise: Peygamber Kureyşliler ile anlamşma yaptı.(10 yıl süre ile Hudeybiye Ant.)
 3. Peygamber hicrein 6.uılında 1400 Müslamnala Mekke’ ye yola çıkmıştı.
 4. Kureyşliler Müslümanları Mekke’ ye sokmak istemedi.
 5. Peygamberde vadilerden sapıp Hudeybiye’ ye geldi. Savaşma niyeti yoktu. Sonra Osman(r.a) gecikinde ölmüş olmasından şüphelendi. Bunun üzerine Müslümanları toplayıp onlardan biat aldı. İşte bu biat budur.

NUR 11-12=[11] (Peygamber’in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan (elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır.

[12] Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: “Bu, apaçık bir iftiradır” demeleri gerekmez miydi?”

Bu ayetler Aişe(r.a) ‘ın tezkiyesidir.

TEVBE 40= Eğer siz ona (Resûlullah’a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kafirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke’den) çıkarmışlardı hani onlar mağaradaydı o, arkadaşına: Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.

Bu ayetler de Ebu Bekir(r.a)’ ın tezkiyesidir.

Similar Posts