Değerli kardeşlerim … ! kendilerine Kitap ve Sünnet’ten deliller getirildiği halde onları görmemezlikten gelen, çeşitli bahane ve te’villerle Kur’an ve Sünnet naslarını geri plana itmeye çalışan bir çok zavallının batıl gerekçeleri, Mezhepleri ve o Mezhepleri kendilerine nisbet ettikleri güzide imamlardır…

Halbu ki hiçbir imamımız ; “ ben bir mezhep kuruyorum “ … “  Beni taklit edin “ … “  veya  “ benim içtihadımı Kur’an’ın ve Sünnet’in önüne alın “  dememişlerdir…

İşte, imamları bahane ederek dinlerini  körü körüne yaşayanların   ensesine bir şamar gibi inen bu güzide insanların güzel sözleri…

Gelin hep beraber bu güzel sözleri okuyalım… Okuyalım bakalım ki, bu cahil insanların dediği gibi imamlar insanları mezheb ve meşreplere mi davet etmişler, yoksa güçleri nisbetinde Kur’ana ve Sünnete’mi davet etmişler … Ve yine okuyalım bakalım ki bu imamlar, Allah Rasulü s.a.v’den bir hadis geldiği zaman, “ onu bırakın da bizlerin içtihadlarına tabi olun mu “, demişler…

EBU HANİFE R.H :

1 –  Hadis sahih ise işte benim mezhebim yani odur…

2 – Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal değildir…

3 – Dayandığım delili bilmeden benim görüşüm ile fetva vermek haramdır. Bizler birer beşeriz, bu gün bir şey söyleriz yarın ise ondan vazgeçeriz.

4 –  
Ey Yakub !  – talebesi ebu Yusuf – benden her duyduğunu yazma. Çünkü ben bu gün bir görüşü benimseyip, yarın onu terk edebilirim. Yarın başka bir görüş sahibi olur öbür gün onu da terk edebilirim.

5 – Allah’ın Kitabına Rasulünün Sünnetine ters düşen bir söz söylediğim zaman benim görüşünü terkedin…

İbn Abdil berr, el-İntika fi fedaili’s-selaseti’l-eimmeti’l-fukaha s. 145 İbnu’l-Kayyim İ’lamu’l-Muvakkıîn 2/309 İbn Abidin el-Bahru’r-Raik’in Haşiyesi 6/293 Resmu’l-Müfti s. 29, 32 Şarani el-Mizan 1/55’de ikinci rivayetle. Üçüncü rivayeti ise: Abbas ed-Dûrî İbn Main’in Tarihinde 6/77/1 İmam Züfer’den sahih bir senedle rivayet etmiştir. Bunun benzeri sözlerde Ebu Hanife’nin talebeleri Ebu Yusuf, İmam Züfer, Afiye b. Yezid’den rivayet edilmiştir. el-İkaz s. 52 İbnu’l-Kayyim, Ebu Yusuf’tan gelen rivayetin sahih olduğunu söylemiştir. 2/344 Ayrıca el-İkaz’ın ziyadelerinde s.65 İbni Abdil-Berr ve İbnu’l-Kayyim’den rivayet edilmiştir. 

İMAM MALİK R.H :

1 – Beni bir beşerim hatada ederim isabet de.Sizler benim görüşlerime bakın, Allah’ın Kitabına Rasulünün Sünnetine uyanı alın uymayanı da bırakın.

2 – Peygamberin dışında insanların sözleri alınır da reddedilir de.

3 – İbn Vehb diyor ki : İmam Malik’e, abdest alırken ayak parmaklarının arasını tahlil ( el parmaklarıyla arasına su ulaştırma ) meselesi sorulduğunda şöyle dediğini duydum : “ Bunu yapmak vacip değildir.” İnsanlar gidinceye kadar sustum. Sonra ona dedim ki : “ Bu hususta elimizde varid olan bir sünnet var.” Dedi ki : “ Nedir bu ? ” Dedim ki : “ Bize Leys b. Sa’d, İbn Lehia ve Amr b. Haris anlattı ki, Yezid b. Amr el-Meafirî’den, o da Ebû Abdurrahman el-Habelî’den, o da el-Müstevrid b. Şeddat el-Kureşî’den dedi ki : Rasûlullah s.a.v’in serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovaladığını gördüm.” Dedi ki : “ Bu güzel bir hadistir, şimdiye kadar da duymuş değilim.” Sonraları bu mesele tekrar sorulduğunda, insanlara böyle yapmalarını emrettiğini gördüm.

İbnu Abdil Ber el-Cami : 2.91 – İbn Hazm el-İhkam : 6. c .149 – İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve’t-Tadil’in mukaddimesi s. 31,32. Ayrıca Beyhaki Sünen’de 1/81’de rivayet etmiştir.
İMAM ŞAFİİ R .H :
1 – Rasûlullah’ın s.a.v sünnetlerinden bazılarının ulaşmadığı veya kaybolmadığı hiç kimse yoktur. Söylediğim her söz ve koyduğum her asıl, şâyet Rasûlullah’ın s.a.v bir sünnetiyle aykırılık arzediyorsa, uyulacak Rasûlullah s.a.v’in sözüdür. O ayrıca benim de sözümdür.

2 – 
Bir kimse için Peygamber s.a.v den nakledilen bir sünnetin açıkça belirlenmesi halinde, onu bir başkasının sözünden dolayı terk etmenin helal olmadığı hususunda müslümanlar ittifak halindedirler..

3 – Kitabımda Peygamber s.a.v’in sünnetine aykırı bir şey bulursanız Peygamber s.a,v’in sözünü alınız,benim sözümü terkediniz  – diğer bir rivayete ise – Sünnete uyunuz, başka birinin sözüne itibar etmeyiniz.

4 – Hadis sahih ise benim mezhebim odur…

5 – 
Peygamber s.a.v’den nakledilen her hadis benden duymamış bile olsanız o, benim görüşümdür..

İbn Ebi Hatim : 93.94.S – Fullani İkazul Himem : 147 S – Hakim, İmam Şafiî’den kendi senediyle muttasıl olarak rivâyet etmiştir. İbn Asakir’in “ Tarih-u Dımeşk”ında da böyledir. 15/1/3 İ’lâmu’l-muvakkiîn 2/363-364) ve “el-İkâz”, s.100

AHMED İBN HANBEL R.H :

1 – Beni taklit etme, malik’i, Şafii’yi, Evzai’yi ve Sevri’yi de taklit etme. Sende onların aldığı kaynaktan al.

2 – Evzai ‘nin, Malik’ in, Ebu Hanife’nin sözlerinin hepsi şahsi bir görüşten ibaret olup bence hepsi eşittir.Delil ancak hadislerdir.

İbn Abdir Berr : El-Cami : 2.I49 – İbn Kayyum el-İlam : 2.0.302 

İbni Hazm diyor ki : ” Taklid edilen fukaha, bizzat kendileri taklidi reddetmişlerdir. Talebelerini taklidden nehyetmişlerdir. Bu hususta en titizleri İmam Şafii idi. Sahih hadislere tabi olmak ve delilin gerektirdiğiyle amel etmek hususunda başkalarından daha açık ifadelerde bulunmuştur. Ayrıca herşeyde taklid edilmekten de beri olduğunu belirtmiştir. Bunu da açık bir şekilde ifade etmiştir. Allah ecrini bol bol versin, bir çok hayrın sebebi olmuştu.”

İbn Hazm 6/118

Değerli İmamların bu güzel ifadelerinden de anlaşıldığı gibi durumu, konumu, ilmi irfanı ne olursa  olsun  hiç  bir  kimsenin  sözü, AIlah  ve  Rasulünün sözüne  – Dolaylı yönden de olsa – asla tercih edilemez… Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun, Allah ve Rasulü’nün sözüne ters düşen bütün söz ve davranışlar batıldır…

Rabbim bütün Müslümanları, kendileri için örnek ve önder olarak gönderilen Muhammed Mustafaya uymayı nasibetsin …

                           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts