Değerli kareşlerim … ! Kur’an ve Sünnette zikredilen birçok delilin ifadesinden anlaşıldığı gibi, Sünnet’in Kur’an’ın haricinde helal ve haram koyma yetkisine sahip olduğudur…

Yani, nasıl ki Kur’an helal ve haram koyma yetkisine sahipse, aynen Sünneti seniye de helal ve haram koyma yetkisine sahiptir.

Rabbimiz şu Ayet’i kerimeleri Sünnet’in, Kur’an’dan ayrı helal ve haram koyma yetkisine sahip olduğunu bizlere açıkca haber vermektedir : 

“…… Ve, Allah’ın ve Rasulü’nün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin… “Tevbe : 29.Ay

Allah’u Azze ve Celle yine bir Ayet’i Celilesinde şöyle buyurmaktadır : 

” … O Rasul ki, onlara iyiliği emreden ve kötlükten de nehyeder. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar… ” A’raf : 157.Ay

İşte bu Ayet’i kerimeler sünnetin de helal ve haram kılma yetkisine sahip olduğunu bizlere anlatmaktadır.

Allah Rasulü s.a.v’in şu hadisi şerifleri konuyla ilgili net delillerdendir :

{ … Allah Rasulü s.a.v’ bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : ” Sakın, süslü koltuğuna yaslanmış birine benim hadislerimden birisi okunur da o kişi vaziyetini hiç bozmadan ” sizlerle bizim aramızda Allah’ın kitabı vardır. Dolayısıyla biz, onda haram olarak bulduğumuz şeyleri haram sayar, helal olarak bulduğumuz şeyleri de helal sayarız ” der vaziyette karşıma çıkmasın. Dikkat edin ! Rasulullah’ın haram kıldığı aynen Allah’ın haram kıldığı gibidir. }

Tirmizi : 4.c.2801.n – İbni Mace : 1.c.12.n

Yine bir hadisi şeriflerinde Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır :

{ … Mikdam bin Madi Kerib r.a dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular : Dikkat edin ! bana Kur’an ve onunla beraber bir misli daha verildi. Dikkat ! yakında karnı tok, koltuğunda rahatça oturan bir kimse şöyle der : Sadece şu Kur’an’a sıkı sıkıya sarılın.Onda helal olarak bulduğunuz şeyi helal sayın,haram olarak bulduğunuz şeyi de haram sayın. Dikkat edin ! size ehli eşeklerin eti helal değildir. Yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişi olanların eti size helal değildir. Kendileri ile aranızda anlaşma bulunan kimselerin kaybettiği şeyleri almanız size helal değildir………. }

Ebu Davud : 5.c.4604.n

Yani, bunlar Kur’an’da zikredilmediği halde sizlere haram olan şeylerdir… Allah Rasulü s.a.v’in şu hadisi şerifleride yine aynı hususu teyid eden açık delillerdendir : 

{ … Hasan bin Ali r.a’dan. Şöyle dedi : Rasulullah s.a.v Tebuk gazvesinin olduğu gün minbere çıktı. Allah’a hamd ve senadan sonra şöyle buyurdu : “ Ey insanlar ! unutmayın ki ben, ancak Allah’ın size emrettiklerini emrediyor ve nehyettiklerini nehyediyorum ………” }

Beyhaki Sünen : 7 / 76 – Taberani Mu’cemu’l Kebir :

{ … Allah Rasulü s.a.v yine bir hadisinde şöyle buyurmaktadır : “ … Ey insanlar ! Allah’ın bana helal kıldığı bir şeyi haram etmek, bana düşmez… “

Müslim : 2.c.565.n

Allah Rasulü s.a.v bu ifadeleri ile bizlere şu mesajı veriyor ;

“ Unutmayın ki benim sizlere emrettiğim şeyler Allah’ın emrettiği şeylerdir. Ve yine benim sizlere nehyettiğim – yani haram kıldığım – şeyler de Allah’ın nehyettiği ve haram kıldığı şeylerdir. Ben kendiliğimden helal ve haram koyma yetkisine sahip değilim. “

Hulasa değerli kardeşlerim, bu delillerden ve izahlarından da anlaşılacağı gibi sünnet, Kur’an’ın haricinde bir çok helal ve haramlar vazetmiştir.

Değerli kardeşlerim … ! konuyu sonlandırmadan önce özellikle şu noktalara işaret etmek sanırım çok faideli olacaktır ;

A –  Sünnetsiz sağlıklı bir Kur’an anlayışı asla mümkün değildir. 
B –  Sünnet’de aynen Kur’an gibi vahy ürünüdür.
C –  Sünnet Kur’anın mücmelini izah eder.
D –  Sünnet Kur’anın umumi olan hükmünü tahsis eder.
E –  Sünnet, Kur’anın mutlak ifadelerini takyid eder.
F –  Sünnet, Kur’anın dışında hüküm koyar.
G – Sünnet, helal ve haram koyma yetkisine sahiptir. 

Allah’u Azze ve Celle bizlere Sünneti seniyeyi hakkıyla anlayan, kavrayan ve ona uygun bir hayat yaşayan kullar olmamızı nasip eylesin.

Ve yine bizlere hakkı hak bilip ona ittiba etmeyi ve batılı da batıl bilip ondan uzak durmayı nasip eylesin.

Amin

Vel hamdu lillahi rabbil alemin
 


                                  Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts