Değerli müslümanlar … ! Özellikle çoğu zaman meseleleri hakkıyla idrak edemeyen değerli bacılarım … !!!

Şunu aklınızdan asla çıkarmayınız ki ; gerek real ortamlarda ve gerekse sanal ortamda yaygın olan ahlaksızlıklardan birisi de ; Dindar görünümlü kimselerin ( ki bunlar en çok harici zihniyetine sahip olan ahlaksız tekfircilerdir ) ya telefonla ya da kendi aralarında Ailelerin haberi olmadan nikah kıymalarıdır…

Bu konuda anne ve babalarını tekfir ettiklerinden dolayı onları velilikten düşürmüşlerdir… Dolayısiyla bu cahilce kararlarının sonucu olarak karşı cinsleriyle İslam dışı ilişkiler, istenmeyen hamilelikler, çeşitli te’viller adı altında nikah gösterileri yaparak birçok saf Müslüman bacıları iğrenç emellerine alet etmişlerdir …

Bundan dolayıdır ki siz değerli kardeşlerimi şu küçücük nasihatımla uyarmak istedim.

Kardeşler … ! öncelikle şunu asla unutmayınız ki ; hiçbir anne ve baba ( bunlar isterse kafir ve müşrik olsunlar ) evlatlarının kötülüğünü istemezler … Onlar her zaman yavrularının iyiliğini, mutluluğunu ve hayırlı kimselerle evlenmelerini isterler … Onun içindir ki anne ve babalarınızın rızasını almaya, onların izni olmadan da kafanıza göre evlenmeye ( özellikle hanımlar ) kalkışmayın … Bakınız İslam bu konuda neler söylemiştir ;

1 – NİKAHIN ŞARTLARINDAN BİRİSİ : VELİNİN İZNİ

Değerli Müslümanlar … ! şunu asla unutmayınız ki, kız olsun dul olsun velisinin izni olmadan, o hanımın nikahı geçerli olmaz… Yani ; hanımın ya babası, ya abisi, ya amcası, ya dayısı … artık yakınlık derecesine göre erkek olan bir velisi olmadan nikah olmaz…

{ … Ebu Musa el-Eşari r.a dedi ki : Nebi s.a.v buyurdular ki : Veli’nin izni olmadan nikah yoktur. }

Ebu Davud : 2085 Tirmizi : 1101 Darimi : 2/137 İbni Mace : 1881 İbnu’l-Carud 702 İbni Hibban 1243- el- Mevarid Dare kutni 3/218/4 Hakim 2/170 Beyhaki 7/107 Ahmed 4/394- 413 Albani (1839-İrva

{ … Aişe r.a şöyle haber verdi : Nebi s.a.v üç kere : Her hangi bir kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa o kadının nikahı batıldır, nikahı batıldır’ nikahı batıldır’ buyurdu. }

Ebu Avane 4037 Ebu Davud 2083 Tirmizi 1120 Darimi 2/137 İbnu’l-Carud 700 İbni Mace 1879 İbni Ebi Şeybe 3/272 Dare kutni 3/221/10 Hakim 2/168 Beyhaki 7/105 Ahmed 6/47-165 Albani 1840- İrva

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdular ki : Bir kadın, velisinin iznini almadan nikahlanamaz. Eğer nikahlanırsa, o nikah batıldır ; o nikah batıldır; o nikah batıldır… }

Ebu Avane 4259 Ebu Davud 2083 Tirmizi 1102 Darimi 2/137 İbni Mace 1879 İbni Hibban 4074 İbni Ebi Şeybe 31272 İbnu’l-Carud 700 Tayalisi 1663 Ebu Yala 4750 Humeydi 228 Dare kutni 31221/10 Hakim 2/168 Beyhaki 7/55 Ahmed 6/47-165 Albani 1840-İrva

{ … Ebu Hureyre r.a dedi ki : Nebi s.a.v buyurdular ki :  Kadın kadını evlendiremez ve kadın kendi kendini de evlendiremez … }

Dare kutni : 3/227 – 228 – 3485-3486.n – Zeylai : 3 / 188

2 – VELİSİ  OLMAYANIN  VELİSİ  SULTANDIR

Değerli Müslümanlar … ! bu konuda da yine kız olsun dul olsun velisi olmayan bir kimsenin velisi sultan olur… Bunun anlaşılır şekli ise ; eğer bir hanımın bir önceki babta anlatıldığı gibi kendisine velilik edecek kimsesi yoksa, o hanımın velisi Müslümanların idaresiyle meşkul olan emir olabilir, cemaatinin ileri gelen olgun güvenilir kimselerinden biri olabilir, mahallesinin güvenilir dindar muhtarı olabilir …

{ … Aişe r.a şöyle haber verdi : Nebi s.a.v buyurdu ki : “ … Sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

Ebu Avane 4037 Ebu Davud 2083 Tirmizi 1102 Darimi 2/137 İbni Mace 1879 Beyhaki 7/105 Albani (1040- İrva

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Bir kadın, velisinin iznini almadan nikahlanmaz. Eğer nikahlanırsa, o nikah batıldır ; o nikah batıldır; o nikah batıldır. Eğer erkek o kadına girerse, onun için erkeğin ona isabet etmesi sebebiyle sadece mehir vardır. Eğer anlaşmazlığa düşerlerse, sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

Ebu Avane 4259 Ebu Davud 2083 Tirmizi 1102 Darimi 2/137 İbni Mace 1879 İbni Hibban 4074 İbni Ebi Şeybe 3/272 İbnu’l-Carud 700 Tayalisi 1663 Ebu Yala 4750 Humeydi 228 Dare kutni 3/221/10 Hakim 2/168 Beyhaki 7/55 Ahmed 6/47-165 Albani 1840- İrva

3 – RIZASI ALINMADAN KADIN NİKAHLANAMAZ
Değerli Müslümanlar … ! bu konuda da yine kız olsun dul olsun rızası alınmadan bir hanım asla nikahlanamaz …  Hadislerde de anlatıldığı gibi kızın rızası suskunluğu, dul’un rızası ise bizatihi konuşmasıdır…

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi buyurdu ki : Dul kadın kendisinden açıkça emri alınmadan nikah olunmaz. Kız da kendisinden izin almadan nikahlanamaz. Orada hazır bulununlar : Ya Rasulallah, kızın izni nasıl olur ? dediler. Rasulullah : Onun izin vermesi sukut etmesidir, buyurdu. }

Buhari 5136-Ter : 5229 Müslim 1419/64 Ebu Davud 2092 Nesei 3265 Tirmizi 1107 Darimi 2/138 İbni Mace 1871 İbn Carud 707 Dare kutni 2/238 Beyhaki 7/119 Abdurrezzak 10286 Ahmed 2/250

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Ben : Ya Rasulellah ! kadınlar nikahlanma hususunda kendileriyle istişare edilirler mi ? dedim. Rasulullah s.a.v “ Evet “ buyurdu. Ben : Kız, evleneceği kimse hakkında istişare edilirse utanır ve susar dedim. Rasulullah : Onun susması onun iznidir, buyurdu. }

Buhari : 6815 Müslim 1420/65 İbni Hibban 4080 Beyhaki 7/119 Beğavi 2255 Ahmed 6/165

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Osman b. Mez’un vefat etti ve Hakimin kızı Havle’den olma bir kız çocuğu bıraktı. İbni Ömer dedi ki : Osman b. Mez’un ölürken kızı, kardeşi Kuddame b. Mez’una emanet edip vasiyet etmişti. İbni Ömer dedi ki : – Osman b. Mez’un ve Kuddame b. Mez’un’dan – her ikisi de benim dayım olmaktadır. İbni Ömer dedi ki : Osman b. Mez’un’un kızın amcası Kuddame b. Mez’un’dan bana nikahlaması için talep ettim. 0 da kızın benimle evlenmesine razı oldu. Sonra Mugire b. Şube araya girdi ; yani annesinin yanına girdi ve onu malla – kızı kendisine nikahlamak için – rağbetlendirdi. Kadın Mugire’ye razı oldu Kız da annesinin hevasına uyup razı oldu. Kuddame b. Mez’un ve Mugire b. Şube anlaşmazlığa düştüler de bu anlaşmazlıkları Rasulullah’a arz edildi. Bunun üzerine Kuddame b. Mez’un : Ya Rasulallah, bu kız benim kardeşimin kızıdır ; kardeşim onu bana vasiyet etti. Ben de onu halasının oğlu Abdullah b. Ömer ile evlendinnek istedim. Bu kız hakkında ne salah ne de denklik yönünden taksirat yapmadım. Ancak o – aklını kullanamayan bir – kadındır, annesinin hevasına tabi oldu, dedi. İbni Ömer dedi ki : Rasulullah s.a.v : 0 kız yetimdir, izni olmadan nikahlanamaz buyurdu. İbni Ömer dedi ki : Vallahi, kıza sahip olduktan sonra onu benden çekip aldılar ve Mugire b. Şube ile evlendirdiler. }

Ahmed 2/130 Dare kutni 3/230 Hakim 2703 Beyhaki 7/120 Albani İrva : 1835

{ … Yahya b. Said el-Kasım şöyle tahdis etti : Cafer oğullarından olan bir kadın, velisinin  kendisi istemediği halde evlendireceğinden korktuğunda Ensar’dan iki yaşlı kişiye – Yani Cariyenin iki oğlu Abdurrahman ve Mücemmi isimli kişilere – haber gönderdi de sordu. Bu iki yaşlı şeyh ona : Sakın korkma, çünkü Ensar’dan Hansa binti Hizam’ı babası kendisi istemediği halde evlendirmişti de – onun talebi üzerine – Nebi s.a.v bu nikahı iptal etmişti , dediler. }

Buhari : 15.c.6838.s – Malik 2/535/25 Ebu Davud 2101 Nesei 3268 Darimi 2/139 İbni Mace 1873) İbn Carud 710 Beyhaki 7/119 Ahmed 6/328 Albani 1830

{ … Hansa binti Hizam r.a şöyle rivayet etti : Hansa’yı babası iznini almadan evlendirmişti. Halbuki Hansa dul idi ve bu evliliğe razı olmadı. Akabinde Rasulullah’a gidip durumu şikayet etti. Rasulullah s.a.v de onun nikahını iptal etti. }

Buhari 5230 Malik 2/535/25 Ebu Davud 2101 Nesei 3268 Darimi 2/139 İbni Mace 1873 İbn Carud : 710 Beyhaki 7/119) Ahmed 6/328

4 – NİKAHIN  ŞARTLARINDAN  BİRİSİ  DE  SUDAK  – YANİ MEHİR – DİR
Değerli Müslümanlar … ! nikahın şartlarından birisi de, mehir olayıdır… Bu konuda tesbit edilecek mehir, evlenecek çiftler arasında anlaşmaya bağlıdır…

{ … 
Ukbe b. Amir r.a şöyle dedi : “….Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Mehrin en hayırlısı kolay olanıdır. }

Hakim : 2742 Beyhaki : 14332 Hakim ve Zehebi, Buhari ve MÜslim’in şartına göre sahihtir dedi. Albani 6/345- İrva Müslim’in şartma göre sahihtir dedi.

{ … Ebu Seleme b. Abdurrahman şöyle dedi : Nebi’nin eşi Aişe’ye, Rasulullah s.a.v’in mehri ne kadardı ? dedim. Aişe : Onun zevcelerine verdiği mehir on iki ükiyye ve bir neşş idi dedi. Sonra : Neşş nedir biliyor musun ? dedi. Ben : Hayır deyince. 0 : Yarım ükiyyedir, işte bunun hepsi beş yüz dirhemdir. Rasulullah’ın zevceleri için verdiği mehir budur dedi. }

 MÜslim 1426/78 Ebu Davud 2105 Nesei 3347 İbni Mace 1886

{ … Enes b. Malik r.a şöyle tahdis etti : Nebi s.a.v Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarı boya izi görünce : Bu nedir ?, buyurdu. Abdurrahman cevaben dedi ki : Ben hurma çekirdeği ağırlığı kadar altını mehir vererek evlendim dedim…… }

Buhari : 5244 Müslim 1427/79 Ebu Davud 2109 Nesei 3351 Tirmizi 1933 Darimi 2/104 İbni Mace 1907 İbnu’l Carud 715 Ibni Hibban 4060 Ebu Yala 37813824 Tayalisi 2128 Humeydi 1218 Abdurrezzak 10410 Beyhaki 7/23 7 Beğavi 2310 Ahmed 3/190 Albani 1923- İrva

{ … Sehl b. Sa’d şöyle dedi : Bir kadın Rasulullah  s.a.v’e geldi ve : Ya Rasulallah, ben nefsimi sana hibe etmek için geldim dedi. Rasulullah s.a.v kadına bakmaya başladı. Bakışını yukarı kaldırıp doğrulttu, sonra başını aşağı indirdi. Kadın Nebi’nin kendisi hakkında bir hüküm vermediğini görünce oturdu. Müteakiben Nebi’nin ashabından bir kimse ayağa kalktı ve : Ya Rasulallah, eğer senin bu kadına ihtiyacın yoksa, beni onunla evlendir dedi. Rasulullah ona : Mehir olarak verecek bir şeyin var mı ?, buyurdu. 0 kimse : Hayır vallahi ya Rasulallah, dedi. Rasulullah s.a.v : Ailenin yanına git de bak, bir şey bulabilecek misin ?, buyurdu. O kimse ailesinin yanına gitti, sonra dönüp geldi ve : Hayır vallahi ya Rasulallah, hiçbir şey bulamadım dedi. Rasulullah s.a.v : Haydi bak demirden bir yüzük olsun bul, buyurdu. 0 kimse gitti ve dönüp geldi ve : Hayır ya Rasulallah, demirden bir yüzük dahi bulamadım. Ancak şu izarım vardır dedi. Sehl : Onun ridası da yoktu dedi. Bunun yarısı onun olsun dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : İzarınla ne yapabilirsin, onu sen giyersen kadının üzerinde ondan bir şey bulunmaz, açık kalır, kadın giyerse senin üzerinde ondan bir şey kalmaz, sen çıplak kalırsın, buyurdu. 0 kimse bulunduğu yere oturdu ve oturuşu uzunca oldu. Sonra kalktı arkasını dönüp gitti. Rasulullah s.a.v onun arkasını dönüp gittiğini gördü de çağırılmasını emretti. Adam geldiği zaman : Kur‘an’dan ezberinde neler vardır ?, buyurdu. 0 kimse : Şu sureler, şu sureler, şu surelerdir dedi ve ezbere bildiği sureleri saydı. Rasulullah   ona : Sen bu sureleri ezbere okur musun ?, buyurdu. 0 kimse : Evet okuyabiliyorum dedi. Rasulullah : Öyle ise git Kur‘an’dan ezberindeki surelerle seni bu kadına malik yaptım, buyurdu. }

Buhari Ter: 5124 Müslim 1425/76 Malik 2/526 Ebu Davud 2111 Nesei 3339 Tirmizi 1114 Darimi 2/142 Tayalisi 1565 Humeydi 928 Tabarani 5750- M.Kebir İbnu’I-Carud 716 İbni Hibban 4093 Dare kutni 3/247/21 Beyhaki 7/144 Beğavi 2302 Albani 1925- İrva

{ … Ebu Seleme b. Abdurrahman şöyle dedi : Nebi’nin eşi Aişe’ye, Rasulullah s.a.v’in mehri ne kadardı ? dedim. Aişe : Onun zevcelerine verdiği mehir on iki ükiyye ve bir neşş idi dedi. Sonra : Neşş nedir biliyor musun ? dedi. Ben : Hayır deyince. 0 : Yarım ükiyyedir, işte bunun hepsi beş yüz dirhemdir. Rasulullah’ın zevceleri için verdiği mehir budur dedi. }

 Müslim : 1426/78 Ebu Davud : 2105 Nesei : 3347 İbni Mace : 1886

{ … Enes b. Malik r.a şöyle tahdis etti : Nebi s.a.v Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarı boya izi görünce : Bu nedir ?, buyurdu. Abdurrahman cevaben dedi ki : Ben hurma çekirdeği ağırlığı kadar altını mehir vererek evlendim dedim…… }

Buhari : 5244 Müslim 1427/79 Ebu Davud 2109 Nesei 3351 Tirmizi 1933 Darimi 2/104 İbni Mace 1907 İbnu’l Carud 715 Ibni Hibban 4060 Ebu Yala 37813824 Tayalisi 2128 Humeydi 1218 Abdurrezzak 10410 Beyhaki 7/23 7 Beğavi 2310 Ahmed 3/190 Albani 1923- İrva

5 – KUR’AN AYETLERİ MEHİR OLARAK TAKDİM EDİLEBİLİR

{ … SehI b. Sa’d şöyle dedi : Bir kadın Rasulullah  s.a.v’e geldi ve : Ya Rasulallah, ben nefsimi sana hibe etmek için geldim dedi. Rasulullah s.a.v kadına bakmaya başladı. Bakışını yukarı kaldırıp doğrulttu, sonra başını aşağı indirdi. Kadın Nebi’nin kendisi hakkında bir hüküm vermediğini görünce oturdu. Müteakiben Nebi’nin ashabından bir kimse ayağa kalktı ve : Ya Rasulallah, eğer senin bu kadına ihtiyacın yoksa, beni onunla evlendir dedi. Rasulullah ona : Mehir olarak verecek bir şeyin var mı ?, buyurdu. 0 kimse : Hayır vallahi ya Rasulallah, dedi. Rasulullah s.a.v : Ailenin yanına git de bak, bir şey bulabilecek misin ?, buyurdu. O kimse ailesinin yanına gitti, sonra dönüp geldi ve : Hayır vallahi ya Rasulallah, hiçbir şey bulamadım dedi. Rasulullah s.a.v : Haydi bak demirden bir yüzük olsun bul, buyurdu. 0 kimse gitti ve dönüp geldi ve : Hayır ya Rasulallah, demirden bir yüzük dahi bulamadım. Ancak şu izarım vardır dedi. Sehl : Onun ridası da yoktu dedi. Bunun yarısı onun olsun dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : İzarınla ne yapabilirsin, onu sen giyersen kadının üzerinde ondan bir şey bulunmaz, açık kalır, kadın giyerse senin üzerinde ondan bir şey kalmaz, sen çıplak kalırsın, buyurdu. 0 kimse bulunduğu yere oturdu ve oturuşu uzunca oldu. Sonra kalktı arkasını dönüp gitti. Rasulullah s.a.v onun arkasını dönüp gittiğini gördü de çağırılmasını emretti. Adam geldiği zaman : Kur‘an’dan ezberinde neler vardır ?, buyurdu. 0 kimse : Şu sureler, şu sureler, şu surelerdir dedi ve ezbere bildiği sureleri saydı. Rasulullah   ona : Sen bu sureleri ezbere okur musun ?, buyurdu. 0 kimse : Evet okuyabiliyorum dedi. Rasulullah : Öyle ise git Kur‘an’dan ezberindeki surelerle seni bu kadına malik yaptım, buyurdu. }

Buhari Ter: 5124 Müslim 1425/76 Malik 2/526 Ebu Davud 2111 Nesei 3339 Tirmizi 1114 Darimi 2/142 Tayalisi 1565 Humeydi 928 Tabarani 5750- M.Kebir İbnu’I-Carud 716 İbni Hibban 4093 Dare kutni 3/247/21 Beyhaki 7/144 Beğavi 2302 Albani 1925- İrva

6 – MEHİR BEDELİ SONRADAN DA ÖDENEBİLİR

“ … Beni Süleym’den bir adam gelip peygamber s.a.v’e :
– Ya Rasullallah ! insan hanıma vereceği mehri bir müddet geciktirebilir mi ? dedi. Ebu Bekr r.a :
– Ya rasulallah !, o adam sana ne dedi ve sen ona ne cevap verdin ? diye sordu. Resulullah s.a.v :
– O bana, “ insan hanıma vereceği mehri bir müddet geciktirebilir mi ? “ dedi, Ben de : “ evet “ şayet parası pulu yoksa. “

Acluni Keşful Hafa : Muzilu’l İlbas : 1 / 72

7 – NİKAHIN  ŞARTLARINDAN  BİRİSİ  DE  ŞAHİTLERİN  OLMASI
Değerli Müslümanlar … ! bu konuda bilinmesi gereken hususlardan ve şartlardan biri de, nikah’ta iki adil erkek şahidin olmasıdır … 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Velisiz ve iki adil şahitsiz nikah yoktur. Bunun gayri üzere kıyılan nikah ise,batıldır. Eğer taraflar aralarında anlaşmazlığa düşülürse, sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

İbni Hibban : 4075 – Tabarani : 9287- 6923- Mu’cemu’l Evsat – Dare kutni : 3/226-227 – Beyhaki : 7/125 Albani : 1858-İrva

8 – NİKAHI  BAŞKASININ  KIYMASI 
Değerli Müslümanlar … ! bu konuda nikahı kıyan kimse demek ise, bu işi organize eden, şahitlerin olgun ve adil olduklarını bilen ve onları tanıyan, kız babasının ve hanımın bu işe razı olduğunu bilen kimse demektir…

{ … Mugire b. Şube şöyle dedi : Mugire b. Şube amcasının kızı olan bir kadını istedi. Mugire o kadına veli olmada insanların en yakını olduğu halde, başka bir kimseye emretti de adam Mugire‘yi kadınla evlendirdi.  }

Buhari Kitabu’n-Nikah, Bab:37-Ter : 5224

Nikah akdinin yazılmasıyla ilgili olarak Şeyhul’islam İbni Teymiye Fetevada şöyle demektedir : “ Sahabe döneminde nikah akdini yazmak yoktu. Çünkü onların zamanında, her hangi bir hususta anlaşmazlığa düşseler de yalan ve yalancı şahitlik yoktu. Dolayısıyla nikah akdinde mehri veya vesaire gibi şeyleri yazmıyorlardı. Ama şimdi yalan ve yalancı şahitlik yayılmıştır ; bu sebeple nikah akdinin yazılmasında bir beis yoktur.”

9 – NİKAHI  İLAN  ETME
Değerli Müslümanlar … ! bu konuda unutulmaması gereken önemli hususlardan birisi de, nikahı ilan etmek ve onu başkalarına duyurmaktır… Bu gibi işlerde gizli kapaklı hal ve tavırlar hoş olmayan şeyler olduğundan dolayı, nikah konusunu alenen ve ilanen yapılmasını İslam istemiştir…

{ … Muhammed b. Hatib şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Nikahta helal ile haram arasındaki fark ; def ve ses ile duyurmaktır. }

Nesei 3369 Tirmizi 1088-Ter : 1094 İbni Mace 1896 

10 – ZİFAFTAN  SONRA  VELİME – DÜĞÜN – YEMEĞİ VERMEK 

{ … Enes b. Malik r.a şöyle tahdis etti : Nebi  s.a.v :  Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarı boya izi görünce : Bu nedir ?  buyurdu. Abdurrahman : Ben hurma çekirdeği ağırlığı kadar altını mehir vererek evlendim dedim. Nebi : “ Barekellahu Leke – yani, Allah sana mübarek eylesin – Bir koyunla da olsa velime yap ” buyurdu. }

Buhari : 5244 Müslim : 1427/79 Tirmizi : 1094 Darimi : 2/143 İbni Mace : 1907 Ebu Yala : 3348 

{ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v Hayber ile Medine arasında üç gün ikamet etti. Bu müddet içinde Safiye ile zifafa girdi. Akabinde ben üslümanları Nebi’nin velimesine davet ettim. Bu velime de ekmek de et de yoktu. Tabaklanmış deri sofraların yayılması emredildi. Ona hurma, kuru yoğurt ve tere yağı kondu…” }

Buhari 5085-Ter : 5176 

11 – VELİME  DAVETİNE  İCABET  ETMEK

{ … İbni Ömer r.a şöyle nakletti : Rasulullah s.a.v : “ Sizden biri velimeye davet edildiği vakit ona icabet etsin “  buyurdu. }

Buhari : 5258 Müslim : 1429/96 Malik 2/546/49 Ebu Davud 3736-3737 Tirmizi 1098 İbni Hibban 5294 Beğavi 2318 Ahmed 4730- 4949

12 – DÜĞÜNDE  KADIN  VE  KIZLARIN  DEF  ÇALIP  EĞLENMESİ

{ … Rubeyy binti Muavviz r.a şöyle dedi : “ Ben gelin olduğum günün kuşluk vaktinde Nebi s.a.v benim düğün günümde geldi ve senin benimle oturduğun gibi benim döşeğimin üzerine oturdu. O sırada bazı kızlarımız def çalıyor ve babalarından Bedir’de öldürülen kimseleri güzel sıfatlarını zikredip sena ediyorlardı. Nihayet onlardan biri : İçimizde yarın ne olacağını bilen bir Nebi de var dedi.

Bunun üzerine Nebi s.a.v : Böyle söyleme, önceki söylediğin sözleri söyle,  buyurdu. }

Buhari : Ter : 3748 – 5147 – Tirmizi 1090 Ahmed 6/359-360 Albani : 94-Zifaf

Tabiki burada eğlenceyle kastedilen şey ; kalbi haktan sapmış dalalet ehli kimselerin, bir takım çalgı aletleri eşliğinde, erkekli kadınlı karışık oynadıkları, yahut sadece münferiden kadının oynatılması manasında işlenen rezalet değildir. Aksine bu, Aişe r.a’nun rivayet ettiği şu hadisteki eğlencedir.

“ … Aişe r.a şöyle dedi : Benim gözetimimde bir yetim kız bulunuyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o kızı kast ederek :
– Falan yetim kız ne yaptı “ buyurdu. Ben :
– 0 kızı gelin edip kocasına hediye ettik dedim. Nebi s.a.v :
– Onunla def çalıp şarkı söyleyecek bir kızcağız gönderdiniz mi ? “ buyurdu. Ben :
– Şarkı olarak ne söyleyecek ? dedim. Nebi  s.a.v : 
– Size geldik, size geldik . Bizi selamlayınız, sizi selamlıyoruz. Şayet kırmızı altınlar olmasaydı, alınlarınız asla parlamazdı. Şayet esmer buğday olmasaydı, bekar kızlarımız asla iyilenmezdi, sözlerini söyler, buyurdu. }

Tabarani 3289-M.Evsat İbni Mace 1900 Beyhaki 7/289 Beğavi 2346-Masabih Ahmed 3/391 Albani 1995-İrva ve S:181-Zifaf

{ … Urve şöyle tahdis etti : Aişe r.a bir kadını Ensar’dan bir adamla evlendirmişti. Nebi s.a.v : “ Ya Aişe, beraberinizde lehv – yani eğlence – yok mu ? Çünkü Ensar lehv’den hoşlanır “ buyurdu. }

 Buhari 5249 İbni Hibban 5875 Hakim 2749 Beyhaki 7/288 

13 – EVLENEN  KİMSEYE  DUA  ETMEK

{ … el-Hasan dedi ki : “ Akil b. Ebi Talib Cuşm oğullanndan bir kadınla evlendiğinde ona : “ Birrefai ve’l Benin “  “ uyum ve oğlan çocuğu “ diye dua edilmişti. Akil buna itiraz ederek : Rasulullah’ın: “ Barekellahu Fikum Ve Bareke Lekum “ “ Allah sizi bereketli kılsın ve bereketi üzerinize olsun “ diye dua ettiği gibi dua edin, dedi. }

Nesei : 3371 – Darimi Sünen : 2/132 – İbni Mace : 1906 – İbnus Sünni : 602 Beyhaki : 7/148 – Abdurrezzak : 10457- Ahmed : 1739

{ …  Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : “ Nebi s.a.v evlenenlere – aralarında ülfet olması için – dua ettiğinde :  “ Barekellahu leke Ve Bareke aleyke ve cemea beynekuma fi hayrin “ “ Allah sana mubarek eylesin, sana mubarek olsun ve aranızı hayırla cem etsin “ diye dua ederdi. }

İbni Mace : 1905 Ebu Davud : 2130 Tirmizi : 1091 Darimi : 2/134 Said b. Mensur : 522 Hakim : 2/183 Beyhaki : 7/148 İbnus sünni : 604 Ahmed : 2/38 Albani :  174-175 – Zifaf

                                       Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts